Nove direktive o javnoj nabavi i njihova primjena

pjr-educa-47U prosincu 2011. godine Europska komisija predložila je izmjene važećih direktiva o javnoj nabavi. Izmjene su prihvaćene te su 18. travnja 2014. godine sljedeće nove direktive stupile na snagu:

 • DIREKTIVA 2014/24/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ,
 • DIREKTIVA 2014/25/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 26. veljače 2014. o nabavi subjekata koji djeluju u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga i stavljanju izvan snage Direktive 2004/17/EZ
 • DIREKTIVA 2014/23/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 26. veljače 2014. o dodjeli ugovora o koncesiji.

Novost predstavlja nova direktiva o koncesijama koja ide u smjeru dodatnog jačanja unutarnjeg tržišta Unije, uspostavljajući zdravo ekonomsko okruženje u kojem će pravila igre biti poznata svima, a od kojih će koristi imati svi dionici: javni naručitelji, gospodarski subjekti, ali i građani Europske unije (EU). Državama članicama dan je rok do 18. travnja 2016. za donošenje zakona i drugih propisa potrebnih za usklađivanje s novim Direktivama.

Što donose nove direktive

Modernizacija direktiva o javnoj nabavi, prema riječima Europske komisije (EK), predstavlja veliku obnovu pravila javne nabave unutar EU (pri čemu javna nabava čini oko 18% BDP-a država članica EU). Smatra se da će primjena novih direktiva unaprijediti širok spektar područja primjenjivih na nabavu robe, radova i usluga, a posebno se ističe sljedeće:

 1. Pojednostavljenje i fleksibilizacija procedura u javnoj nabavi – nove direktive nose značajna pojednostavljenja i olakšanja u odnosu na pravila starih direktiva iz 2004. godine. U tom smislu, direktive donose mjere koje olakšavaju provedbu nabave, smanjuju administrativni teret naručitelja i omogućuju unapređenje ishoda postupaka javne nabave. Ključna točka pritom je uvođenje elektroničke javne nabave.
 2. Strateško korištenje javne nabave kao odgovor na nove izazove – cilj novih pravila je veća uključenost zajedničkih ciljeva društva kao cjeline u postupke nabave. Ti ciljevi uključuju zaštitu okoliša, društvenu odgovornost, inovacije, borbu protiv klimatskih promjena, zaposlenost, zdravlje i druge društvene i okolišne ciljeve.
 3. Bolji pristup tržištu za male poduzetnike – paket novih direktiva donosi konkretne mjere za micanje prepreka pristupa tržištu malim i srednjim poduzetnicima (MSP). Takve mjere uključuju pojednostavljenje obveza potencijalnih ponuditelja prilikom sastavljanja i slanja ponuda, izradu standardiziranih dokumenata za faze ocjenjivanja ponuda, upute naručiteljima o razmatranju podjele nabava/ugovora u manje grupe kako bi poboljšali mogućnost pristupa manjim poduzetnicima te, konačno, snižavanje razine minimalnih zahtjeva za sudjelovanje, odnosno podnošenje ponuda.
 4. Dobro upravljanje, u kontekstu novih direktiva traži od naručitelja osiguranje potrebnih mjera kako bi spriječili, identificirali i implementirali prikladne pravne lijekove vezano uz sukob interesa u provedbi postupaka javne nabave, sve u cilju izbjegavanja narušavanja tržišnog natjecanja i jednakog tretmana svih gospodarskih subjekata. Također, nove direktive nameću obveze praćenja i izvještavanja svim državama članicama, kako bi se unaprijedila efikasnost i ujednačila primjena prava EU u području javne nabave.

Govoreći o samoj provedbi postupaka nabave, ističe se nekoliko glavnih izmjena:

 • Uvođenje obveze korištenja kriterija ekonomski najpovoljnije ponude (ENP) u odlučivanju o izboru ponuditelja i prema tome, prestanak „diktature“ najniže cijene. Zahvaljujući ovoj obvezi, naručitelji će moći veći značaj stavljati na kvalitetu, pitanja zaštite okoliša, društvene značajke ili inovacije, a da pritom i dalje u obzir uzimaju i cijenu i troškove životnog ciklusa predmeta nabave.
 • Inovativna rješenja – nove direktive uvode potpuno novu mogućnost kako bi ojačale mogućnost uvođenja inovativnih rješenja u postupke javne nabave. Partnerstvo u inovacijama omogućuje javnim naručiteljima da rješavaju svoje probleme tako da ne pretpostavljaju rješenje, već ga ostvaruju u suradnji s gospodarskim subjektima.
 • Konkretna pojednostavljenja prilikom podnošenja ponuda – direktive predviđaju uvođenje europske jedinstvene dokumentacije o nabavi (ESPD), koji zamjenjuje dostavljanje više različitih dokaznih dokumenata u postupcima nabave. Pritom bi samo odabrani ponuditelj bio obvezan dostaviti originalnu fizičku dokumentaciju. EK predviđa da će ovakav pristup smanjiti administrativni teret gospodarskim subjektima za čak 80%. Ovo pojednostavljenje ide paralelno s poticanjem naručitelja na podjelu postupaka nabave u manje grupe kako bi se manjim gospodarskim subjektima omogućilo podnošenje ponuda.
 • Nove direktive uvode stroža pravila za podugovaranje i za dostavljanje ponuda s neuobičajeno niskom cijenom, u svrhu zaštite radnika i njihovih prava. Dodatno, gospodarski subjekti koji ne posluju u skladu sa zakonodavstvom EU vezano uz radnička prava mogu biti isključeni iz postupaka nabave.

 

[wpfilebase tag=file id=11 tpl=simple /]

Najnoviji članci iz iste kategorije