Veza projektnog prijedloga i inicijative Europske unije – ‘Europa 2020’ (1. dio)

Kod pisanja koncepta projekta (eng. Concept Note) i pune aplikacije prijedloga (eng. Full Application Form) traži se osvrt na povezanost i važnost projekta za dostizanje ciljeva programa i inicijativa Europske unije (pitanja 1.2.2. u obrascu koncepta projekta te 2.2.2. u obrascu aplikacije projekta). U skladu s navedenim, potrebno je napraviti analizu sektorskih strategija na EU razini kojima će projektna ideja doprinijeti. Strategija ‘Europa 2020’ primjer je sveobuhvatnog plana i programa Europske unije koji se u ovom slučaju može uzeti kao referentna točka za određeniji prikaz načina na koji ciljevi i rezultati projektnog prijedloga doprinose programima Unije.

‘Europa 2020’ strategija je Europske unije za ‘pametnu, održivu i uključivu’ Europu do 2020. godine. U sklopu toga strategija predlaže tri prioriteta koji se međusobno nadopunjuju:

Pametan rast: razvijanjem ekonomije utemeljene na znanju i inovaciji

Održiv rast: promicanjem ekonomije koja učinkovitije iskorištava resurse, koja je zelenija i konkurentnija

Uključiv rast: njegovanjem ekonomije s visokom stopom zaposlenosti, koja donosi društvenu i teritorijalnu povezanost.

Radi kvalitetnijeg praćenja analize početnog stanja te ostvarivanja navedenih prioriteta definirani su glavni ciljevi kojima ‘Europa 2020’ teži i gdje Europska unija želi biti 2020.:

  • 75% populacije u dobi između 20 i 64 godine trebalo bi biti zaposleno
  • 3% BDP-a EU-a treba investirati u istraživanje i razvoj
  • EU treba ispuniti klimatsko-energetske ciljeve „20/20/20“ (20% smanjenja plinova, 20% povećanja korištenja obnovljive energije i 20% povećanja energetske učinkovitosti)
  • Postotak osoba koje rano napuste školovanje trebao bi biti ispod 10%, a najmanje 40% mlađe generacije trebalo bi završiti tercijarni stupanj obrazovanja
  • 20 milijuna manje ljudi unutar granica EU-a trebalo bi biti u opasnosti od siromaštva.

Navedenih pet osnovnih ciljeva međusobno je povezano i predstavlja prijedlog za zemlje članice da ih pretvore u nacionalne ciljeve i putanje. Kao potpora ciljevima i njihovu praktičnom ispunjenju i provedbi, oformljeno je 7 predvodničkih inicijativa i aktivnosti na nacionalnoj razini, na razini Europske unije i na međunarodnoj razini:

„Unija inovacija“ s ciljem unapređenja okvirnih uvjeta i dostupnosti financiranja za istraživanje i inovacije kako bi se osigurala mogućnost transformacije inovativnih ideja u proizvode i usluge koje stvaraju rast i radna mjesta.

„Mladi u pokretu“ s ciljem povećanja učinka obrazovnih sustava i olakšanja ulaska mladih na tržište rada.

„Digitalni program za Europu“ s ciljem bržeg širenja brzog interneta te korištenja prednosti jedinstvenog digitalnog tržišta za kućanstva i tvrtke.

„Resursno učinkovita Europa“ s ciljem razdvajanja ekonomskog rasta od korištenja resursa, podrške prijelazu na ekonomiju koja koristi male razine ugljena, povećanja korištenja obnovljivih izvora, modernizacije sektora transporta i promicanja energetske učinkovitosti.

„Industrijska politika za globalizacijsko doba“ s ciljem unapređenja poslovnog okruženja, prvenstveno za male i srednje poduzetnike, te razvoja snažne i održive globalno konkurentne industrijske osnove.

„Program za nove vještine i radna mjesta“ s nastojanjem k modernizaciji tržišta rada te osnaživanju ljudi razvojem njihovih vještina tijekom cijeloga života s ciljem povećanog sudjelovanja radne snage te boljeg slaganja ponude i potražnje, uključujući mobilnost ljudi.

„Europska platforma protiv siromaštva“ s ciljem jamčenja društvene i teritorijalne povezanosti tako da svi imaju koristi od rasta radnih mjesta te da se ljudima koji pate od siromaštva i socijalne isključenosti omogući dostojanstven život i aktivno sudjelovanje.

Ovisno o nastojanjima specifičnog projekta i problemima koji se žele riješiti definiranim aktivnostima, u pisanju prijedloga moguće je strateški se osloniti i razmotriti vizije navedenih prioriteta i inicijative ‘Europe 2020’ te, sukladno tomu, u pitanjima obrazaca razjasniti njihovu povezanost s idejom projekta.

[wpfilebase tag=file id=28 tpl=simple /]

Najnoviji članci iz iste kategorije