Pružanje usluge evaluacije Strategije razvoja ljudskih potencijala Varaždinske županije 2016-2020 i revizije Akcijskog plana

Usluga se sastojala od evaluacije Strategije razvoja ljudskih potencijala Varaždinske županije 2016. – 2020, revizije Akcijskog plana te izrade Izvješća o evaluaciji Startegije i reviziji Akcijskog plana, utvrđivanja rezultata i učinaka provedbe ciljeva, prioriteta i mjera iz Strategije, a postupak je proveden u sklopu projekta ”Lokalne inicijative za Poticanje Zapošljavanja u Varaždinskoj županiji – LEPEZA VŽ”

Najnoviji članci iz iste kategorije