Uvođenje eura u javnoj nabavi

Vlada Republike Hrvatska donijela je dana 21. srpnja 2022. Odluku o objavi uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj kojom euro postaje službena novčana jedinica i zakonsko sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj na dan 1. siječnja 2023.

Utjecaj dvojnog optjecaja na javnu nabavu

Određen je fiksni tečaj konverzije na 7,53450 kuna za jedan euro. Također je određeno razdoblje obveznog dvojnog iskazivanja cijena u hrvatskim kunama i eurima u razdoblju od 5. rujna 2022. godine u 00:00 sati do 31. prosinca 2023. godine u 24:00 sata te razdoblje dvojnog optjecaja od 1. siječnja 2023. godine u 00:00 sati do 14. siječnja 2023. godine u 24:00 sata.

Dvojni optjecaj je optjecaj u kojem se prilikom transakcija gotovim novcem istodobno koriste euro i kuna kao zakonsko sredstvo plaćanja, odnosno tijekom tog razdoblja u optjecaju će se istodobno nalaziti i euro i kuna.
Kako bi navedena promjena bila što lakše provedena u postupcima javne nabave, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja izdalo je u srpnju 2022. godine Smjernice za prilagodbu javne nabave u procesu zamjene hrvatske kune eurom.

Pa je u spomenutim Smjernicama navedeno kako u javnoj nabavi ne postoji obveza dvojnog iskazivanja cijena u hrvatskim kunama i eurima, niti u pripremnom razdoblju niti u razdoblju dvojnog optjecaja.

Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2022. godinu izrađuje se u kunama budući da se odnosi na razdoblje od 1.1.2022. do 31.12.2022. godine. Vrijednosti objavljenih ugovora izrađenih u eurima biti će preračunata na temelju odgovarajuće vrijednosti iz Delegiranih uredbi Komisije odnosno 1 EUR = 7,52 kn. Vrijednosti ugovora sklopljenih u drugim valutama preračunavat će se na temelju srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke na dan sklapanja ugovora.
Postojeći ugovori s iznosima u kunama, sukladno načelu neprekidnosti ugovora, i dalje su nakon 1.1.2023. godine važeći. Novčani iskazi vrijednosti u spomenutim ugovorima, danom uvođenja eura kao službene valute, smatrat će se novčanim iskazima u euru uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje. Za ugovore koji su sklopljeni s gospodarskim subjektima izvan eurozone Smjernice predlažu dodati klauzulu o euru kojom bi se, u slučaju trajanja ugovora i nakon službenog dana uvođenja eura, sporazumno utvrdilo da će euro biti važeća valuta.
Za preračunavanju kune u euro koristi se isključivo fiksni tečaj konverzije, na pet decimala.

U planu nabave za 2023. godinu procijenjena vrijednost nabave iskazuje se u eurima.

U postupcima javne nabave u kojima je rok za dostavu ponuda do 31.12.2022., procijenjena vrijednost nabave kao i svi ostali podaci koji sadržavaju financijsku vrijednost, izražavaju se u kunama (troškovnik, uvjeti ekonomske i financijske sposobnosti i njihove minimalne razine, uvjeti tehničke i stručne sposobnosti i njihove minimalne razine, način određivanja cijene ponude, valuta ponude ako je ista kuna, ako se za podugovaratelja traži vrijednosni podatak njegovog udjela u izvršenju ugovora, vrsta, sredstvo i uvjeti jamstva ako su traženi, kao i novčani polog).
Cijena ekonomski najpovoljnije ponude u postupcima javne nabave u kojima se odluka o odabiru donosi u 2022. u kojoj se i objavljuje obavijest o dodjeli ugovora, iskazuje se u kunama. U slučaju kada je rok za dostavu ponuda do 31.12.2022., cijena ponude se izražava u kunama, a ako se odluka o odabiru donosi iza 1.1.2023., cijena ekonomski najpovoljnije ponude izražava se u eurima, a podaci u obavijesti o dodjeli ugovora iskazuju se u eurima.

EOJN RH će automatski preračunati iznos odabrane ponude (u kunama) u eure uz primjenu fiksnog tečaja konverzije.

Ako se na odluku o odabiru koja je donijeta do 31.12.2022. izjavi žalba, a Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave u žalbenom postupku rješenjem iza 1.1.2023. usvoji žalbu i poništi odluku o odabiru, odluka o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude donosi se u eurima. Financijske vrijednosti u odluci o poništenju postupka javne nabave koje se donose iza 1.1.2023. izražavaju se u eurima. Financijske vrijednosti u odlukama o nedopustivosti sudjelovanja donijete iza 1.1.2023. izražavaju se u eurima.


U postupcima javne nabave koji započinju u 2022., a rok za dostavu ponuda je u 2023., procijenjena vrijednost nabave izražava se u kunama.

Kao valuta ponude odabire se euro, s obzirom da se valuta prenosi u ponudbeni list. Podaci koji sadržavaju financijsku vrijednost kao što su uvjeti ekonomske i financijske sposobnosti i njihove minimalne razine, uvjeti tehničke i stručne sposobnosti (reference) i njihove minimalne razine, izražavaju se u kunama. U dokumentaciji o nabavi potrebno je navesti da će naručitelj vrijednosti izražene u kunama preračunavati i zaokruživati u eure sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.
Cijena ponude mora se izraziti u eurima. Podatak udjela podugovaratelja ako se traži vrijednosni podatak njegovog udjela u izvršenju ugovora, vrsta, sredstvo i uvjeti jamstva ako su traženi, kao i novčani polog, izražavaju se u eurima. Odluke naručitelja donose se u eurima. Obavijest o dodjeli ugovora objavljuje se u eurima.
U postupcima jednostavne nabave, ponuda mora biti izražena u eurima.

Za postupke javne nabave koji započinju u 2023. godini sve financijske vrijednosti u dokumentaciji o nabavi moraju biti izražene u eurima.

EOJN više neće nuditi opciju odabira valute kuna.
Ugovori i okvirni sporazumi koji su izvršeni, te je izvršeno ukupno plaćanje ugovora do 31.12.2022. izražavaju se u kunama.
Novčana vrijednost ispostavljenih narudžbenica do 31.12.2022. izražava se u kunama, računi zaprimljeni do 31.12.2022. izražavaju se u kunama, plaćanje u 2022. obavlja se u kunama.
Na narudžbenici ispostavljenoj do 31.12.2022. novčana vrijednost izražava se u kunama, zaprimljen račun iza 1.1.2023. mora biti izražen u eurima, plaćanje po toj narudžbenici obavlja se u eurima.

Izvršenje ugovora djelomično u 2022., a djelomično u sljedećim godinama:

  • za izvršeni dio ugovora u 2022., računi se u 2022. ispostavljaju u kunama, plaćanje u 2022. obavlja se u kunama
  • za izvršeni dio ugovora u 2022., račun ispostavljen u 2022. izražava se u kunama, plaćanje po ispostavljenom računu u 2023. obavlja se u eurima
  • za izvršenje ugovora iza 1.1.2023., računi se ispostavljaju u eurima, plaćanje se obavlja u eurima.

Ugovori sklopljeni i objavljeni do 31.12.2022. biti će izraženi u kunama, a ukupno izvršena plaćanja po istima u eurima, ako će se ugovor početi izvršavati iza 1.1.2023.
Ako je izvršenje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma koji obvezuje na izvršenje u tijeku, te je naručitelj u posjedu odgovarajućeg jamstva (za dobro izvršenje ugovora i sl.) u obliku financijske isprave u kojoj je iznos izražen u kunama, iznosi u kunama smatraju se iznosima u eurima uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje iz Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.
Ako je traženo jamstvo za uredno izvršenje ugovora i ono se dostavlja u 2023., mora se dostaviti u eurima.

Okvirni sporazumi dužeg trajanja, sklopljeni 2020., 2021. ili 2022.:

  • ugovori koji su sklopljeni na temelju tog okvirnog sporazuma, ispostavljeni i plaćeni računi do 31.12.2022. izražavaju se u kunama
  • ugovor po okvirnom sporazumu za koji je račun ispostavljen do 31.12.2022. i izražen je u kunama, a biti će plaćeni iza 1.1.2023., plaćaju se u eurima
  • ugovori po okvirnim sporazumima (tromjesečne obavijesti) koji će se objavljivati iza 1.1.2023. izražavaju se u eurima.

Najnoviji članci iz iste kategorije