Razlike u PRAG obrascima 2012. i 2013.: izmjene uputa za prijavitelje, prijavnog obrasca i logičke matrice

Prijavitelj, suprijavitelj i povezani subjekti

Već iz samog sadržaja Uputa za prijavitelje iz PRAG-a 2013 vidljiva je promjena aktera. Naime, umjesto prijavitelja i partnera, uvode se pojmovi prijavitelja (eng. Applicant), suprijavitelja (eng. Co-applicant) i povezanih subjekata (eng. Affiliated entities), sukladno novoj definiciji iz PRAG-a. Riječ je o promjeni koja se odnosi na izjednačavanje uloge prijavitelja i partnera te na činjenicu da je u novom uređenju “bivši” prijavitelj samo prvi među jednakima (koordinator), a da prijavitelj i su-prijavitelji (applicant i co-applicant(s)) zajedno preuzimaju sva prava i obveze iz ugovora te su zajednički označeni kao korisnici (Beneficiaries).

Glavna uloga prijavitelja je opća koordinacija, izrada i provedba projekta, te komunikacija s ugovornim tijelom. Prijavitelj predstavlja i djeluje u ime suprijavitelja, temeljem „mandata“, odnosno punomoći (nalazi se u prijavnom obrascu) kojom suprijavitelj ovlašćuje prijavitelja za zastupanje u svim pitanjima koja se odnose na ugovor o bespovratnim sredstvima te se obvezuje djelovati u skladu s načelima dobrog partnerstva. Prijavitelj i suprijavitelj(i) potpisivanjem ugovora postaju korisnicima bespovratnih sredstava, dok povezani subjekti ne potpisuju ugovor, ali sudjeluju u izradi i provedbi projekta i troškovima. Povezani subjekti definirani su kao:

  1. Subjekti koji zajedno tvore jednu cjelinu, uključujući kada je ona uspostavljena u svrhu provedbe projekta. U tom slučaju, subjekt koji nastaje može biti prijavitelj i suprijavitelj, dok drugi subjekti mogu biti povezani subjekti.
  2. Subjekti povezani s prijaviteljem, pravnom vezom ili vezom kapitala, a koji nisu ograničeni projektom niti uspostavljeni samo u svrhu provedbe projekta, pod uvjetom da zadovoljavaju kriterije prihvatljivosti i da nisu u situacijama koje vode automatskom isključenju.

Za povezane subjekte i suradnike važna je odredba da oni ne mogu biti izvođači radova, pružatelji usluga ili dobavljači robe u okviru projekta.

Postupak prijave

Kod postupka prijave došlo je do manjih izmjena. Tako je po PRAG-u 2013 potrebno već u konceptu projekta navesti postotak traženog sufinanciranja. Navedena odredba nepovoljna je za prijavitelje utoliko što već u fazi izrade koncepta projekta fiksiraju vlastiti udio u budućem projektu, što de facto znači da već u fazi izrade koncepta moraju imati precizno zaokružen budžet (iako on formalno nije tražen u ovoj fazi). Obrazac koncepta projekta i prijavni obrazac usklađeni su s navedenim izmjenama, tako da se više ne spominju partneri, već prijavitelji, suprijavitelji i povezani subjekti. Povezani subjekti trebaju u prijavi naznačiti na koji način i s kojim (su)prijaviteljem su povezani. Prijavitelj, suprijavitelj i povezani subjekti u zasebne tablice navode svoje prijašnje iskustvo, s time da se prvo navodi iskustvo u sličnim projektima, a zatim i u ostalim projektima u posljednje tri godine.

Bitna promjena dogodila se u ocjenjivanju financijskog i operativnog kapaciteta prijavitelja, suprijavitelja i poveznih subjekta. U PRAG-u iz 2012. godine financijski i operativni kapacitet prijavitelja i partnera donosio je maksimalno 20 bodova, što je iskusnijim i većim organizacijama potencijalno davalo znatnu (neopravdanu) prednost. Po novim pravilima iz PRAG-a 2013, za financijski i operativni kapacitet ne dodjeljuju se bodovi, već se kriteriji iz obrasca za ocjenjivanje vrednuju „da“ ili „ne“. Naravno, nužno je da ocjena svakog kriterija bude pozitivna, dok će u suprotnom projektni prijedlog biti odbijen. Ova izmjena u skladu je s načelima jednakog tretmana i zabrane diskriminacije, te se njome unapređuje transparentnost postupka ocjenjivanja sto ga što su sve organizacije koje posjeduju zadovoljavajuće kapacitete, bez obzira na njihovu veličinu, stavljene u jednake početne pozicije, a bodovi se dodjeljuju isključivo temeljem kvalitete i relevantnosti projektnog prijedloga, a ne temeljem prijašnjeg iskustva prijavitelja, što je svakako povoljno za manje i mlađe organizacije.

Manje izmjene u logičkoj matrici

U novoj logičkoj matrici naglasak je na logičkom povezivanju indikatora s rezultatima, ciljevima i izvorima provjere na način da se navede primjerice: Izvor 1 (indikator 1.2, 2.3 itd.) ili Indikator 1.1.: izvor 1 itd.

Osim navedenoga, novost je naglašavanje ciljanih vrijednosti indikatora i izvora provjere koje je potrebno navesti za svaki indikator. Ove izmjene pomiču težište projekata s provedbe aktivnosti na ostvarenje rezultata, te eksplicitno usmjeravaju korisnike prema metodama vrednovanja uspjeha njihovih projekata. Ako znamo da kroz pretpristupne programe uspješnost projekata nije u stvarnosti bila mjerena ostvarenjem rezultata (odnosno, da konačne isplate nisu ovisile o ispunjenju zadanih rezultata, već o provedbi aktivnosti), ova izmjena budućim korisnicima sugerira da će se praksa u strukturnim fondovima promijeniti te kako moraju biti svjesni da će konačan iznos financiranja direktno ovisiti o kvantitativnom ostvarenju rezultata.

[wpfilebase tag=file id=24 tpl=simple /]

Najnoviji članci iz iste kategorije