Uloge institucija u provedbi strukturnih fondova

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj uređuje okvir provedbe operativnih programa iz programskog razdoblja 2007.-2013., kao i funkcije i odgovornosti tijela koje čine sustav upravljanja i kontrole korištenja sredstava.

U Republici Hrvatskoj provodit će se sljedeći operativni programi (OP):

 • OP ‘Promet’
 • OP ‘Okoliš’
 • OP ‘Regionalna konkurentnost’
 • OP ‘Razvoj ljudskih potencijala’
 • OP za prekograničnu suradnju s Republikom Slovenijom
 • OP za prekograničnu suradnju s Mađarskom
 • OP za jadransku prekograničnu suradnju
 • OP za prekograničnu suradnju s BiH
 • OP za prekograničnu suradnju s Republikom Srbijom
 • OP za prekograničnu suradnju s Republikom Crnom Gorom
 • Transnacionalni operativni program Jugoistočna Europa
 • Transnacionalni operativni program Mediteran

U sustavu u okviru operativnih programa, uspostavljaju se sljedeća tijela:

Koordinacijsko tijelo Upravljačka tijela
Tijelo za reviziju Posrednička tijela razine 1
Tijelo za ovjeravanje Posrednička tijela razine 2


Koordinacijsko tijelo
je nacionalno tijelo odgovorno za programiranje, uspostavu sustava, donošenje pravila, razvoj integriranog sustava upravljanja informacijama, praćenje provedbe na nacionalnoj razini te koordinaciju s Komisijom. U Hrvatskoj tu ulogu obnaša Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU.

Tijelo za reviziju je nacionalno tijelo koje je funkcionalno nezavisno od Upravljačkog tijela i Tijela za ovjeravanje, odgovorno za vanjsku reviziju ispravnosti i učinkovitosti rada sustava.

U Hrvatskoj je za tu funkciju zadužena Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije.

Tijelo za ovjeravanje je nacionalno tijelo koje ovjerava izjavu o izdacima i zahtjeve za plaćanja prije upućivanja istih Komisiji. Institucija u kojoj se obavljaju funkcije Tijela za ovjeravanje može biti odgovorna i za plaćanja, ovjeravanje dodatnosti sredstava, nadzor nad nepravilnostima i pripremu dijela pravilnika o postupanju tijela u sustavu. Ministarstvu financija je dodijeljena ta uloga.

Upravljačko tijelo je nacionalno tijelo koje upravlja pojedinim operativnim programom.

U Hrvatskoj su sljedeće institucije nadležne: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture (OP Promet), Ministarstvo zaštite okoliša i prirode (OP Ooliš), Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU (OP Regionalna konkurentnost) i Ministarstvo rada i mirovinskog sustava (OP Razvoj ljudskih potencijala).

Posredničko tijelo razine 1 je nacionalno tijelo koje, u okviru odgovornosti Upravljačkog tijela, obavlja delegirane funkcije vezane za odabir projekata za financiranje. Primjerice ono u suradnji s Posredničkim tijelom razine 2 priprema smjernice/upute za prijavitelje za ocjenjivanje i odgovorno je za preliminarnu procjenu odnosno odabir projekata za financiranje. Ukoliko nije ustrojeno, spomenute zadatke obavlja Upravljačko tijelo.

U Hrvatskoj su zaduženi: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture (OP Promet), Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Ministarstvo poljoprivrede (OP Okoliš), Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU, Ministarstvo poduzetništva i obrta, Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta, Ministarstvo gospodarstva (OP Regionalna konkurentnost), Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, Ministarstvo socijalne politike i mladih, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta te Ured za udruge (OP Razvoj ljudskih potencijala).

Posredničko tijelo razine 2 je nacionalno ili javno tijelo koje, u okviru odgovornosti Upravljačkog tijela, obavlja delegirane funkcije koje se primjerice odnose na provjeru jesu li financirani proizvodi i usluge isporučeni, jesu li izdaci koje je korisnik prikazao za projekt stvarno nastali te udovoljavaju li nacionalnim i pravilima Europske unije tijekom cijelog razdoblja provedbe i trajanja projekta.

U Hrvatskoj su tijela razine 2 sljedeća: Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (OP Promet, OP Okoliš i OP Regionalna konkurentnost), Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Hrvatske vode (OP Okoliš), Hrvatski zavod za zapošljavanje, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva (OP Razvoj ljudskih potencijala).

Posredničko tijelo razine 1 i Posredničko tijelo razine 2 ustrojavaju se u okviru pojedinog operativnog programa ukoliko Upravljačko tijelo tog programa prenosi dio svojih funkcija na njih, u kojem slučaju Upravljačko tijelo zadržava cjelokupnu odgovornost za upravljanje OP i obnašanje svih funkcija Upravljačkog tijela.

Ista institucija može obnašati funkcije pojedinih tijela u više programa, a kojim su institucijama dodijeljene pojedine funkcije uredbom propisuje Vlada Republike Hrvatske.

 

[wpfilebase tag=file id=30 tpl=simple /]

Najnoviji članci iz iste kategorije