Ključne razlike u kriterijima natječaja za EU sredstva IPA-e i strukturnih fondova

Kriteriji isključenja

U natječajima za bespovratna sredstva Instrumenta za pretpristupnu pomoć (dalje: IPA), prijavitelj (i partneri ukoliko postoje) potpisali su izjavu kojom su između ostalog, izjavili da se ne nalaze u situacijama koje Praktični vodič kroz procedure ugovaranja pomoći EU trećim zemljama (dalje: PRAG) definira u točki 2.3.3:

  1. Pravomoćna presuda za određena kaznena djela štetna po financijske interese EU: korupcija, prijevara, pranje novca, sudjelovanje u kriminalnoj organizaciji
  2. Postojanje poreznog duga po dospjelim poreznim obvezama i obvezama za mirovinsko i zdravstveno osiguranje
  3. Dostava lažnih informacija vezano uz zahtjeve naručitelja ili propust pružanja istih
  4. Zabrana prijave onim prijaviteljima i partnerima nad kojima je otvoren stečaj, koji su u postupku likvidacije, kojima upravlja osoba postavljena od strane nadležnog suda, koji su u nagodbi s vjerovnicima, koji su obustavili poslovne djelatnosti ili se nalaze u sličnom postupku prema propisima države sjedišta
  5. Ako su prijavitelj (gospodarski subjekt i/ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta) pravomoćno osuđeni za bilo koje djelo koje se odnosi na obavljanje njihove profesionalne djelatnosti
  6. Činjenje teškog profesionalnog propusta kojeg naručitelj može dokazati na bilo koji način.

Natječaji u strukturnim fondovima načelno uzimaju u obzir ove situacije, uz manje ili veće izmjene i dodatke. Natječaj „Povećanje gospodarske aktivnosti i konkurentnosti malih i srednjih poduzeća“ tako dodatno navodi da će prijavitelji biti isključeni ako podliježu izvanrednom povratu sredstava slijedom prethodne odluke Komisije kako je navedeno u članku 1., točka 6., (a) Uredbe o skupnim izuzećima ili izvanrednom povratu sredstava od strane Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja kojom se potpora ocjenjuje nezakonitom i neusklađenom sa zajedničkim tržištem“ te ako „su dobili državnu potporu ili potporu male vrijednosti za isti opravdani trošak projekta.“

Uvjeti sposobnosti

Dok su se u IPA-i uglavnom bodovali operativni i financijski kapaciteti prijavitelja i/ili partnera, po PRAG-u 2013. oni se ne boduju, već se na pitanja koja se odnose na posjedovanje zadovoljavajućeg financijskog i operativnog kapaciteta za provedbu projekta odgovara sa „da“ ili „ne“. U do sad objavljenim natječajima iz strukturnih fondova (Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije“, „Povećanje gospodarske aktivnosti i konkurentnosti malih i srednjih poduzeća“, „Shema dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu“) za financijski i operativni kapacitet prijavitelja i/ili partnera dodjeljuje se ipak određen broj bodova. Natječaj „Povećanje gospodarske aktivnosti i konkurentnosti malih i srednjih poduzeća“ tako ocjenjuje operativni kapacitet prijavitelja i partnera kroz kriterije godina poslovanja, stručnosti i kapaciteta te iskustva projektnog tima, dok se financijski kapacitet ocjenjuje kroz prihode prijavitelja u odnosu na ukupnu vrijednost projekta, neto profitnu maržu, koeficijent zaduženosti i financijski rejting prijavitelja. Ostali spomenuti natječaji također propisuju dodjelu određenog broja bodova za iskustvo i kapacitete prijavitelja i/ili partnera.

Kriteriji odabira

U natječajima iz IPA-e, odabir projektnih prijedloga vršio se ocjenjivanjem kriterija: relevantnosti (osobito u pogledu potreba i ograničenja ciljne skupine i pojedine zemlje ili regije), dizajna (analiza problema i dionika te uzimanje u obzir vanjskih čimbenika i dionika), učinkovitosti i izvedivosti (pokazatelji, uključenost partnera), održivosti te proračuna i isplativosti projekta.

U do sad objavljenima natječajima iz strukturnih fondova ocjenjuju se i dodatni (pod)kriteriji. Kod ocjene relevantnosti jedno od novih pitanja koje se pojavljuje je stupanj usklađenosti sa ciljevima Operativnog programa za regionalnu konkurentnost 2007.- 2013. (dalje: OPRK) i ciljevima Programa dodjele državnih potpora (u natječajima „Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije“ i „Povećanje gospodarske aktivnosti i konkurentnosti malih i srednjih poduzeća“) te doprinos indikatorima OPRK-a (u natječaju „Shema dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu“). U natječajima „Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije“ i „Povećanje gospodarske aktivnosti i konkurentnosti malih i srednjih poduzeća“ ocjenjuje se i procjena rizika i mjera za njihovo ublažavanje. Uključenost horizontalnih politika EU predstavlja dodatni kriterij koji se ocjenjuje, a radi se o usklađenosti projektnog prijedloga sa člankom 16. i 17. Opće uredbe (1083/2006) koja navodi da svi projekti: „ne smiju ni u kojem slučaju dovoditi do diskriminacije na temelju spola, rasne ili etničke pripadnosti, religije ili vjere, invalidnosti, godina ili spolne orijentacije; moraju slijediti svoje ciljeve u okviru održivog razvoja i promicanja cilja zaštite i unaprjeđenja okoliša od strane Zajednice“. Ovako navedeni kriteriji odabira odražavaju stratešku orijentiranost EU na ostvarivanje rezultata i na stvarne učinke projekta.

Važno je spomenuti da svaki natječaj propisuje uvjete odabira bez obzira na izvor financiranja te je stoga potrebno pažljivo čitati upute za prijavitelje.

 

[wpfilebase tag=file id=30 tpl=simple /]

Najnoviji članci iz iste kategorije