Utječu li EU projekti na otpornost na krizu?

COVID istraživanje

U rujnu 2020. proveli smo istraživanje na temu „COVID-19 pandemija i utjecaj na EU projektni menadžment u Republici Hrvatskoj“ jer su nas zanimali učinci koje je pandemija COVID-19 imala na projekte, tehničku i ljudsku spremnost na takvu krizu. Sudjelovalo je 147 organizacija, 107 iz javnog sektora (jedinice lokalne i regionalne samouprave) te 40 poduzetnika, koje su do sada realizirale najmanje 1 EU projekt.

Provedena analiza također je ispitala organizacije koje su tijekom pandemije COVID-19 (od 11. ožujka 2020., pa sve do popunjavanja upitnika) provodile EU projekt/e. Cilj istraživanje bio je ispitati kako su organizacije reagirale na COVID-19 krizu i jesu li im iskustva u upravljanju EU projektima pomogla da prevladaju prepreke.

Kako bismo mogli doći do rješenja i preporuka u ovom izazovnom razdoblju pandemije, informacije s terena su nam od velike važnosti. Glavna nit vodilja bila je dobiti što stvarniju sliku izazova s kojima se sve organizacije suočavaju, u kojim aspektima projekti imaju pozitivan učinak te gdje postoji prostor za rast i napredovanje. Zadovoljni smo odazivom sudionika – sudjelovao je velik broj jedinica lokalnih i regionalnih samouprava. Vrlo nam je zanimljiv rezultat koji govori da se 98% ispitanika koji su imali projekte za vrijeme krize ponovno planira javiti na nove natječaje. Također, interesantno je vidjeti kako je iskustvo organizacija u upravljanju EU projektima pozitivno utjecalo i na stabilnost organizacija za vrijeme COVID-a.

Tajana Lovrić, voditeljica prodaje i konzultant

Rezultati istraživanja

Istraživanje je pokazalo da organizacije s iskustvom u upravljanju EU projektima i provedba EU projekata tokom krize COVID-19 ima pozitivan utjecaj na organizacije i izvor su stabilnosti.

Kao rezultat istraživanja, 68% svih ispitanika (64% svih privatnih organizacija i 69% javnih organizacija) koje su tijekom COVID-19 implementirale jedan ili više EU projekata odgovorile su da EU projekti imaju pozitivan utjecaj na njihovu organizaciju i predstavljaju stabilnost tijekom COVID-19.

Od organizacija koje su imale iskustvo u upravljanju EU projektima, ali nisu imale EU projekt u provedbi u vrijeme krize COVID-19, više od 80% privatnih organizacija i 57% javnih organizacija izjavilo je da u potpunosti i uglavnom se slažu da bi projekt EU-a tijekom krize COVID-19 bio koristan kao dodatni izvor prihoda. 55% svih ispitanika odgovorilo da je njihov projektni tim bio bolje pripremljen za krizu COVID-19 zbog iskustva u upravljanju EU projektima. 44% planira procese digitalizirati.

Znanja stečena u upravljanju projektima – od velike koristi

Područja znanja upravljanja EU projektima koja su najviše pomogla organizacijama su: upravljanje vremenom i rokovima, upravljanje timom ljudi i poslovnim aktivnostima te upravljanje proračunom projekta. 98% planira se ponovno prijaviti na EU fondove, a ta činjenica ukazuje na vrijednost korištenja EU fondova u vrijeme krize.

S obzirom na složenost izazova koji COVID-19 postavlja organizacijama iskustvo u upravljanju projektima ima važnu ulogu u fazi obnove krize COVID-19. EU fondovi i upravljanje projektima EU igraju važnu ulogu u doprinosu vraćanju normalnog načina života u vrijeme pandemije COVID-19. Sigurno će doći do kašnjenja, smanjenja prihoda i troškovnih učinaka zbog COVID-19, no informiranost i znanje u organizacijama za upravljanje projektima mogu smanjiti negativni učinak.

Stoga će ulaganje u obrazovanje i kompetencije ljudi u području EU fondova, kao i ulaganja organizacija u svoju informiranost i apliciranje projekata na EU sredstva – biti presudno za vrijeme u kojem se nalazimo.
Više informacija može se dobiti upitom na info@pjr.hr ili 01 8897 152.

Najnoviji članci iz iste kategorije