Utjecaj strategija na grant projekte

Utjecaj strategija na grant projekte

Strategija ima svoje korijene u starogrčkoj riječi stratēgos i doslovno znači “vođenje vojske” (grč. stratos : vojska, ago: voditi, strategos : vojskovođa). Naravno, s vremenom ovo početno značenje se je zagubilo te danas strategija označava planirani skup mjera i aktivnosti koje su usmjerene ka ostvarivanju određenog cilja. U svakoj od Uputa za prijavitelje neizostavni dio čini jasno povezivanje na neke više dokumente temeljem kojih je izrađen pojedini natječaj. No, što to u praksi znači za korisnika bespovratnih sredstava?

Kako bi se važnost strategija shvatila bitno je razlikovati pojedine razine na kojima se izrađuju strateški dokumenti. Strateški dokumenti na nacionalnoj razini su od iznimne važnosti za RH budući da iznose glavne smjernice razvoja i rasta u pojedinom sektoru. S obzirom da je RH na putu za članstvo u EU, njene strategije su usko povezane s strategijama EU. Ovo ne znači da RH odnosno druge EU članice, imaju apsolutno iste strateške ciljeve razvoja, no radi ilustracije možemo navesti kako je EU u svojoj strategiji razvoja EU 2020 odredila da će npr. do 2020. godine 75% populacije između 20-64 biti zaposleno, RH mora oblikovati svoje strateške ciljeve na način koji će doprinijeti ostvarivanju ovog EU cilja. Da li će to biti putem otvaranja novih radnih mjesta u državnoj upravi ili putem osposobljavanja stanovništva za rad u deficitarnim zanimanjima ostaje na RH da odluči. Sve nacionalne strategije definiraju ciljeve i niz mjera i akcija koje je potrebno odraditi kako bi se ciljevi i ostvarili a uzajamnim nadopunjavanjem predočavaju cjelovitu razvojnu strategiju države.

Drugom razinom strategija možemo smatrati one na županijskom/gradskom nivou. Ove strategije također utvrđuj posebne ciljeve te niz mjera i akcija koje je potrebno poduzeti za njihovo ostvarivanje no to čine uzimajući u obzir specifičnost pojedine županije ili grada jer Hrvatska je blagoslovljena sa različitošću pa su i potrebe i prednosti njenih raznih dijelova različiti. U idealnoj situaciji, sve strategije na županijskoj ili gradskoj razini trebale bi u određenoj mjeri biti usklađene s strategijama RH. Tako bi npr. svaka županijska strategija trebala sadržavati cilj smanjenja nezaposlenosti a mjere putem kojih bi se isto ostvarilo bi trebale biti specifične za pojedino područje. Npr. Sisačko-moslavačka županija ima velike obradive površine koje bi mogla vrlo jeftino davati poljoprivrednicima te bi uz dodatne mjere poput poticaja za rijetke kulture egzotičnog voća mogla poticati samozapošljavanje u poljoprivredi. Ista mjera možda ne bi bila odgovarajuća za recimo Šibensko-kninsku županiju čije bogatstvo npr. leži u otocima.

Kako se sve ovo reflektira na korisnika bespovratnih sredstava? Uzmimo da se želite prijaviti na natječaj koji potiče projekte iz energetike te kao ishodište uzima Strategiju energetskog razvoja RH. Sama RH strategija bi trebala pratiti počela EU 2020 koja navodi da je jedan od strateških ciljeva EU smanjivanje emisije stakleničkih plinova za 20% u odnosu na 1990. Pa tako RH strategija ima za cilj Održivost energetskog sustava te kao mjere za postizanje ovog cilja navodi: „Razvoj i primjena obnovljivih izvora mjera je koja doprinosi smanjivanju emisija stakleničkih plinova, ali je i mjera kojom se povećava sigurnost opskrbe korištenjem domaćim izvorima energije, a nužno je da bude i poticaj razvoju domaćeg gospodarstva.“

Vi recimo proizvodite vjetroelektrane te je Vaš projekt usmjeren na promoviranje vašeg proizvoda što na prvi pogled ne izgleda da odgovara strateškim ciljevima. Kako možemo ostvariti poveznicu s strategijama koja je obavezna? Tako da vaš cilj postižete putem mjera koje su navedene u strategijama. Tako recimo, ako projekt provodite u Brodsko posavskoj županiji koja kao jednu od mjera u Županijskoj strategiji ima korištenje obnovljivih izvora u proizvodnji energije te propisuje sljedeće mehanizme za ispunjenje mjere: „Podizanje svijesti o važnosti i prednostima energije proizvedene iz obnovljivih izvora i Promotivne aktivnosti“ ostvarujete poveznicu s ovom strategijom i koristite važeće mjere koje su propisane.

Kako je svaka strategija dokument koji u svojoj osnovi najčešće ima razrađene snage, slabosti, prilike i prijetnje, ona u isto vrijeme biva i dokument koji daje i odgovore u obliku mjera i aktivnosti koje su potrebne kako bi se ili ojačalo jedne pokazatelje ili umanjilo djelovanje drugih. I upravo je to dio kojem se nažalost ne posvećuje dovoljna pozornost kod izrade projektnih prijedloga. Rezultat istog može biti neuspješna prijava izvrsnog projekta koji ne odgovara na osnovne probleme postavljene u relevantnoj strategiji.

[wpfilebase tag=file id=8 tpl=simple /]

Najnoviji članci iz iste kategorije