Usporedba Aneksa IV PRAG-a 2012 – Aneks IV PRAGA-a 2013

U ovom članku ćemo prikazati neke od promjena Aneksa IV (eng. Procurement by grant Beneficiaries in the context of European Union external actions) iz verzije PRAG-a 2013 u odnosu na PRAG 2012, a koje nisu određene novonastalim razlikama u iznosima nabava.

U odjeljku 1 (General principles) Aneksa IV, uvodi se cijena kao jedini kriterij kod nabava radova i robe koja ne uključuju post-prodajne usluge (after-sales service). Ovo implicira da je kod nabava robe i radova koje uključuje post-prodajne usluge, razumljivo odabir vršiti po kriterijima ekonomski najpovoljnije ponude (ENP), a ne nužno kriterijem najniže cijene.

Izrijekom je određeno da naručitelj ne smije dijeliti vrijednosti radova, robe i/ili usluga s namjerom izbjegavanja u aneksu propisanih postupaka, odnosno pravila koja vrijede prema procijenjenoj vrijednosti nabave. Kao potencijalni razlog uvođenja ove dopune nameće se ili suprotno postupanje u praksi ili tendencija da se isto ubuduće spriječi. Moglo bi se zaključiti da je intencija Europske komisije bila razrješavanje određenih “pravnih praznina” odnosno ne ostavljanje prostora za različita, potencijalno pogrešna, tumačenja korisnika ili ugovornih tijela.

Iz istog razloga je uvedena i odredba (uz postojeću da Korisnik mora poštovati pravila iznesena u niže navedenim odjeljcima 2 do 7, podložno odjeljku 8) koja dodatno određuje da su u tim odjeljcima određeni minimalni postupci koje treba slijediti, ali da isti ne isključuju korištenje postupaka koji će omogućiti veću razinu tržišnog natjecanja. Ova odredba izrijekom određuje da se postupci nabave utvrđeni za nabave procijenjene vrijednosti preko određenog praga, mogu koristiti i za nabave niže procijenjene vrijednosti, npr. da je nabavu koja bi se trebala provoditi po pravilima natjecateljskog pregovaračkog postupka, moguće provesti po pravilima lokalnog otvorenog postupka (dok obrnuto nije moguće). S obzirom da takva praksa doprinosi transparentnosti postupaka nabave, što je jedno od osnovnih načela nabave, ugovorna tijela u Republici Hrvatskoj su i dosad dopuštala ovakvo postupanje pa navedena odredba neće uzrokovati promjene.

U odjeljku 2.4. Grounds for exclusion došlo je do proširenja isključujućih razloga na druge osobe u organizaciji – osobe ovlaštene po zakonu za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta kojima je izrečena pravomoćna sudska presuda (res judicata) za prevaru, korupciju, umiješanost u organizirani kriminal, pranje novca ili bilo kakvo drugo nezakonito djelovanje koje nanosi štetu financijskim interesima EU. Zanimljivo je primijetiti da je nova verzija PRAG-a u točki 2.3.3. b) ovo proširenje odredila i na odgovorne osobe kojima je izrečena pravomoćna sudska presuda (res judicata) za bilo koje djelo koje se odnosi na obavljanje njihove profesionalne djelatnosti. Novi Aneks IV, nije ovaj isključujući razlog proširio i na odgovorne osobe.

U ovom članku je došlo i do ispravka pogreške koja je postojala u prethodnoj verziji Aneksa IV iz PRAG-a 2012, a koja je upućivala na pogrešni odjeljak PRAG-a (odjeljak koji propisuje obvezu vidljivosti umjesto na odjeljak koji opisuje administrativne i financijske kazne). Za postojeće korisnike bespovratnih sredstava ovo bi mogla biti važna napomena, s obzirom da je prilikom izrade dokumentacije za nadmetanje, pri opisu obveznih razloga isključenja obvezno koristiti odredbe Aneksa IV.

U odjeljku 7 (Use of negotiated procedure) koji opisuje uvjete pod kojima je moguće provesti pregovarački postupak nabave, također je došlo do određenih novosti – razlozi zbog kojih se može koristiti pregovarački postupak za usluge i radove su detaljnije uređeni. Ovo se, između ostalog, odnosi na određivanje iznosa dodatnih usluga ili radova koji ne smiju iznositi više od 50% prvotnog ugovora o radovima ili uslugama. Također je u ovom odjeljku uveden novi razlog za korištenje pregovaračkog postupka, naime kada se novi ugovor mora zaključiti nakon ranog raskida postojećeg ugovora. Pretpostavka je da bi se navedeni razlog mogao pokazati praktičnim i korisnim u slučajevima kada dođe do raskida ugovora, a kada bi ponavljanje postupka nabave uzrokovalo znatno kašnjenje i probleme za projekt.

[wpfilebase tag=file id=24 tpl=simple /]

Najnoviji članci iz iste kategorije