Pravilnik o uvjetima za pripremu i provedbu projekata financiranih strukturnim instrumentima

Pravilnik o uvjetima za pripremu i provedbu projekata financiranih strukturnim instrumentima (u daljnjem tekstu Pravilnik) zajedno sa pripadajućim prilozima namijenjen je prijaviteljima i budućim korisnicima sredstava strukturnih instrumenata u razdoblju 2007.-2013. Trenutno je važeća verzija Pravilnika 4.0 iz kolovoza 2013. sa napomenom da je ona podložna dodatnim izmjenama (objavljeno na www.strukturnifondovi.hr).

U svom uvodnom dijelu Pravilnik daje pregled EU i nacionalnog pravnog okvira na kojem se temelje njegove odredbe.

Pravilnikom su definirani sljedeći opći zahtjevi projekta:

 1. Zahtjevi za pripremljenost projekata
 2. Administrativni i pravni zahtjevi
 3. Tehnički zahtjevi
 4. Financijski i ekonomski zahtjevi
 5. Zahtjevi za Velike projekte
 6. Zahtjevi za horizontalne politike

te pravila:

 1. Nabave
 2. Državnih potpora
 3. Trajnosti projekta
 4. Zahtjeva obavještavanja javnosti
 5. Izbjegavanja dvostrukog financiranja

Također zahtjevi projekta su definirani po fazama:

 1. Zahtjevi za pred-provedbenu fazu
 2. Zahtjevi za fazu provedbe
 3. Zahtjevi za fazu nakon provedbe
 4. Zahtjevi za prijelaz IPA projekata u strukturne/kohezijske projekte

Opći zahtjevi projekta

Projekti moraju biti spremni za provedbu projektnih aktivnosti uključujući i spremnost za objavu postupaka javne nabave u skladu s vremenskim planom provedbe aktivnosti koji se navodi u aplikaciji projektnog prijedloga. Svi projekti koji potpadaju pod uvjete Zakona o gradnji moraju imati minimalno idejni projekt i lokacijsku dozvolu (ako je potrebna) izdanu u trenutku pokretanja postupka natječaja, odnosno poziva za dostavu projektnih prijedloga. Dodatni zahtjevi biti će navedeni u samom tekstu natječaja poziva za dostavu projektnih prijedloga.

Svi projekti moraju identificirati potencijalne prepreke i rješenja u odnosu na tehničke, regulatorne i upravljačke aspekte i dati uvjerenje da se odabrano rješenje doista može izvesti te da je odabrana najbolja opcija među ponuđenima.

Uvjet da se predoči studija izvodljivosti, poslovni plan ili investicijski projekt biti će definiran u pozivu za dostavu projektnih prijedloga.

Svi projekti moraju pokazati da su vrijedni financiranja kroz analizu troškova i koristi te također moraju dokazati da su u skladu s horizontalnim principima i načelima (kao što su nediskriminacija, zaštita okoliša itd.).

Veliki projekti su oni iznad 50 milijuna EUR te ih mora odobriti Europska komisija.

Pravila

Svi projekti koje provode korisnici koji su obveznici Zakona o javnoj nabavi (u daljnjem tekstu ZJN) će isti zakon koristiti i u postupcima nabave u projektima iz strukturnih fondova dok oni korisnici koji nisu obveznici ZJN-a će morati slijediti načela i pravila koja je definirao ugovor o dodjeli sredstava temeljem aneksa 1 Pravilnika.

Dodjela sredstava projektima mora biti u skladu s pravilima dodjele državne potpore.

Svaki projekt podliježe proceduri povrata ukoliko unutar 5 godina od završetka podliježe značajnim promjenama:

 • koje utječu na njegovu prirodu ili provedbene uvjete ili ako tvrtki ili javnoj instituciji/tijelu pridaje neopravdanu prednost;
 • koje proizlaze iz promjene prirode vlasništva infrastrukturne jedinice ili prestanka proizvodnje; primjerice privatizacija javne infrastrukture.

U slučaju projekata koji se odnose na ulaganja ili radna mjesta, koja su otvorila mala i srednja poduzeća za koje je vrijeme očuvanja bilo ograničeno, razdoblje trajnosti je ograničeno na tri godine.

Zahtjevi projekta po fazama

Svaki Poziv na dostavu prijedloga će definirati specifične uvjete Poziva za potencijalne korisnike i potreban komplet dokumentacije koji treba podnijeti. Također definiran je i ugovor koji će korisnici potpisivati.

Maksimalan iznos predujma koji korisnik može primiti iznosi 30%, no svaki će natječaj posebno definirati ove uvjete. Dodatni zahtjevi za nadoknadom sredstava podnositi će se kvartalno sa izvještajem o potrošenom iznosu sredstava i planom budućih trošenja te će morati biti osiguran jasan revizijski trag svih troškova.

Izvještavanje o napretku projekta uključeno je u proces podnošenja zahtjeva za nadoknadom sredstava. Korisnik mora pružiti informaciju o napretku provedbe sa svakim pojedinim zahtjevom za nadoknadu sredstava.

Korisnici će morati izvještavati ex-post o događanjima nakon provedbe projekta (status indikatora uspjeha) u sljedećih 5 godina nakon završetka projekta. Za projekte financirane iz ESF-a (tzv. soft mjere) ova će obveza biti definirana pozivom za dostavu projektnih prijedloga odnosno ugovorom o dodjeli sredstava.

Prilozi Pravilniku

Prilozi Pravilniku definiraju minimalne obrasce koje će svaki projekt morati popuniti, a obuhvaćaju sljedeće anekse:

 • Aneks 1 – Postupci nabave za entitete koji nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi
 • Aneks 2 – Upitnik o uključivanju horizontalnih prioriteta u projekt
 • Aneks 3 – Plan nabave
 • Aneks 4 – Prijavni obrazac za projekt, dio A
 • Aneks 5 – Opći uvjeti ugovora
 • Aneks 6 – Posebni uvjeti ugovora
 • Aneks 7 – Zahtjev za plaćanje predujma
 • Aneks 8 – Zahtjev za nadoknadom sredstava
 • Aneks 9 – Završno izvješće o provedbi
 • Aneks 10 – Izvješće nakon provedbe projekta

[wpfilebase tag=file id=30 tpl=simple /]

Najnoviji članci iz iste kategorije