Ključni koraci prijave projekta na strukturne fondove

Kako bi se projekt mogao financirati iz strukturnih fondova i kohezijskog fonda, mora biti usklađen s razvojnim ciljevima RH i EU. Područja financiranja pritom su definirana u programskim dokumentima, tzv. operativnim programima. Natječaji čija je objava načelno planirana tijekom 2013. g. odnose se na šestomjesečno razdoblje u 2013. godini od trenutka pristupa Hrvatske EU, tj. unutar operativnih programa: 1. Promet, 2. Okoliš, 3. Regionalna konkurentnost i 4. Razvoj ljudskih potencijala. Natječaji iz ovih operativnih programa objavljivat će se sve dok se ne utroši predviđenih 450 milijuna eura. Za novo financijsko razdoblje 2014. – 2020. godine operativni programi trenutno su još u fazi nacrta, a njihovo odobrenje te početak objavljivanja konkretnih natječaja možemo očekivati do kraja 2014. godine.

Projekti se odabiru za financiranje isključivo putem otvorenih ili ograničenih natječaja koji definiraju sva pravila pripreme i provedbe projekata. Informacije o natječajima iz strukturnih fondova mogu se pronaći na središnjem internetskom portalu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji. U nastavku donosimo ključne korake prijave projekta na fondove.

1.     korak Upute za prijavitelje

Potrebno je uvijek prvo detaljno proučiti Upute za prijavitelje, koje predstavljaju ključni dokument u svakom pozivu na dostavu projektnih prijedloga. Važna su pitanja koja se trebaju postaviti kako bi se mogla donijeti odluka za prijavu na konkretan natječaj:

 • je li organizacija prihvatljiva kao nositelj projekta ili potencijalno kao partner na natječaju?
 • jesu li planirane projektne aktivnosti prihvatljive?
 • koji su troškovi željenog projekta prihvatljivi?
 • koliki se postotak prihvatljivih troškova može tražiti u

obliku bespovratnih sredstava?

 • može li se osigurati traženo sufinanciranje projekta

(vlastitim sredstvima, putem kredita ili drugih izvora)?

 • postoje li  dovoljni  operativni,  tehnički  i  financijski kapaciteti za provedbu?
 • koliko bi  projekt  mogao  dobiti  bodova  temeljem kriterija za odabir?

Upute je uvijek važno detaljno proučiti jer, osim što sadrže uvjete prihvatljivosti prijavitelja odnosno projekata, pružaju informacije o proceduri i kriterijima vrednovanja projektnih prijava te prijavitelje već unaprijed upoznaju s osnovnim odredbama vezanima uz provedbu projekata.

2.     korak

Dijelovi projektne prijave

Nakon što su ovi prvi koraci utvrđeni, a s njima i prihvatljivost projekta za financiranje, drugi je ključni korak utvrđivanje što sve čini cjelokupnu projektnu prijavu.

§  Koji se obrasci moraju ispuniti?

Prijavni obrazac A. standardni je obrazac koji je potrebno ispuniti u svim natječajima. Ispunjava se „on-line“ te sadrži sažete informacije o projektu, kvantificirane informacije o rezultatima/pokazateljima projekta koji se planiraju postići te detaljni proračun. Dostupan je na sljedećem linku:  https://scf-wf.mrrfeu.hr/ap pri čemu je potrebno odabrati relevantan natječaj (Poziv na dostavu projektnih prijedloga).

Prijavni obrazac B. nestandardni je obrazac, može ili ne mora biti definiran natječajem kao obvezan, a njegov će obujam i sadržaj ovisiti o pojedinom natječaju. Sadrži često detaljne informacije o projektu (ciljevi, aktivnosti, rezultati, pokazatelji, resursi, održivost itd.).

Ostali obrasci/dokumenti koje će biti potrebno ispuniti bit će definirani pojedinim natječajem, kao npr.: obrazac za izradu Studije (pred)izvodljivosti, Poslovni plan, Marketinški plan, Izjava o korištenim potporama, Skupna izjava, Upitnik o uključivanju horizontalnih prioriteta, Izjava prijavitelja/partnera o ispunjavanju i prihvaćanju uvjeta natječaja, Izjava o partnerstvu itd.

Primjeri ostale tražene dokumentacije u dosadašnjim natječajima također su: idejni projekt, glavni projekt, troškovnici, obvezujuće pismo namjere banke, godišnji financijski izvještaji, izvadak iz sudskog/obrtnog registra, statut/izjava o osnivanju, potvrda Porezne uprave o nepostojanju poreznog duga, BON/SOL obrasci, natječajna dokumentacija za nabavu usluga, roba i radova itd.

Kada je utvrđeno što sve čini projektnu prijavu, iznimno je bitno identificirati može li se sva dokumentacija ispuniti, odnosno prikupiti do predviđenog roka. Nakon otvaranja natječaja minimalno 60 dana bude previĎeno za prijavu projekta, a eventualni duži rok ovisi o pojedinom natječaju. Na odluku o prijavljivanju na natječaj, osim sadržaja, konkurentnosti projektnog prijedloga i rokova, utjecat će i činjenica   postoji   li   dovoljno   resursa   za   samu   izradu

projekta. Ako ljudski resursi i njihovo znanje nisu dostatni, u praksi je vrlo često korištena mogućnost za angažiranje vanjskih stručnjaka.

3.     korak

Izrada projektnog prijedloga

Prilikom izrade projektnog prijedloga treba:

 • pratiti upute za ispunjavanje u prijavnim obrascima i eventualnim dostupnim vodičima
 • pažljivo odgovarati na sva postavljena pitanja u kriterijima za odabir projekata
 • paziti da projekt bude u skladu s ciljevima i prioritetima natječaja (preporuča se pogledati svu preporučenu relevantnu regulativu i stratešku dokumentaciju te koristiti se terminologijom iz natječaja)
 • biti jasan, konzistentan i precizan u odgovorima
 • poznavati uvjete provedbe i odredbe Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, kako bi se projekt sastavio maksimalno izvedivo i uzeo u obzir uvjete kasnijih obveza, mogućnost za izmjene projekta, obveze izvješćivanja, javne nabave i rata financiranja
 • postavljati pitanja nadležnom tijelu za sve eventualne nedoumice (kontakt za pitanja navodi se u Uputama)
 • redovito pratiti internetsku stranicu natječaja zbog mogućih izmjena Uputa i praćenja odgovora na konkretna pitanja drugih

4.     korak

Slanje projektne prijave

 • projektni prijedlog mora biti poslan u skladu sa svim pravilima za pakiranje, slanje i dostavu navedenim u Uputama za prijavitelje
 • Obrazac A ispunjava se na internetu, a potrebno je ostaviti dovoljno vremena da bi se tekst, koji se uobičajeno priprema unaprijed i kod sebe, mogao na vrijeme kopirati u te „on-line“ obrasce

 

 

[wpfilebase tag=file id=5 tpl=simple /]

 

 

 

Najnoviji članci iz iste kategorije