S kojim obvezama iz Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava korisnik obavezno mora biti upoznat?

Nakon potpisivanja Ugovora, provedba projekta isključiva je odgovornost Korisnika. Kako bi se izbjegla kašnjenja ili neispunjavanje obveza, prije početka provedbe Prijavitelju se preporuča upoznavanje s obvezama iz Ugovora.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (u daljnjem tekstu: Ugovor) dokument je koji određuje predmet dodjele EU sredstava te se bliže određuju prava i obaveze Korisnika i Posredničkih tijela (strane potpisnice Ugovora).
Nakon potpisivanja Ugovora, provedba projekta isključiva je odgovornost Korisnika, čak i kada Korisnik provodi projekt s jednim ili više partnera. Kako bi se izbjegla kašnjenja ili neispunjavanje obveza, prije početka provedbe Prijavitelju se preporuča upoznavanje s obvezama iz Ugovora. Obrazac Ugovora dostupan je u natječajnoj dokumentaciji.

Dijelovi Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava

Ugovor čine Posebni i Opći uvjeti. Posebni uvjeti sastavljaju se na razini projekta za svaki projekt zasebno, a istima je definirano sljedeće:

  • ukupna vrijednost Projekta, iznos prihvatljivih troškova i bespovratnih sredstava
  • metode potraživanja troškova
  • izvještavanje o napretku
  • odredbe povezane s trajnosti projekta, promidžbom i vidljivosti, vlasništvom nad rezultatima projekta
  • podaci o projektu i potpisnicima Ugovora.

Opći uvjeti definiraju:

  • obaveze korisnika u smislu odgovornosti, informiranja, javnosti i vidljivosti, vlasništva i trajnosti
  • razdoblje provedbe projekta i obustava
  • plaćanja (prihvatljivi troškovi, izvješća, predujam, računovodstveno evidentiranje, povrat)
  • izmjene i prijenos ugovora;
  • odgovornost za štetu, raskid ugovora i višu silu.

Obaveze Korisnika

Plan nabave
U roku od 10 radnih dana od potpisivanja Ugovora, Korisnik je obvezan dostaviti Posredničkom tijelu zaduženom za praćenje napretka provedbe projekata (dalje u tekstu: PT) plan nabave. U Plan nabave upisuju se sve nabave (planirane, u tijeku i/ili završene ako je to primjenjivo) koje su navedene kroz proračunske stavke u projektnom obrascu koji je sastavni dio Ugovora. Korisnik dostavlja ispunjeni i potpisani Plan nabave na za to predviđenom obrascu u elektroničkom sustavu i/ili putem elektroničke pošte. Za vrijeme provedbe plan nabave može se ažurirati. U provedbi postupaka nabave Korisnik i/ili partneri obvezni su poštivati primjenjiva pravila u skladu s Ugovorom.

Početni plan zahtjeva za nadoknadom sredstava
Početnim planom zahtjeva za nadoknadom sredstava (dalje u tekstu: ZNS) Korisnik određuje vremenske rokove i iznose troškova odnosno sredstava koje će potraživati u određenim izvještajnim razdobljima tijekom provedbe projekta. Predmetni plan uvelike će ovisiti o projekcijama u prethodno opisanom planu nabave.
Rok za podnošenje plana je 10 dana od dana stupanja Ugovora na snagu ili 10 dana po zaprimanju obrasca od Posredničkog tijela. Kako se vrijeme i iznosi temelje na planiranom trenutku podnošenja ZNS-a, a ne trenutka nastanka troška, iznosi se ažuriraju svakim dostavljenim ZNS-om.

Zahtjev za plaćanje predujma
Ukoliko je Ugovorom predviđena mogućnost potraživanja predujma, Korisnik može u bilo kojem trenutku razdoblja provedbe zatražiti isplatu predujma putem zahtjeva za isplatom.
U slučaju kada se predujam zahtijeva u prvom tromjesečju provedbe projekta, a Korisnik ne započne s provedbom projekta i u roku od 90 dana od dana primitka predujma ne nastanu nikakvi troškovi povezani s provedbom projekta, Posredničko tijelo može pokrenuti postupak za njegov povrat.

Izvješća
Tijekom izvršavanja Ugovora, Korisnik PT-u podnosi sljedeća izvješća: izvješća o napretku, završno izvješće o provedbi projekta te izvješće nakon provedbe projekta. Vremenski rokovi za dostavu prethodno spomenutih izvješća navedeni su u Posebnim uvjetima Ugovora. Izvješća se ispunjavaju na za to predviđenim obrascima, a mogu se podnositi putem elektroničkih sustava ili poštom ako je tako predviđeno Ugovorom.

Obveza informiranja i vidljivosti
Informiranje i vidljivost obveza su Korisnika i svih partnera na projektu, a svrha je informirati javnost o sufinanciranju projekta iz EU fondova. Nakon potpisa Ugovora potrebno je provjeriti obveze vidljivosti u odgovarajućim Uputama za korisnike, a ovisno o izvoru financiranja.

Najnoviji članci iz iste kategorije