Nabava u EU projektima u razdoblju 2014-2020

pjr-educa-47

U sklopu dokumentacije za provedbu projekata financiranih iz europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) u financijskom razdoblju 2014.–2020. nalaze se iPravila koja se primjenjuju na osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi (NOJN)“ (u daljnjem tekstu: Pravila) u Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava. Pravne i fizičke osobe koji, u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi, nisu obveznici Zakona, predstavljaju tzv. NOJN. Spomenuta Pravila primjenjuje se na postupke nabave koje su NOJN-ovi obvezni provoditi za nabavu robe, radova i usluga čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od pragova utvrđenih unutar Pravila. Za razliku od prethodnih priloga ugovoru koji su definirali proces nabave prilikom provedbe projekata („Postupci nabave za pravne i fizičke osobe koje nisu obveznici zakona o javnoj nabavi“ koji se primjenjivao na nekoliko prvih objavljenih poziva u financijskom razdoblju 2014.–2020., te „Postupci javne nabave za entitete koji nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi primjenjivih na projekte unutar financijskog razdoblja 2007.-2013.) nova Pravila za NOJN značajno su proširena te sadržajno preciznija.

Načela nabave

U odnosu na prethodni prilog „Postupci nabave za pravne i fizičke osobe koje nisu obveznici zakona o javnoj nabavi“ koji se primjenjivao na nekoliko prvih objavljenih poziva u financijskom razdoblju 2014.–2020. (vidi: PJR EDUCA br. 27), načela nabave preciznije su definirana i pojašnjena. Opća načela, unutar novih Pravila, kojih su se obvezni pridržavati NOJN-ovi sukladno novim pravilima su: načelo racionalnog i efikasnog trošenja javnih sredstava (optimalno i odgovorno korištenje, u svrhu ispunjavanja ciljeva na najbolji mogući način i uz minimalne troškove); načelo slobodnog kretanja roba i usluga te načelo slobode poslovnog nastana (omogućuje fizičkim i pravnim osobama koji obavljaju djelatnost u jednoj od država članica EU da: (i) trajno i neprekidno obavljaju gospodarsku djelatnost u drugoj državi članici EU ili (ii) privremeno nude i pružaju svoje usluge u drugim državama članicama EU); načelo nediskriminacije i jednakog tretmana (objektivno i pošteno postupanje prema svim gospodarskim subjektima, odsustvo diskriminacije, posebice na temelju nacionalnosti te ne smije sprječavati ili ograničavati pošteno natjecanje. Prema svim gospodarskim subjektima NOJN mora postupati na isti način); načelo transparentnosti (vidljivost i javnost informacija o postupku nabave, koje moraju biti jasno definirane i dostupne zainteresiranim stranama); načelo uzajamnog priznavanja (NOJN je obvezan prihvatiti proizvode i usluge koje nude gospodarski subjekti iz druge države članice EU, kao i diplome, certifikate, kvalifikacije i tehničke specifikacije koje zahtijeva druga država članica EU, ako se oni priznaju kao jednakovrijedni); načelo razmjernosti (svaka mjera koja se odabire mora biti nužna i prikladna s obzirom na ciljeve koji se traže, npr. rokovi te uvjeti kvalifikacije koji će se primjenjivati moraju biti razmjerni veličini, prirodi i složenosti nabave i ugovora koji proizlazi iz iste. Također, dokazi koji se zahtijevaju moraju biti samo oni koji su nužno potrebni da se utvrdi jesu li postavljeni uvjeti kvalifikacije ispunjeni); načelo izbjegavanja sukoba interesa (osigurava nepristrano i objektivno izvršavanje zadataka svih osoba uključenih u postupak nabave i postupanje osoba koje mogu utjecati na ishod tog postupka, a koje može biti ili je dovedeno u pitanje zbog postojanja (krvnog) srodstva, obiteljskih odnosa ili druge emotivne zajednice, pripadnosti političkoj stranci ili određenom političkom ili drugom uvjerenju, te postojanja gospodarskog i financijskog interesa odnosno bilo kojeg drugog zajedničkog interesa između NOJN-a i potencijalnog ponuditelja).

Postupci nabave

Novi Pravila jasno definiraju postupke nabave prema pragovima tj. u odnosu na ukupne procijenjene vrijednosti predmeta nabave. Prema pragovima su definirani sljedeći postupci nabave: Direktna pogodba (do 10.000 HRK za usluge i robu te do 20.000 HRK za radove), Jednostavni postupak (10.000-300.000 HRK za usluge i robu te 20.000- 750.000 HRK za radove), Javno nadmetanje (300.000 HRK i više za usluge i robu te 750.000 HRK i više za radove).

Nadalje, u odnosu na prethodni prilog Postupci nabave za pravne i fizičke osobe koje nisu obveznici zakona o javnoj nabavi koji je bio pripremljen u normativnom minimalizmu, novi Pravila nabave za NOJN donose odgovor na niz pitanja bitnih korisniku bespovratnih sredstava prilikom provedbe projekta i izvršenja postupaka nabave, kao što je; razrada vrste postupaka, imenovanje Osobe ovlaštene za zastupanje NOJN-a/Odbora za nabavu, Kombinirane nabave, Postupne nabave (fazirano), Podjela nabave na grupe, Sadržaj tehničkih specifikacija, forma i sadržaj Obavijesti o nabavi i Dokumentacija za nadmetanje, određeni Rokovi za dostavu prijava i ponuda, definirani Razlozi isključenja gospodarskog subjekta iz postupka nabave, definirani minimalni Uvjeti i dokazi kvalifikacije ponuditelja, Kriteriji za odabir ponude, opisan postupak za Pregled i ocjena ponuda i prijava, kao i za Pojašnjenje i upotpunjavanje dokumentacije, definirani razlozi za Odbijanje prijava i ponuda, definirano što Zapisnik o pregledu i ocjeni mora minimalno sadržavati, naznačeno što podrazumijeva Odabir najbolje ponude, opisan postupak Poništenja postupka nabave, definiran tijek obavještavanja ponuditelja te sklapanja ugovora.

Neprihvatljivi izdaci i financijski ispravci

Nova Pravila dalje navode kako nepoštivanje općih načela, odredbi i pravila postupanja može dovesti do proglašavanja izdataka nabave neprihvatljivim. Kod postupaka nabava gdje je utvrđeno postupanje koje nije usklađeno s pravilima i načelima, Posredničko tijelo razine 2 donosi odluku o financijskim ispravcima za predmetne nabave sukladno Odluci Komisije od 19.12.2013. o određivanju i odobrenju smjernica za utvrđivanje financijskih ispravaka koje u slučaju nepoštovanja pravila o javnoj nabavi Komisija primjenjuje na izdatke koje u okviru podijeljenog upravljanja financira Unija.

U Prilogu je navedena i mogućnost dostupnosti standardnih obrazaca koje Posredničko tijelo razine 2 (PT2) može izraditi a što bi dodatno upotpunilo sada jasniju sliku obaveza koje korisnik bespovratnih sredstava mora ispuniti prilikom provedbe svog projekta. Korištenje standardnih obrazaca, ako su dostupni, nije obvezno za NOJN-ove, ali se preporučuje.

Predstavke

Novost u novom Prilogu je svakako i mogućnost Predstavke koju svaki kandidat ili ponuditelj može podnijeti ako smatra da je njegova ponuda trebala biti odabrana kao najbolja, ali je to onemogućeno zbog postupanja NOJN-a protivno odredbama Pravila, a zbog kojeg je podnositelj predstavke po svom mišljenju neopravdano isključen iz postupka nabave ili je njegova prijava ili ponuda neopravdano odbijena, te ukoliko smatra da je evaluacija prijave ili ponude bila protivna uvjetima i kriterijima dokumentacije za nadmetanje. Predstavka se podnosi u roku 8 dana od dana primitka Odluke o odabiru ili Odluke o poništenju i obavijesti PT2, a presliku predstavke mora se dostaviti i NOJN-u. Podnošenje predstavke ne zaustavlja sklapanje ugovora o nabavi, ali ako NOJN smatra da je predstavka osnovana i u slučaju da ugovor još nije sklopljen, može ispraviti nepravilnosti i donijeti novu odluku.

PT2 razmatra predstavku i ako utvrdi da je osnovana može odrediti financijsku korekciju NOJN-u, dok podnositelja predstavke obavještava o utvrđenom te ga upućuje na sudsku zaštitu. Podnositelj predstavke koji je pretrpio štetu zbog povreda ovoga Priloga ima mogućnost naknade štete pred nadležnim sudom prema općim propisima o naknadi štete.

Zaključno, iako nova Pravila koja se primjenjuju na osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi (NOJN) predstavljaju značajno poboljšanje u definiranju obaveza koje Korisnici bespovratnih sredstava (ne-obveznici ZJN-a) moraju poštivati prilikom provedbe svog projekta, potrebno je naglasiti kako je nužno za svakog Korisnika pažljivo proučiti Pravila kako bi postupao u skladu propisima i osigurao prihvatljivost troškova.

[1] Izvor: https://vlada.gov.hr/UserDocsImages//Sjednice/2015/244%20sjednica%20Vlade//244%20-%204.pdf

 

Najnoviji članci iz iste kategorije