Obustava primjene ugovora zbog više sile ili slučaja u Ugovoru o bespovratnim sredstvima

Opći uvjeti ugovora[1] u članku 11.3. određuju da: u opravdanim slučajevima (prvenstveno viša sila), Korisnik može tražiti obustavu primjene Ugovora, koja uključuje obustavljanje provođenja svih projektnih aktivnosti i obustavljanje ispunjavanja svih ugovornih obveza. U nastavku članka se opisuje postupak podnošenja zahtjeva za obustavom primjene ugovora i način donošenja odluke o istom.

Kako bi ispravno i uspješno koristili ovaj pravni institut(e), Korisnici bespovratnih sredstava moraju poznavati osnove istog i njih primijeniti na gore spomenute članke. Prije nego definiramo višu silu i slučaj objasnit ćemo koja je njihova svrha u ugovorima – riječ je o odredbama koje propisuju relevantni zakoni i/ili unose u ugovor radi predviđanja budućih okolnosti koje mogu nastati, a na koje ugovorne strane ne mogu utjecati i koje čine ispunjenje ugovora trajno ili privremeno nemogućim. Ako se zaista dogodi, viša sila ili slučaj, moguća je obustava primjene ili raskid ugovora. Praktična važnost više sile je što njezino postojanje isključuje protupravnost radnje, odnosno predstavlja razlog oslobođenja od odgovornosti za štetu.

Opći uvjeti, članak 11.5 propisuju: „viša sila podrazumijeva svaku nepredvidivu iznimnu situaciju ili događaj izvan kontrole ugovornih strana, koji sprječava bilo koju od njih u ispunjavanju bilo koje od ugovornih obveza, a ne može se pripisati pogrešci ili nemaru s njihove strane (ili njihovim podugovorenim pružateljima usluga, dobavljačima roba ili izvođačima radova, predstavnicima ili zaposlenicima), te se dokaže nepremostivom unatoč svoj dužnoj pažnji. Nedostaci u opremi ili materijalu ili kašnjenje u stavljanju istih na raspolaganje, radni sporovi, štrajkovi ili financijske poteškoće ne mogu se smatrati višom silom.“

Navedena definicija nije u potpunosti jasna i ostavlja dprostor za dodatna pitanja – npr. mogu li se korisnici pozvati na višu silu prema posredničkim tijelima, ako je do iste došlo u drugom ugovornom odnosu tj. s „podu-ugovorenim gospodarskim subjektima“? Ili viša sila u odnosu s „podizvođačima“ nije relevantna za ugovor o bespovratnim sredstvima jer Korisnik uvijek može angažirati druge gospodarske subjekte?

Iz Općih uvjeta nije jasno hoće li odluka o obustavi primjene imati retroaktivni učinak jer posredničkim tijelima će trebati određeno vrijeme da o tome odluče. Ovakvo rješenje bi bilo bi logično jer dok oni odluče možda viša sila prestane, no ovo nije definirano u Općim uvjetima pa se može samo pretpostavljati.

Dalje, treba spomenuti da Opći uvjeti ističu višu silu kao jedan od opravdanih slučajeva, ali osim toga ništa ne određuju za „opravdane slučajeve“. Zbog toga je važno znati da su viša sila i slučaj različiti pravni pojmovi, koji se međusobno isključuju.

Slučaj je događaj koji se mogao spriječiti, a da se predvidio, dok je viša sila događaj koji i da se mogao predvidjeti, ne bi se mogao spriječiti.

Da bi Korisnik znao hoće li se u svom zahtjevu za obustavom primjene ugovora pozvati na višu silu ili opravdani slučaj mora poznavati koje se situacije podvode pod višu silu, a koje pod opravdani slučaj.

Odredba koju je jako važno poznavati za korištenje ovog instituta se odnosi na rok. Naime opći uvjeti propisuju: „Korisnik mora podnijeti zahtjev za obustavom primjene Ugovora PT2 u roku od 30 kalendarskih dana od dana nastanka okolnosti koje su dovele do potrebe podnošenja zahtjeva za obustavom, odnosno, 30 kalendarskih dana od dana Korisnikova saznanja o postojanju okolnosti koje su dovele do potrebe podnošenja zahtjeva za obustavom.“

Neobično i nelogično je što je ova odredba izjednačila subjektivni i objektivni rok.

U pravnoj teoriji je poznato da je subjektivni rok, onaj čiji početak zavisi od saznanja osobe za određeni događaj ili od stjecanja mogućnosti da ta osoba poduzme određenu radnju. Nasuprot njemu objektivni rok se računa od objektivnog nastupanja određene relevantne činjenice neovisno od saznanja ovlaštene osobe za tu činjenicu.

Izjednačivši trajanje subjektivnog i objektivnog roka, Korisnik praktički gubi mogućnost ostvariti svoje pravo u subjektivnom roku.

 

[wpfilebase tag=file id=22 tpl=simple /]

Najnoviji članci iz iste kategorije