Koliko su iskorištene mogućnosti unutar Europskog socijalnog fonda?

U prethodnom članku govorili smo o indikativnom planu objave za program Konkurentnost i kohezija, stoga ćemo u nastavku analizirati prilike unutar Operativnog programa Učinkoviti ljudski resursi (OPULJP).

Unutar Operativnog programa Učinkoviti ljudski resursi (OPULJP) postoji podjela na četiri područja:

 1. Zapošljavanje
 2. Socijalno uključivanje
 3. Obrazovanje
 4. Dobro upravljanje

U OPULJP-u inicijalno je u 2017. godini bilo planirano otvaranje 31 Poziva na dostavu projektnih prijedloga, od kojih je do sada otvoreno i zatvoreno njih sedam, jedan je otvoren do kraja financijskog razdoblja 2014. – 2020., dok su dva otvorena u prosincu 2017. godine.

Za područje zapošljavanja otvoren i zatvoren je jedan od planirana tri poziva, i to „Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III“, bio je namijenjen razvoju lokalnih partnerstva za zapošljavanje u cilj prevladavanja regionalnih i lokalnih različitosti te poticanje partnerskog pristupa u pripremi i donošenju politika vezanih uz stvaranje i jačanje ljudskih potencijala u skladu s lokalnim potrebama na tržištu rada.

U području socijalnog uključivanja bilo je planirano 14 poziva, od kojih su otvorena četiri, a zatvorena tri, dok je poziv „Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina“ otvoren do 31.12.2019. godine. Navedeni poziv namijenjen je jedinicama lokalne samouprave, jedinicama regionalne (područne) samouprave, neprofitnim organizacijama i organizacijama civilnog društva. Vrijednost sufinanciranja pojedinačnih projekata je u iznosu od 350.000,00 do 1.500.000,00 kn, uz potporu do 100% troškova. Prihvatljive aktivnosti unutar ovog poziva su: odabir i provedba verificiranih programa obrazovanja odraslih; razvoj i provedba ciljanih programa za osnaživanje marginaliziranih skupina; jačanje kapaciteta stručnjaka iz različitih sektora koji rade s nezaposlenim osobama pripadnicima marginaliziranih skupina u svrhu unaprjeđenja usluga povezanih sa pristupom tržištu rada i socijalnim uključivanjem pripadnika ciljnih skupina; promidžba i vidljivost te upravljanje projektom i administracija.

Ostali otvoreni i do sada zatvoreni pozivi bili su:

 • Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva – bio je namijenjen udrugama u sektoru turizma i/ili ugostiteljstva, ustanovama za obrazovanje odraslih
 • Umjetnost i kultura 54+ – faza I – bio je namijenjen jedinicama lokalne samouprave, jedinicama regionalne (područne) samouprave, kulturnim ustanovama i organizacijama te organizacijama civilnog društva.
 • Podrška programima usmjerenim mladima – faza I – namijenjen je bio jedinicama lokalne samouprave, jedinicama regionalne (područne) samouprave i organizacijama civilnog društva.

U sektoru obrazovanja bilo je planirano osam poziva, od kojih su dva otvorena i zatvorena, dok je poziv „Internacionalizacija visokog obrazovanja“ u kojem su prihvatljivi prijavitelji visoka učilišta još uvijek otvoren, s rokom prijave 5. ožujka 2018. Opći cilj poziva je poboljšanje kvalitete i relevantnosti visokog obrazovanja kroz internacionalizaciju, odnosno povećanje broja združenih studija na stranim jezicima, broja obrazovnih i studijskih programa i kolegija na stranim jezicima te jačanjem kompetencija studenata i osoblja. U okviru ovog poziva osigurano je 50 milijuna kn, od čega maksimalno financiranje jednog projekta od 400.000,00 kuna do 1.800.000,00 kn, uz stopu financiranja do 100%.

Unutar područja dobrog upravljanja, otvoren je i zatvoren poziv „Jačanje socijalnog dijaloga – faza III“, koji je bio namijenjen sindikatima, udrugama sindikata više razine, udrugama poslodavaca i udrugama poslodavaca više razine, jedinicama lokalne i područne samouprave, te regionalnim agencijama kojima su osnivači jedinice lokalne i područne samouprave. Poziv  „Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi“ otvoren je do 28. veljače 2018. godine. Unutar ovog poziva prihvatljivi prijavitelji su organizacije civilnog društva, jedinice lokalne samouprave (s manje od 10.000 stanovnika) te javne ustanove u kulturi koje su osnovane od strane jedinica lokalne ili područne samouprave. Cilj poziva je razviti dobro upravljanje u kulturi jačanjem suradnje organizacija civilnog društva i javnog sektora. Unutar ovog poziva osigurano je 50 milijuna kn od čega maksimalno financiranje jednog projekta od 300.000,00 kuna do 2.500.000,00 kn, uz stopu financiranja do 100%.

Što je planirano?

Kroz četiri područja, veliki broj je poziva koji su bili predviđeni za 2017. godinu, ali se na njihovo otvaranje još uvijek čeka:

U sektoru zapošljavanja:

 1. Razvoj standarda zanimanja i provedba HKO-a – namijenjen predlagateljima standarada zanimanja, poslodavcima, ustanovama, institutima, obrazovnim ustanovama, komorama i udrugama
 2. Zaželi-Zapošljavanje u lokalnoj zajednici – namijenjen jedinicama lokalne samouprave i neprofitnim organizacijama

Socijalno uključivanje:

 1. Promocija zdravlja i prevencija bolesti – faza I – namijenjen organizacijama civilnog društva, javnim ustanovama i institucijama u zdravstvenom sektoru, jedinicama lokalne i područne samouprave, ustanovama na polju zaštite zdravlja i sigurnosti na radu
 2. Jačanje poslovanja za društveno poduzetništvo – faza 1 – prijavitelji mogu biti udruge, zadruge, trgovačka društva i zaklade
 3. Poziv unutar Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima – grad Knin – namijenjen je udrugama, ustanovama, zakladama ili fondacijama, pravnim osobama javnih ustanovama, trgovačkim društvima, zadrugama, poduzetničkim potpornim institucijama, školama i učilištima u javnom i privatnom vlasništvu te međunarodnim organizacijama
 4. Poziv unutar Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima – grad Benkovac – prijavitelji mogu biti jedinice lokalne samouprave pilot područja, udruge, ustanove, trgovačka društva, zadruge, potporne poduzetničke institucije, škole i učilišta u javnom i privatnom vlasništvu.
 5. Poziv unutar Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima – grad Beli Manastir i općina Darda – prijavitelji mogu biti isti kao i pozivu za grad Benkovac
 6. Poziv unutar Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima – grad Petrinja – namijenjen je svima kao u pozivu za grad Benkovac plus vrtićima
 7. Poziv unutar Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima – za gradove Vukovar, Benkovac, Beli Manastir i općina Darda te Petrinja – cilj programa je smanjiti socijalne nejednakosti, isključenost i siromaštvo, poboljšati infrastrukturu te povećati atraktivnost življenja i potencijala ulaganja
 8. Razvoj i provedba modela suradnje s organizacijama civilnog društva u pružanju izvaninstitucionalnih usluga za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata kao model pružanja usluga u zajednici – namijenjen je udrugama, zadrugama i drugim pravnim osobama
 9. Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – namijenjen organizacijama civilnog društva, ustanovama u području rada s mladima, jedinice lokalne i područne samouprave, zadruge, regionalne i lokalne razvojne agencije i međunarodne organizacije.

Obrazovanje:

 1. Programska, stručna i financijska potpora obrazovanju djece i učenika pripadnika romske nacionalne manjine – prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne i područne samouprave
 2. Sufinanciranje troškova uključivanja djece u socio-ekonomski nepovoljnoj situaciji u predškolske ustanove – namijenjen jedinicama lokalne i područne samouprave
 3. Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja – namijenjen visokim učilištima
 4. Razvoj i unapređenje modela učenja kroz rad te provedba unaprjeđenog modela stručne prakse u visokom obrazovanju – namijenjen visokim učilištima (javnim i privatnim)

Dobro upravljanje:

 1. Jačanje kapaciteta OCD-a za podršku učinkovitoj resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu – prihvatljivi prijavitelji su organizacije civilnog društva u području pružanja usluga od općeg interesa, javne ustanove, jedinice lokalne i područne samouprave
 2. Osnaživanje doprinosa OCD-a za provedbu programa građanskog odgoja i obrazovanja – faza I / Jačanje kapaciteta OCD-a u području neformalnog obrazovanja vezano za međupredmentne teme građanskog odgoja i obrazovanja, društvenog poduzetništva te zdravstvenog odgoja- faza I – prihvatljivi prijavitelji isti kao u točci 1.
 3. Podrška partnerskim inovativnim projektima civilnog, javnog i poslovnog sektora za ponovno korištenje otvorenih javnih podataka i razvoj IKT/mobilnih aplikacija za kvalitetnije sudjelovanje građana u lokalnom odlučivanju – faza I – namijenjen istim prijaviteljima kao točka 1

Dio poziva je najavljeno za otvaranje kroz prosinac, a to su:

 • Razvoj medija zajednice – područje socijalnog uključivanja – namijenjen nakladnicima medija
 • Promocija kvalitete strukovnog obrazovanja kroz podršku strukovnim školama u razvoju i uvođenju inovativnih rješenja te modernih i novih tehnologija – faza I – područje obrazovanja – namijenjen ustanovama strukovnog obrazovanja
 • Prostori sudjelovanja – razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice – faza I – područje dobrog upravljanja – prihvatljivi prijavitelji su organizacije civilnog društva aktivne u području pružanja usluga od općeg interesa, javne ustanove, jedinice lokalne i područne samouprave.

Kao i u programu OPKiK, određeni Pozivi inicijalno predviđeni za 2017. godinu nisu objavljeni (njih 21) te će za informaciju o njihovom eventualnom objavljivanju biti potrebno pričekati indikativni plan objave za 2018. godinu.

Za dodatne informacije vezane uz ove pozive ili druge upite, javite nam se na info@pjr.hr

Najnoviji članci iz iste kategorije