Usluga vrednovanja tijekom provedbe pet, intervencijskih planova i programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije na ratom pogođenim područjima

Usluga izvedena za Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije uključivala je vrednovanje tijekom provedbe pet intervencijskih planova, vrednovanje tijekom provedbe Programa fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima, te jačanje kapaciteta djelatnika Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU kroz izvedbu studijske posjete.

Priprema Strategije stručnog usavršavanja u javnoj upravi 2020. – 2023.

Usluga se sastojala od procjene potrebe za izobrazbom državnih službenika, izrade Strategije stručnog usavršavanja u javnoj upravi te jačanja kapaciteta Državne škole za javnu upravu i Ministarstva uprave za strateško planiranje, provedbu i praćenje provedbe strateških dokumenata u području upravljanja ljudskim potencijalima.

Provedba vanjske evaluacije u sklopu CARNET projekta ”E-škole: uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt)”

Usluga izvedena za Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET je uključivala izradu metodologije provođenja vanjske evaluacije, prikupljanje povratnih informacija od škola, partnerskih institucija na projektu, dobavljača roba i usluga, analiza prikupljenih podataka i dostavljanje izvještaja. Cilj projekta E-škole bio je pomoću organizacijskih, tehnoloških i obrazovnih koncepata uvesti informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) u obrazovne i poslovne […]

Izrada plana razvoja Grada Ludbrega 2021. – 2026.

Plan razvoja Grada Ludbrega 2021. – 2026. izrađivao se sukladno zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske. Izrađena je i komunikacijska strategija i komunikacijski akcijski plan.

Izrada županijske razvojne strategije Brodsko-posavske županije za razdoblje 2016. – 2020.

Izrada strategije BPŽ uključivala je analizu dostupnih relevantnih dokumenata, izradu ‘Osnovne analize’, analize provodenja prijašnjih strategija i SWOT-a, izradu Strateškog okvira, izradu politike Županije prema teritorijalnom i urbanom razvoju, izradu financijskog i institucionalnog okvira, popis strateških Županijskih projekata, izradu Akcijskog plana te izradu komunikacijske strategije.

Izrada Strategije Grada Korčule 2017. – 2022.

Usluga izrade strategije je uključivala izradu strateške platforme s vizijom i ciljevima dugoročnog razvoja Grada Korčule, razradu strateške platforme kroz odgovarajuće planove ekonomskog i društvenog razvoja te zaštite okoliša i komunalne infrastrukture, s visokim stupnjem njihove međusobne usklađenosti. Treća razina razrade (operativni i financijski planovi) uključivala je operacionalizacije strateške platforme i sektorskih planova putem razrade […]

Pružanje usluge evaluacije Strategije razvoja ljudskih potencijala Varaždinske županije 2016-2020 i revizije Akcijskog plana

Usluga se sastojala od evaluacije Strategije razvoja ljudskih potencijala Varaždinske županije 2016. – 2020, revizije Akcijskog plana te izrade Izvješća o evaluaciji Startegije i reviziji Akcijskog plana, utvrđivanja rezultata i učinaka provedbe ciljeva, prioriteta i mjera iz Strategije, a postupak je proveden u sklopu projekta ”Lokalne inicijative za Poticanje Zapošljavanja u Varaždinskoj županiji – LEPEZA […]

Usluge podrške Ministarstvu rada i mirovinskog sustava kao upravljačkom tijelu u procesu kontrola provedbe postupaka javne nabave za projekte OPULJP-a

Podrška upravljačkom tijelu prilikom pregleda dokumentacije o nabavi i savjetovanje pri provedbi prethodnih provjera (ex-ante) javne nabave i provjeri provedenih nabava (ex-post). Podrška se pruža također kroz tumačenja zakonodavstva, pregled sudske prakse, davanje stručnih mišljenja, također u području nepravilnosti i financijskih korekcija. Osim savjetovanja, PJR pruža edukaciju djelatnika koji sudjeluju u OP ULJP programu.