Što trebate znati pri izradi plana nabave?

Osnova svake javne nabave je dobro planiranje koje nam omogućuje da nabavimo točno ono što nam treba. U tom smjeru bilo bi dobro da se prije određivanja predmeta nabave provede i analiza tržišta, npr. Pretragom internetskih stranica u potrazi za opisom ili tehničkim specifikacijama ili alternativnim rješenjima traženih predmeta nabave.

Cilj dobrog planiranja je kvalitetan plan nabave, koji sadrži podatke o predmetima nabave koje će naručitelj nabaviti u sljedećem razdoblju, najčešće proračunskoj godini.

Plan nabavi donosi čelnik naručitelja za proračunsku ili poslovnu godinu za predmete nabave čija je procijenjena vrijednost nabave jednaka ili veća od 20.000,00 kn (bez PDV-a), u roku od 30 dana od dana donošenja proračuna ili financijskog plana. Ako se tijekom godine javi potreba za izmjenom plana nabave, naručitelj može bez ograničenja izmijeniti ili dopuniti plan nabave, vidljivo označiti napravljene izmjene ili dopune te objaviti u EOJN RH.

Prilikom izrade plana nabave naručitelj mora paziti da spoji sve istovrsne predmete nabave.

Dakle, ako tijekom godine naručitelj nabavlja više vrsta računala (osobna računala, prijenosna računala i sl.) čija vrijednost prelazi prag za primjenu ZJN (za nabavu roba i usluga prag je 200.000,00 kn bez PDV-a, za radove 500.000,00 kn bez PDV-a), obvezan je taj predmet nabave spojiti i provesti jedan postupak. Ako naručitelj dijeli nabavu s namjerom izbjegavanja primjene ZJN (nabavlja više računala prema pravilima za jednostavnu nabavu, ne pazeći na zbrojenu vrijednost tih nabava), kaznit će se za prekršaj sukladno odredbama ZJN.

Također je prema ZJN propisan prekršaj i za naručitelja koji ne objavi plan nabave te sve njegove kasnije izmjene na internetskim stranicama.

Ako se provodi nabava za potrebe projekta, korisnik je obvezan dostaviti posredničkom tijelu razine 2 projektni plan nabave na odobrenje, u roku 10 radnih dana od dana stupanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava na snagu. Korisnik projekta, kao i naručitelj prema ZJN, navodi podatke o postupcima nabave koji se provode prema dodijeljenom projektu.

Prilikom izrade plana nabave naručitelj koji je obveznik ZJN, a ujedno je i korisnik projekta, treba paziti da objedini sve istovrsne predmete nabave koji se ponavljaju i u projektu.

Tada plan nabave sadrži predmete nabave koji su dio projekta i predmete nabave koji se provode u proračunskoj godini. Korisnik koji nije obveznik ZJN nema obvezu spajanja predmeta nabave iz projekta i onih koje sam financira.

Najnoviji članci iz iste kategorije