Znate li razliku između studije izvodljivosti, CBA analize i investicijske studije?

Investicijska studija predstavlja razradu investicijske ideje, kao podloga za donošenje investicijske odluke. Analizira ekonomske efekte investicijskog projekta kroz procjenu budućeg poslovanja i visinu i strukturu investicijskih ulaganja. Osnova za izradu studije je standardna metodologija temeljena na ekonomskoj znanosti i praksi (primjerice banaka) koja kroz odgovarajuća poglavlja obrađuje sve aspekte investicijskog projekta sa ciljem analize ekonomske učinkovitosti i likvidnosti projekta u vijeku trajanja (projektnom periodu) projekta i analizu graničnih efekata projekta kroz analizu osjetljivosti projekta na promjenu ključnih parametara.
Izrađuje se za potrebe malih, srednjih i velikih tvrtki te općine, gradove i županije.
Sadržaj studije primjerice odgovara zahtjevima HBOR-a, Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva te strukturi koju traže domaće i inozemne poslovne banke i fondovi. Mogu se koristiti za ishođenje: bankovnih kredita, pojedinih EU fondova te poticaja pojedinih ministarstava.
Glavni rezultati investicijske studije su izračun očekivane profitabilnosti projekta kroz niz uobičajenih tzv. statičkih i dinamičkih pokazatelja projekta te financijske izvještaje.

Predinvesticijska studija analizira nekoliko načina realiziranja ciljeva projekta i realizacije investicijske ideje.
Predstavlja izbor optimalne varijante investicijskog projekta koja će biti predmet daljnje razrade što u konačnici smanjuje troškove pripreme projekta i racionalizira vremensku komponentu.

Studija izvodljivosti s CBA analizom predstavlja analizu i procjenu potencijala investicije te pomaže u procesu donošenja odluke o ostvarenju investicije i financijskoj uspješnosti.
U obzir uzima sve koristi i nedostatke te prikazuje opravdanost realizacije velikih projekata u financijskom i ekonomskom smislu.
Dio studije izvodljivosti je CBA analiza (Cost Benefit Analysis ili analiza troškova i koristi) kojom se analiziraju i prezentiraju sve koristi i svi troškovi projekta, odnosno prikazuje se cjelokupan pozitivan i negativan utjecaj projekta u organizacijskom, financijskom, društvenom, gospodarskom te ekološkom smislu. Primjere i načine izrade možemo vidjeti u Vodiču za analizu troškova i koristi:
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf

Najnoviji članci iz iste kategorije