Savjetovanje u provedbi projekata

EU sredstva lakše je dobiti nego zadržati. Bespovratna sredstva postaju bespovratna tek po odobrenju posljednjeg financijskog izvještaja i priloženih dokaza o pravilnom korištenju i upravljanju istima. Iskustvo pokazuje da niti jedan projekt ne uspijeva iskoristiti 100% predviđenih sredstava.

To znači da se u projektu vrijednosti 150 000 eura prosječno ne potroši i/ili ne opravda oko 30 000 eura! Razlog tomu je uglavnom neznanje i loše planiranje.

PJR pomaže da iznos utrošenih sredstava približite maksimumu.

Ovisno o vlastitim potrebama korisnik može odabrati sve ili samo neku od usluga koje u okviru savjetovanja u provedbi nudimo:

Vođenje projekta i komunikacija (Project management and communication), Plan provedbe (Gantt chart), Ključne točke (Key milestones), Upravljanje rizicima (Risk management plan), Upravljanje projektnim timom (Human resources management), Integrirani sustav provedbe (Integrated management and presentation), Novčani tijek (Cash flow), Financijsko upravljanje (Sound financial management), Vođenje projektne dokumentacije (Document management), Savjetovanje (Coaching/help line)

Cilj usluge za korisnika

osobna sigurnost i smirenost vlasnika projekta u činjenici da će se projekt provesti profesionalno i kvalitetno

100% prihvatljivih troškova (bez povrata potrošenih sredstava)

osposobljavanje internog osoblja korisnika i partnera za upravljanje EU projektom i time poboljšana efikasnost rada organizacije boljim razumijevanjem metoda projektnog menadžmenta

prenijeti dodatno znanje (know-how ) našim klijentima o aktualnim aspektima i izazovima EU fondova

Usluge savjetovanja u provedbi

Usluga savjetovanja u provedbi projekata može se ugovoriti:

cjelovito, kao UPRAVLJANJE PROJEKTOM, pri čemu se prepuštate u sigurne ruke PJR tima, koji će s Vama/za Vas upravljati projektom

parcijalno, samo za željene dijelove usluge

eU-Mobil

Prvi domaći sustav za upravljanje EU projektima

eU-Mobil

Razvili smo prvi domaći sustav za vođenje EU projekata | Pogledajte video

Cilj usluge za korisnika

osobna sigurnost i smirenost vlasnika projekta u činjenici da će se projekt provesti profesionalno i kvalitetno   100% prihvatljivih troškova (bez povrata potrošenih sredstava)   osposobljavanje internog osoblja korisnika i partnera za upravljanje EU projektom i time poboljšana efikasnost rada organizacije boljim razumijevanjem metoda projektnog menadžmenta   prenijeti dodatno znanje (know-how ) našim klijentima o aktualnim aspektima i izazovima EU fondova

Preuzmite brošuru

PJR Brošura | Provedba projekata (1.0 MiB)

Odaberite iz PJR usluga provedbe projekata

Kao i uvijek, ovisno o vlastitim potrebama, korisnik će odabrati sve ili samo neku od usluga koje u okviru savjetovanja u provedbi pokrivamo:

Uvođenje klijenta u obveze provedbe

Izrazito je bitno na početku provedbe projekta (ili prije) utvrditi svoje ugovorne obveze i isplanirati provedbu. Možemo Vam u tomu pomoći, pa makar u nekoliko sati uvodnog savje­todavnog sastanka, na kojemu ćemo Vas uputiti na bitne stvari na koje trebate paziti

Izrada plana provedbe (gantogram)

Izrada detaljnog plana provedbe projekta (gantograma) s de­taljiziranim aktivnostima po tjednima provedbe. Plan uključuje prateće korake po pojedinim aktivnostima te definiranim odgovornim osobama u svakom koraku. To je osnovni upravljački alat svakog projekta i temelj za svako daljnje praćenje napretka.

Monitoring provedbe i postizanja rezultata

Praćenje provedbe projekta uključuje pri­kupljanje, analizu, komunikaciju i korištenje informacija o napretku projekta. Svrha je sustava praćenja da osigura da rel­evantne informacije dolaze do relevantnih osoba (članova tima) u pravom trenutku kako bi te osobe mogle adekvatno provodi­ti predviđene aktivnosti i donositi odluke. Kvalitetan sustav praćenja naglasit će dobre i loše strane (snage i slabosti) provedbe i omogućiti uočavanje problema, unapređenje opsega i kvalitete provedbe, nastavak rada ondje gdje je on uspješan te prilagodbu izmijenjenim uvjetima.

Vođenje komunikacije i upravljanje promjenama u projektu

Definiranje uloga i odgovornosti, definiranje partnerskih odnosa i sporazuma, koordinacija napretka projekta sa svim uključenima, predstavljanje svim uključenima alata koji će se koristiti u provedbi (alati za praćenje, tablice, prijedlozi ostalih korisnih dokumenata), upravljanje komunikacijom sa svim uključenima (partneri, suradnici, dobavljači itd., pregled/korekcija svih važnih doku­menata u provedbi, priprema izmjena ugovora i proračuna, upravljanje komunikacijom s ugo­vornim tijelom, pomoć u izradi drugih zahtjeva za izmjenama.

Upravljanje rizicima

Suočavanje s rizicima podrazumijeva da ste napravili njihovu analizu te plan upravljanja rizicima od početka do kraja provedbe projekta. Takav plan nužno će uključivati identifikaciju i kategorizaciju rizika, osvješćivanje, plan prevencije te plan korekcije.

Upravljanje projektnim timom

Upravljanje podrazumijeva veći broj formalnih i administrativnih stavki, ali i tehničkih: definiranje i izrada opisa poslo­va za sve članove tima, izrada i praćenje plana provedbe aktivnosti, predstavljanje zaduženja svim uključenim osobama, nji­hova koordinacija te kontrola tablica radnih sati (time sheets), kvalitete pripadajućih izvještaja i rezultata rada (outputs).

Financijsko upravljanje i upravljanje novčanim tokom (Cash flow)

Izrada detaljnog novčanog toka prema odobrenom proračunu, izrada plana zahtjeva za na­doknadom sredstava s obzirom na plaćanja u projektu i predujmove. Naše savjetovanje pokriva planiranje prihoda i troškova, financijsko up­ravljanje projektnim sredstvima i proračunskim uštedama, savjetovanje u upravljanju proračunom te savjetovanje u računovodstvenom vođenju troškova i plaćanja te izradi procesa provedbe plaćanja.

Izrada i/ili kontrola narativnih i financijskih izvještaja, uključujući kontrolu svih priloga izvještajima

Koliko ćete povući EU sredstava u svom projektu ovisi ponajviše o tomu kakve ste izvještaje pripremili i koliko su Vam na kraju troškova prihvatili. Obveza izvještavanja velika je i česta ob­veza korisnika, a obujmom svi izvještaji projekta znaju dosegnuti i po nekoliko kutija papira. Osim izvještaja, moraju se predati i svi potporni dokumenti. Naš je savjet da ove ključne točke u pro­jektu ne radite sami te da povjerite ne­kome ili da izvještaje izradi ili da ih makar pregleda (zajedno sa svim prilozima) prije službenog slanja.

Vođenje projektne dokumentacije

Svojim klijentima nudimo uslugu uspostave sustava pohrane dokumentacije za up­ravljanje i praćenje provedbe projekta (u tiskanoj i elektroničkoj verziji), uključujući detaljna pojašnjenja o vođenju dokumen­tacije projekta u skladu s odredbama ugo­vora i sustavom kontrole ugovornih tijela i revizija.