Izmjene Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz EU u sklopu programa u razdoblju 2007. – 2013.

Vezano uz pitanje kakve su izmjene Ugovora[1] nakon njegovog stupanja na snagu moguće, Opći uvjeti Ugovora u članku 9.3 određuju da se o izmjenama i dopunama sastavlja Dodatak Ugovoru koji potpisuju sve strane Ugovora ukoliko se promjene odnose na preraspodjelu glavnih proračunskih linija koje uključuju varijacije preko 20% od iznosa koji je izvorno unesen (ili eventualno izmijenjen) u odnosu na svaku od glavnih proračunskih stavki prihvatljivih troškova o kojima je riječ; također, isti se postupak primjenjuje ukoliko se radi o izmjenama drugih aspekata Ugovora sa značajnim utjecajem na opseg projekta i ciljeve (kao što su sljedeće navedene stavke koje ne sačinjavaju cjeloviti popis – projektne aktivnosti, fizičke osobine i/ili funkcionalne namjene projekta, razdoblje provedbe, rezultate projekta).

Iz navedenog članka proizlazi da je, ukoliko se promjene odnose na preraspodjelu glavnih proračunskih linija koje uključuju varijacije jednake ili veće od 20% od iznosa koji je izvorno unesen (ili eventualno izmijenjen) u odnosu na svaku od glavnih proračunskih stavki prihvatljivih troškova o kojima je riječ, takva promjena dozvoljena je bez obveznog sastavljanja Dodatka Ugovoru.

Nadalje, u članku 9.5 Općih uvjeta Ugovora navodi se kako se promjene naziva Korisnika, adrese, bankovnog računa, imena osoblja, informacija za kontakt ili drugih podataka mogu jednostavno poslati drugoj strani Ugovora u pisanom obliku, i ne zahtijevaju dogovor među stranama, odnosno ne uvjetuju sklapanje Dodatka Ugovoru.

Također, izmjenama Općih uvjeta iz srpnja 2014. (Verzija 4.1 odobrena od MRRFEU), pojašnjeno je kako druge manje izmjene i/ili dopune, koje ne utječu na opseg projekta i njegove ciljeve a koje se ne odnose na izmjene i/ili dopune kako je navedeno u članku 9.3., korisnik može uvesti na vlastitu odgovornost, obavještavajući PT2 o istima pisanim putem bez odgode, od trenutka saznanja za okolnosti koje su uvjetovale takvu vrstu izmjena i/ili dopuna, a najkasnije do dostave sljedećeg Zahtjeva za nadoknadom sredstava. U slučaju tih izmjena i/ili dopuna o kojima Korisnik obavještava PT2 pisanim putem, PT2 zadržava pravo istražiti je li riječ o izmjenama i/ili dopunama iz točaka 9.1. i 9.3. Općih uvjeta te dovode li iste u pitanje daljnju provedbu Ugovora temeljem novonastalih okolnosti. U tu svrhu PT2 ima pravo tražiti dodatne informacije, dokumentaciju ili drugo obrazloženje od Korisnika te ne prihvatiti predloženu izmjenu i/ili dopunu u skladu s utvrđenim činjeničnim stanjem.

Prema tome, pojašnjeno je kako je korisnik slobodan uvoditi izmjene ugovora, a koje u bitnome ne utječu na prirodu projekta i koje nisu imale utjecaja na odluku o dodjeli ugovora (financiranju) ili jednakost postupanja u postupku donošenja odluke o financiranju, ne tražeći posebno odobrenje PT2, već samo pismenim putem bez odgode, obavijestiti PT2 o izmjeni. Iz članka 9.5 dakle proizlazi kako je takve izmjene moguće javiti elektroničkom poštom PT2 i nastaviti s provedbom projekta, uzimajući datum slanja obavijesti kao datum od kojeg takva manja izmjena ugovora stupa na snagu. U praksi, i pod navedenim uvjetima, takve izmjene mogu uključivati manje izmjene proračuna (izmjene manje od 20% iznosa glavnih proračunskih linija ili izmjene unutar jedne proračunske linije), zatim uvođenje novih budžetskih stavki, izmjene u vremenskom planu provedbe projekta, manje izmjene projektnih aktivnosti ili načina njihovog izvršenja i slično.

 

[wpfilebase tag=file id=27 tpl=simple /]

Najnoviji članci iz iste kategorije