Obveza ostvarenja rezultata

Za razliku od pretpristupnog razdoblja, kada je fokus nadležnih tijela bio na praćenju provedbe projektnih aktivnosti te namjenskom trošenju proračuna projekta u skladu s uvjetima  prihvatljivosti troškova,  u  strukturnim instrumentima povećan je fokus na kontinuirano praćenje postizanja predviđenih mjerljivih rezultata projekata.

Učinci i rezultati projekta

Kako bi se dokazala uspješna provedba te osiguralo učinkovito praćenje postignuća projekta, prilikom razvoja projekta potrebno je opisati pokazatelje učinaka i rezultata te njihove konkretne vrijednosti navesti u obrascu projektne prijave. Pokazatelji rezultata projekta unose se u sklopu Prijavnog obrasca A. Pritom  je  potrebno naznačiti početnu te završnu vrijednost pokazatelja, a u skladu s vremenskim okvirom definiranim u Uputama za prijavitelje (npr. 3 godine nakon završetka projekta). Projektni pokazatelji moraju biti u skladu s programskim pokazateljima (operativnim programima) te pokazateljima definiranima u pojedinom natječaju. Prijavitelj projekta može odrediti i dodatne pokazatelje koji nisu naznačeni u natječaju a primjenjivi su za specifičan projekt (npr. smanjenje troškova proizvodnje za 20%).

U tablici 1. nalazi se primjer unosa pokazatelja broja stvorenih radnih mjesta na razini operativnog programa (u Prijavni obrazac A.), a kojemu će projekt doprinijeti pomoću 10 novozaposlenih.

Postizanje planiranih rezultata postat će ugovorna obveza korisnika jednom kada sredstva budu odobrena, zato je iznimno bitna realna procjena ostvarenja indikatora od strane prijavitelja projekta. Ako prilikom provedbe projekta dođe do neostvarenja ciljanih vrijednosti indikatora rezultata i neposrednog rezultata koji uključuju varijacije od preko 15%, potrebno je tražiti odobrenje nadležnog tijela te načiniti dodatak Ugovoru. Izmjene u planiranim rezultatima projekta moguće je raditi samo tijekom provedbe projekta.

Obveza trajnosti

U skladu s člankom 57. Opće uredbe br. 1083/20061, država članica ili upravljačko tijelo osiguravaju da korisnik projekta zadrži sredstva iz fondova samo ako u roku od pet godina od dovršetka projekta (u Uredbi se naziva: operacija), ili tri godine od dovršetka operacije u državi članici koja je iskoristila mogućnost smanjenja dotičnog vremenskog roka za održavanje ulaganja ili radnih mjesta koja su otvorila mala i srednja poduzeća, ne dođe do bitne izmjene navedene operacije:

  • koja utječe na njezinu prirodu ili uvjete provedbe ili kojatvrtki ili javnom tijelu daje neprimjerenu prednost i
  • posljedica čega je ili promjena prirode vlasništva objekta infrastrukture ili prestanak proizvodne

Ako se steknu ovi uvjeti, svaki projekt podliježe proceduripovrata.

U Uputama za prijavitelje često je definirano da se oprema, robe i rezultati projekta mogu prenijeti na treće strane pod uvjetom da:

  • se svrha projekta nije mijenjala barem 3 godine od

dovršetka provedbe projekta

  • su nadležna tijela u potpunosti obaviještena o tome u pisanom obliku te su u slučaju prijenosa na treće strane dala svoj prethodni

Obveza izvještavanja

Korisnik mora pripremiti Izvješće nakon provedbe projektapopunjavanjem   obrasca   koji   je   dostupan   i   u samoj dokumentaciji Poziva na dostavu projektnih prijedloga prilikom prijave projekta.

1 Uredba Vijeća (EZ-a) br. 1083/2006 od 11. srpnja 2006., izmijenjena i dopunjena Uredbom (EU) br. 539/2010 koja utvrđuje opće odredbe vezane uz Europski fond za regionalni razvoj, Europski socijalni fond i Kohezijski fond kojim se ukida Uredba (EZ-a) br. 1260/1999 (Opća uredba)

 

Učestalost i zahtjevi za podnošenje Izvješća nakon provedbe projekta bit će jasno utvrđeni u Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava. Za projekt koji je financiran iz ESF-a, Izvješća nakon provedbe  projekta nisu obavezna te se za takve projekte obveze izvještavanja nakon provedbe, ako uopće postoje, definiraju u Pozivu na dostavu prijedloga i Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava.

U nastavku je prikazana tablica prema kojoj se izvještava o ostvarenju indikatora projekta nakon njegove provedbe, a u sklopu Izvješća nakon provedbe projekta:

Tablica 2. Izvještavanje o ostvarenju indikatora projekta

Indikatori rezultata i neposrednog rezultata Dokumenti Komentari
Opis indikatora/ jedinica Planirana količina/ vrijednost Stvarna količina/ vrijednost (kumulativno)

 

Opis indikatora mora biti u skladu s indikatorima definiranim u Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava, npr. „broj novih radnih mjesta”, „% povećanja prihoda od prodaje“ itd. Planirana vrijednost indikatora također se utvrđuje na temelju Ugovora. Stvarna vrijednost postignutog indikatora navodi se od početka projekta do kraja izvještajnog razdoblja, kumulativno (sumarno). Za dokazivanje ostvarenja indikatora potrebno je uključiti reference na dokumente kojima se opravdava razina postignuća, npr. sporazum, dozvola, izvješće, studija itd. U komentarima je potrebno pružiti dodatne informacije o ostvarenju indikatora. Ako je stvarna vrijednost manja ili veća od planirane, potrebna su objašnjenja.

Neostvarenje projektnih rezultata može dovesti do povrata dodijeljenih bespovratnih sredstava proporcionalno težini takvih pogrešaka, nepravilnosti i prijevara, što će u konačnici utvrditi nadležno tijelo, a u skladu s obvezama koje je korisnik preuzeo iz Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

 

[wpfilebase tag=file id=5 tpl=simple /]

 

 

 

Najnoviji članci iz iste kategorije