Strategija EUROPE 2020 – gdje smo?

Europa 2020 je temeljni strateški dokument Europske unije za razdoblje od 2014. do 2020. godine je Europa 2020. koji definira prioritete i ciljeve za daljnji razvoj Europske unije. Strategija Europa 2020. predlaže tri prioriteta koji se međusobno nadopunjuju:

 • Pametni rast – predstavlja jačanje znanja i inovacija kao temelja razvoja EU (obrazovanje, istraživanje, transfer inovacija i znanja, digitalno društvo, cjeloživotno učenje)
 • Održivom rastu – konkurentnost, borba protiv klimatskih promjena te čista i učinkovita energija
 • Uključivom rastu – stvaranje ekonomije s visokom stopom zaposlenosti koja omogućava ekonomsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju

Strategija ima 10 tematskih prioriteta koji su:

 1. Jačanje istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija
 2. Poboljšani pristup, korištenje te kvaliteta informacijskih i komunikacijskih tehnologija
 3. Jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća, poljoprivrednog sektora te sektora ribarstva i akvakulture
 4. Podrška prijelazu prema ekonomiji temeljenoj na niskoj razini emisije CO2 u svim sektorima
 5. Promicanje prilagodbe na klimatske promjene, prevencija i upravljanje rizicima
 6. Promicanje održivog prometa te uklanjanje uskih grla na ključnoj infrastrukturi
 7. Promicanje zapošljavanja i podrška mobilosti radne snage
 8. Promicanje socijalnog uključivanja te borba protiv siromaštva
 9. Ulaganje u obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje
 10. Jačanje institucionalnih kapaciteta te učinkovita javna uprava

Europa 2020 temelj je za Partnerski sporazum koji svaka članica potpisuje s EU za vrijeme financijskog razdoblja. Po tim tematskim ciljevima, ovisno o detaljima Partnerskog sporazuma se kreiraju i pozivi na postavu projektnih prijedloga.

Europa 2020 ima i pet ciljeva koji se odnose na zapošljavanje, istraživanje i razvoj, klimatske promjene i energije, obrazovanje i siromaštvo i socijalna isključenost.

Podaci iz tablice niže su za Hrvatsku iz 2016. godine, a za EU iz 2015. godine, za sada su jedini dostupni.

 

Ciljevi Cilj RH do 2020 Cilj prosjeka Europe 2020 RH stanje 31.12.2016. EU stanje 31.12.2015.
Zaposlenost stanovništva 20-64 g 62,9% 75% 61,4% 70,1%
Ulaganje u istraživanje i razvoj (% BDP-a) 1,4% 3% 0,85% 2,03%
Stopa ranog napuštanja školovanja 4% 10% 2,8% 11%
Tercijarno obrazovanje

 

35% 40% 29,5% 38,7%
Osobe u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti 150 000 96 200 000 1 216 000 122 300 000
Emisija stakleničkih plinova 20% 20% 23,4% 77,1%
Udio obnovljivih izvora energije 20% 20% 29% 16%

 

Država članica do 31. kolovoza 2019. Komisiji podnosi izvješće o napretku provedbe sporazuma o partnerstvu na dan 31. prosinca 2018.  Dakle nove podatke bismo mogli imati kroz godinu dana.

Najnoviji članci iz iste kategorije