Prihvatljivost izdataka u strukturnim instrumentima

Pravilnik o prihvatljivosti izdataka (NN 05/2014) ključan je pravilnik s kojim se moraju upoznati zainteresirani prijavitelji i budući korisnici sredstava iz strukturnih instrumenata, kako bi pravilno planirali, odnosno provodili EU projekte. Prema Pravilniku troškovi se dijele na:

s obzirom na povezanost s projektnim ciljevima

 • izravne troškove – u izravnoj su vezi s ostvarenjem jednog ili više ciljeva projekta
 • neizravne troškove – nisu u izravnoj vezi s ostvarenjem ciljeva projekta (npr. troškovi za upravljanje projektom, režije i )

s obzirom na namjenu

 • operativne troškove – stalne, tekuće troškove opće upravljanje, održavanje, plaće, iznajmljivanje, zakup, komunalne naknade i slično
 • stvarne troškove – ukupne troškove nastale u svrhu nabave roba, radova i/ili Stvarni trošak obuhvaća samo stvarne troškove koje snosi korisnik i može se dokazati računima ili dokumentima jednake dokazne vrijednosti.

Opći uvjeti prihvatljivosti izdataka:

 • povezanost s projektom i nastanak u okviru projekta
 • stvarnost nastanka kod korisnika
 • izvršenje plaćanja korisnika prema dobavljačima roba, izvođačima radova te pružateljima usluga tijekom razdoblja prihvatljivosti izdataka, uz uvjet da  projekt nije završen prije početka istog razdoblja
 • dokazivost  putem    računa    ili    računovodstvenihdokumenata jednake dokazne vrijednosti
 • usklađenost s pravilima o državnim potporama, ako jeprimjenjivo
 • usklađenost s primjenjivim pravilima javne nabave
 • trošak nije dvostruko financiran iz drugog financijskog instrumenta Europske unije

Svi navedeni uvjeti primjenjuju se kumulativno, što znači da svi uvjeti moraju biti ostvareni kako bi izdaci bili prihvatljivi za financiranje.

Uvjet dokazivosti putem računa ili računovodstvenih dokumenata ne odnosi se na neizravne troškove koji su prijavljeni na temelju fiksnih troškova.

Osim općih uvjeta prihvatljivosti izdataka, moguća su izuzeća u pojedinim natječajima, odnosno primjenjuju se različita pravila ovisno o vrsti strukturnog instrumenta (Europski fond za regionalni razvoj – EFRR, Europski socijalni fond – ESF, Kohezijski fond – KF).

Kupnja neizgrađenog  zemljišta prihvatljiv je trošak u sklopu EFRR-a i KF-a ako je izravno povezana s ciljevima projekta i ako ne prelazi 10% ukupno prihvatljivih troškova predmetnog projekta. Iznimke gdje bi bio prihvatljiv veći postotak projekti su financirani iz EFRR-a koji su povezani s očuvanjem okoliša. Nabavna vrijednost zemljišta ne bi smjela prelaziti tržišnu vrijednost, što potvrđuje neovisno kvalificirano i ovlašteno službeno tijelo. Kupljeno neizgrađeno zemljište mora ostati u vlasništvu kupca i ne smije se preprodati tijekom razdoblja od najmanje 5 godina nakon datuma završetka projekta. Navedeni je trošak neprihvatljiv u ESF-u.

Kupnja nekretnina (zgrada/objekata, uključujući zemljišta na kojima su izgrađene) neprihvatljiv je trošak u ESF-u, a prihvatljiv u EFRR-u i KF-u ako je izravno povezana s ciljevima projekta te njena nabavna vrijednost ne prelazi tržišnu (što potvrđuje neovisni ovlašteni procjenitelj ili ovlašteno tijelo). Ostali uvjeti prihvatljivosti određuju da nekretnina nije izgrađena ili značajno poboljšana (rekonstruirana, obnovljena) u prethodnih 5 godina sredstvima EU i/ili nacionalnim sredstvima (operativni popravci isključeni su iz ograničenja) te da kupljena nekretnina ostaje u vlasništvu kupca i ne smije se preprodati tijekom razdoblja od najmanje 5 godina nakon datuma završetka projekta.

Kupnja namještaja, opreme, vozila, infrastrukture, nekretnina i zemljišta prihvatljiv je trošak u sklopu EFRR-a i KF-a. S druge strane, predstavlja neprihvatljiv trošak unutar ESF-a, odnosno kroz tzv. „fleksibilni instrument“ dopušteno je financiranje ovakve vrste troškova do 10% izravnih ili ukupnih prihvatljivih troškova projekta, već kako su to pojedine Upute  za  prijavitelje definirale.

Kupnja korištene opreme neprihvatljiv je trošak, osim u iznimkama kao što su: trošak amortizacije i aktivnosti tehničke pomoći strukturnih fondova. Iznimke su moguće u svim strukturnim instrumentima. Pritom se trošak amortizacije priznaje za trajnu materijalnu imovinu kojom se izravno koristi za projekt a njena kupnja nije financirana iz nacionalne ili EU potpore. Troškovi amortizacije alociraju se proporcionalno korištenju dugotrajne imovine te isključivo tijekom trajanja projekta.

Sljedeći su izdaci neprihvatljiv trošak projekata, osim u iznimkama projekata tehničke pomoći:

 • kupnja vozila kojima se koristi u svrhu  upravljanja projektom
 • doprinosi za dobrovoljna zdravstvena ili mirovinska osiguranja koja nisu obvezna prema nacionalnom zakonodavstvu
 • kazne, financijske globe i troškovi sudskog spora
 • plaćanja neoporezivih bonusa

Novost je u odnosu na pretpristupni fond IPA prihvatljivost troškova volonterskog rada, koji će biti moguće financirati iz Europskog socijalnog fonda. Cijena i maksimalni iznosi bit će definirani u Uputama za prijavitelje. Metodologija bilježenja tih radnih sati volontera mora pri tomu biti u skladu s odredbama Zakona o volonterstvu.

Nije više moguće osloboditi isporučitelje od iskazivanja poreza na dodanu vrijednost (PDV) kao što je to  bio slučaj u IPA projektima. Trošak PDV-a morat će snositi prijavitelj projekta ako mu je PDV „povrativ“, a ako mu PDV nije „povrativ“, PDV može biti prihvatljiv trošak za financiranje iz strukturnih instrumenata.

Izdaci za jamstva predstavljaju prihvatljiv trošak ako nacionalno ili zakonodavstvo EU zahtijeva jamstvo.

Neizravni  troškovi  predstavljaju  prihvatljive  troškove  u svim strukturnim instrumentima pod sljedećim uvjetima:

 • temelje se na stvarnim troškovima, gdje je primjenjivo, i raspoređuju u omjeru prema projektnim aktivnostima, a način izračuna iznosa istih mora biti opravdan i primjenjivan na sve korisnike jednako, ne dovodeći nijednog korisnika u nepovoljniji financijski položaj
 • temelje se na fiksnim troškovima. Zahtjevi za iste navode se u preporukama i/ili uputama za neizravne troškove temeljene na fiksnim troškovima koje donosi Upravljačko

Izdaci temeljeni na fiksnim troškovima izračunati primjenom standardne veličine jediničnih cijena ili paušalnih iznosa uvjetno su prihvatljivi neizravni troškovi u svim strukturnim instrumentima.

Izdaci za upravljanje projektom (osoblje, putovanja, smještaj, savjetodavne usluge, oprema), izuzev prethodno navedenih neizravnih troškova, prihvatljiv su trošak ako su povezani s provedbom projektnih aktivnosti.

Ostali izdaci koji su uvijek neprihvatljivi su:

 • ulaganja u kapital ili kreditna ulaganja, jamstveni fondovi
 • izdatak povezan s aktivnostima stambenog zbrinjavanja
 • kamate na dug
 • izdatak povezan sa stavljanjem nuklearnih postrojenja izvan pogona
 • operativni  troškovi    (izuzev    troškova    upravljanja projektom)
 • gubici zbog fluktuacija valutnih tečaja i provizija na valutni tečaj
 • bankovni troškovi za otvaranje i vođenje računa, naknade za financijske transfere i drugi troškovi u potpunosti financijske

Revizija projekta prihvatljiv je trošak no nije obvezna za sve projekte. Obveza će biti propisana samim natječajem.

Koliki iznos bespovratnih sredstava (potporu)mogu tražiti?

Iznos bespovratnih sredstava = prihvatljivi troškovi * % potpore

I ukupni iznos bespovratnih sredstava i % potpore moraju biti u skladus definiranim rasponom iz natječaja.

U sustavu strukturnih fondova korisnici sredstava iz EU fondova, ako je tako previđeno natječajem, mogu maksimalno dobiti predujam u iznosu do 30% utvrđenih bespovratnih sredstava.

Visina predujma bit će definirana u samom Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava, a Ugovor definira i uvjete pod kojima se predujam može isplatiti, primjerice predujam projekta može se isplatiti u bilo kojem trenutku tijekom razdoblja financiranja projekta, svako pred- plaćanje mora biti opravdano itd.

 

 

[wpfilebase tag=file id=5 tpl=simple /]

 

 

 

Najnoviji članci iz iste kategorije