Proces prijave projekata u području poljoprivrede

pjr-educa-47

Primjer pod-mjere 6.3. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava«

Prvi natječaj iz pod-mjere 6.3. zatvoren je u srpnju 2015. a očekivani rok objave rezultata je u prosincu 2015. Natječaji iz pod-mjere 6.3. ponavljat će se svake godine u programskom razdoblju 2014 – 2020 (pri čemu u cijelom tom razdoblju jedan poduzetnik ovu potporu može primiti samo jednom).

Najvažniji uvjet za prijavu na natječaj je ekonomska veličina gospodarstva koja treba biti u rasponu 2.000 eura – 7.999 eura. Utvrđivanje ekonomske veličine obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (OPG-a) prvi je korak prijave na ovaj natječaj. Na internetskim stranicama Savjetodavne službe dostupni su ”online” kalkulatori za izračun ekonomske veličine. Nakon što se utvrdi ekonomska veličina potrebno je zatražiti službenu potvrdu od Savjetodavne službe koja se prilaže uz prijavu projekta na natječaj. Drugi korak kod prijave je upis u AGRONET sustav preko stranice Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR). Zahtjev za upis u evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu se upućuje preko AGRONET sustava a odobrenje upisa može trajati i do 15 dana. Treći korak je izrada projektnog prijedloga koji u ovom slučaju obuhvaća izradu poslovnog plana za prijavitelja (OPG). Poslovni plan se unosi u unaprijed zadanu excel tablicu u kojoj su unesene osnovne formule za izračun RDG-a i financijskog toka. Za provedbu ovog koraka potrebno je sakupiti osnovne podatke o: ulaganju odnosno cijenama mehanizacije, opreme, materijala, nasada, usluga itd. koje se nabavljaju, projekcije troškova i prihoda za sljedećih 10 godina te podatke o imovini, zemljištu, objektima i sl. Četvrti korak je izrada narativnog dijela projektnog prijedloga koji se također unosi u excel tablicu, a obuhvaća informacije o podnositelju i opis investicije/projekta, detaljan opis aktivnosti, odnosno svakog pojedinog projektnog ulaganja, opće informacije o početnom stanju OPG-a, obrazovanju i profesionalnom radnom iskustvu korisnika, informacije o tržištu te ciljeve i svrhu ulaganja. Peti korak provodi se paralelno s ostalima, a obuhvaća prikupljanje dokumentacije koja se sastoji od: potvrde o ekonomskoj veličini PG-a koju izdaje Savjetodavna služba; izjave o veličini poduzeća koju ispunjava i potpisuje prijavitelj; obrasca evidencije o prodaji poljoprivrednih proizvoda koju ispunjava i potpisuje prijavitelj (za OPG-ove koji imaju promet manji od 80.500 HRK; ostali trebaju podnijeti financijsku dokumentaciju kako je navedeno u natječaju); potvrda porezne uprave iz koje je vidljivo da korisnik ima plaćene obveze; uvjerenje o statusu nezaposlenosti nositelja poljoprivrednog gospodarstva izdanu od HZZ-a. Završni korak je unos projekta u AGRONET aplikaciju nakon odobrenja Zahtjeva za upis u evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu. Projekt se u cijelosti unosi u aplikaciju, a skenirana obavezna dokumentacija se prilaže u elektroničkom obliku te šalje poštom zajedno s potvrdom o finalizaciji unosa projekta u AGRONET sustavu.

Zanimljivosti i najčešće greške u procesu pripreme dokumentacije

Kriteriji odabira pod-mjere 6.3 su: ekonomska veličina korisnika; status zaposlenja nositelja ili člana OPG-a; aktivnosti iz poslovnog plana koje imaju pozitivan utjecaj na okoliš; stupanj razvijenosti JLS-a; udaljenost/izoliranost područja (otočko brdska područja).

Visina potpore po korisniku iznosi 15.000 eura, a s obzirom na to da nije bilo naznačeno da se radi o maksimalnom iznosu, projektna ulaganja morala su biti zaokružena na 15.000 eura. U poslovnom planu korisnik je morao dokazati financijsku održivost projekta, što je značilo da kumulativ u financijskom toku ne smije biti negativan. Trošak konzultanta za pripremu i slanje projekta na natječaj bio je jedini prihvatljivi trošak koji je mogao nastati prije prijave projekta na natječaj.

Tijekom prijava javile su se određene nejasnoće i dvosmislenosti koje lako mogu dovesti do pogrešaka u procesu prijave, neke od njih navodimo u nastavku. Excel tablice za unos poslovnog plana imaju zaštićene ćelije te nije moguće dodavati nove stupce i retke po potrebi, već je, ako zadani broj istih ne odgovara, ispod glavne tablice potrebno kreirati pomoćne tablice koje ujedno služe i kao pojašnjenja. Mali i mikro OPG-ovi koja imaju promet do 80.500 kuna ili proizvode samo za svoje potrebe najčešće ne vode nikakve poslovne knjige te se u procesu prikupljanja dokumentacije javljaju nejasnoće, s obzirom da takva dokumentacija ne postoji. U tom slučaju prijavitelj treba retroaktivno ispuniti obrazac Evidencije o prodaji poljoprivrednih proizvoda te ga ovjeriti vlastoručnim potpisom. Greške su nastajale i kod prijave aktivnosti koje su se odnosile na ulaganja u područje vinarstva (ne primjenjuje se za vinogradarstvo) i pčelarstva – naime, navedene su aktivnosti pokrivene drugim programima (npr. Vinskom omotnicom) i nisu prihvatljive za financiranje u okviru ove pod-mjere. Mnogo je nejasnoća bilo oko pitanja dodatnih bodova koji su se dobivali na osnovi potvrde o nezaposlenosti nositelja ili člana OPG-a, gdje stvarno nezaposleni nositelji ili članovi OPG-a nisu registrirani na HZZ-u te ne mogu dobiti potvrdu HZZ-a koja je navedena kao obavezni dokument.

S obzirom da je ovo prvi krug natječaja iz pod-mjere 6.3. u daljnjim natječajima očekujemo manje izmjene kojima bi se izbjegli gore navedeni problemi.

[wpfilebase tag=file id=7 tpl=simple /]

Najnoviji članci iz iste kategorije