Državne potpore

Obveznici pravila  o državnim potporama

 

Davatelji potpora

 

Primatelji potpora

 

Što je uobičajeno važno utvrditi o potporama korištenjem PJR usluge

Tu smo za vas

Znanje o državnim potporama

Znanje o državnim potporama će uskoro postati dio abecede poslovanja za sve poduzetnike u Republici Hrvatskoj, ali i za sve pravne osobe koje raspolažu javnim novcem. Razlog za to je jednostavan – Europska unija zabranjuje dodjelu potpora, odnosno dopušta je samo iznimno, pod uvjetima koji su propisani.

Pored činjenice što su državne potpore relativno nov pojam za hrvatske institucije, treba naglasiti da je riječ i o izrazito kompleksnom i širokom pravnom području u okviru prava tržišnog natjecanja, a koje je dijelom javnog prava EU.

Pravno uređenje državnih potpora se mora sagledati iz različitih perspektiva, da bi se razumjelo koji subjekti ova pravila moraju poštivati i koji je njihov (ne)posredan interes za poznavanjem ove materije, unatoč njezinoj kompleksnosti.

Obveznici pravila  o državnim potporama:

Unatoč činjenici da pravila o državnim potporama obuhvaćaju niz obveznika – ključni su:

Davatelji potpora: državna tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravne osobe s javnim ovlastima, tvrtke, ustanove osnovane od javnih tijela – dakle svi koji raspolažu javnim novcem

Primatelji potpore: poduzetnici (tvrtke, obrti, ali i udruge, ustanove, razvojne agencije, sportski klubovi, JLRS-i i svi kada obavljaju gospodarsku djelatnost.

Što je uobičajeno važno utvrditi o potporama korištenjem PJR usluge

Ako ste davatelj ili primatelj državne potpore, važno je utvrditi:

 • koje su državne potpore zabranjene, a koje dopuštene i pod kojim uvjetima
 • koji sve pravni okvir uređuje potpore
 • koje su prakse Europskog suda i Europske komisije
 • u kojim situacijama se postaje davatelj potpore
 • kako potpore dodijeliti na dopušten i zakonit način
 • kako izgledaju obveze primatelje potpora s naglaskom na obvezu povrata u slučaju nezakonitih i/li nedopuštenih potpora definicije, elemente i vrste državnih potpora
 • kako Europski sud definira pojam poduzetnika i kako odrediti veličinu poduzeća
 • kako prepoznati problem kod potpora i moguća rješenja koje se mogu primijeniti u svom sadašnjim i budućem poslovanju
 • što su potpore male vrijednost (de minimis potpore)

PJR usluge | državne potpore

USLUGA  1 : Utvrđivanje sukladnosti financiranja projekta s državnim potporama

 

USLUGA 2 : Određivanje parametara iz definicija mikro, mala i srednja poduzeća (MSP-i)  s ciljem klasifikacije poduzeća kao MSP-a i utvrđivanje potencijala poduzetnika za prijavu projekata na natječaje iz EU fondova

 

USLUGA 3: Savjetovanje o načinu utvrđivanja i evidentiranja primljenih državnih potpora i državnih potpora male vrijednosti s ciljem određivanja mogućnosti prijave na natječaje iz EU fondova

Tu smo za vas

Što sve obuhvaćaju PJR usluge na području državnih potpora?

1. USLUGA: Utvrđivanje sukladnosti financiranja projekta s državnim potporama

 • Utvrđivanje  statusa organizacije koja prijavljuje projekt (potencijalni korisnik potpore)
 • Utvrđivanje izvora financiranja projekta i pravne osnove financiranja
 • Stručno mišljenje smatra li se financiranje projekta državnom potporom sukladno svim relevantnim pravilima o državnim potporama i relevantnoj praksi Europskog suda
 • Analiza po elementima državne potpore utvrđenim praksom Europskog suda
 • S obzirom na prethodno utvrđen status, davanje preporuka za daljnje postupanje
 • Utvrđivanje prihvatljivosti projekta i organizacije na konkretan poziv za dodjelu bespovratnih sredstava iz EU fondova
 • Stručno mišljenje o posljedicama nepoštivanja odredbi o državnim potporama i odgovornost za povrat nedopuštenih državnih potpora
 • Savjetovanje o provjeri utvrđene klasifikacije poduzetnika kod nadležnih tijela u sustavu kako bi što jasnije definirali svoje mogućnosti i prihvatljivosti pri prijavi projekata financiranih iz fondova EU

2. USLUGA: Određivanje parametara iz definicija mikro, mala i srednja poduzeća (MSP-i)  s ciljem klasifikacije poduzeća kao MSP-a i utvrđivanje potencijala poduzetnika za prijavu projekata na natječaje iz EU fondova

 • Stručno mišljenje je li poduzetnik MSP poduzeće ili veliko poduzeće  sukladno Preporuci Europske komisije 2003/361/EC i relevantnoj praksi Europskog suda
  U slučaju klasifikacije poduzetnika kao MSP-a utvrđivanje u koju kategoriju potpada – mikro, malo ili srednja poduzeće
 • Utvrđivanje prihvatljivost poduzetnika kao prijavitelja na pojedine vrste natječaja iz EU fondova
 • Utvrđivanje uvjeta financiranja poduzetnika s obzirom na njegovu veličinu
 • Stručno mišljenje o posljedicama nepoštivanja odredbi iz Preporuke Europske komisije 2003/361/EC i odgovornost za povrat nedopuštenih državnih potpora
 • Savjetovanje o provjeri utvrđene klasifikacije poduzetnika kod nadležnih tijela  u sustavu kako bi što jasnije definirali svoje mogućnosti i prihvatljivosti pri prijavi projekata financiranih iz fondova EU

3. USLUGASavjetovanje o načinu utvrđivanja i evidentiranja primljenih državnih potpora i državnih potpora male vrijednosti s ciljem određivanja mogućnosti prijave na natječaje iz EU fondova

 • Izrada uputa poduzetniku za prepoznavanje državne potpore i državne potpore male vrijednosti
 • Kako se za potrebe primjene pravila o državnim potporama može smatrati da dva odvojena pravna subjekta čine jednu gospodarsku jedinicu koja se smatra relevantnim „jednim poduzetnikom“, ovdje se utvrđuju povezanosti potencijalnog prijavitelja s drugim poduzećima (tvrtke kćeri i sl.) i fizičkim osobama (vlasnička struktura) s ciljem određivanja tko sve čini jednog poduzetnika sukladno relevantnim Uredbama i  praksi Europskog suda
 • Upute za evidentiranje potpora koji je dobio jedan poduzetnik(kada i kako poduzeća moraju pribrojiti državne potpore koje su dobila druga, s njima povezana, poduzeća; točan iznos i vremenski trenutak dobivene potpore; razlikovanje vrsta potpora)
 • Savjetovanje o provjeri utvrđenih iznosa potpora  jednog poduzetnika kod nadležnih tijela u sustavu

„osim ako je Ugovorima drukčije predviđeno, svaka potpora koju dodijeli država članica ili koja se dodjeljuje putem državnih sredstava u bilo kojem obliku kojim se narušava ili prijeti da će narušiti tržišno natjecanje stavljanjem određenih poduzetnika ili proizvodnje određene robe u povoljniji položaj, nespojiva je s unutarnjim tržištem u mjeri u kojoj utječe na trgovinu među državama članicama.”

Što su državne potpore?

Članak 107. Ugovora o funkcioniranju Europske unije  ne daje točnu definiciju pojma potpore već bi se moglo utvrditi da je određuje generički:

„osim ako je Ugovorima drukčije predviđeno, svaka potpora koju dodijeli država članica ili koja se dodjeljuje putem državnih sredstava u bilo kojem obliku kojim se narušava ili prijeti da će narušiti tržišno natjecanje stavljanjem određenih poduzetnika ili proizvodnje određene robe u povoljniji položaj, nespojiva je s unutarnjim tržištem u mjeri u kojoj utječe na trgovinu među državama članicama.”

U zadnjih nekoliko desetljeća, sudska praksa Europskog suda i upravna praksa EK iznjedrile se određene kriterije primjene članka 107. UFEU  koji načelno zabranjuje dodjelu potpore. Tako se mogu izdvojiti sljedeći uvjeti koji moraju biti kumulativno ispunjeni da bi državna potpora zaista postojala:

 1. postoji određena državna potpora kao ekonomska prednost dodijeljena jednom ili više poduzetnika,
 2. da je prednost dana od „države članice ili kroz državna sredstva“ u bilo kojem obliku da se može pripisati državi (uključujući i proračune na lokalnoj i regionalnoj razini, državne fondove ili banke, odnosno svake institucije koju je odredila ili osnovala država)
 3. da je mjera selektivna, jer je riječ o sredstvima koja su dodijeljena određenom poduzetniku ili poduzetnicima, regijama ili pojedinim gospodarskim sektorima, ili davatelj potpore koristi svoje diskrecijsko pravo;
 4. da postoji stvarni ili potencijalni učinak narušavanja tržišnog natjecanja, takva mjera/prednost utječe na  trgovinu između Republike Hrvatske i država članica Europske unije