Novosti u verziji 7 NOJN pravila

Na stranici Europskih strukturnih i investicijskih fondova 7. prosinca 2020. godine objavljena je promjena Pravila o provedbi postupka nabave za neobveznike Zakona o javnoj nabavi (u daljnjem tekstu: NOJN Pravila).

Verzija 7 NOJN Pravila u odnosu na verziju 6, objavljenu u lipnju 2020., donosi značajnu izmjenu u postupcima nabave odnosno kod postupka nabave s jednim ponuditeljem gdje je omogućeno da se za nabavu roba i usluga čija ukupna procijenjena vrijednost predmeta nabave bez PDV-a definirana Planom nabave iznosi do 400.000,00 kuna (uključujući 400.000,00 kn), odnosno za nabavu radova do 1.000.000,00 kuna (uključujući 1.000.000,00 kn), NOJN-ovi mogu sklopiti s jednim ponuditeljem pisani ugovor s pružateljem usluga/dobavljačem roba/izvođačem radova ili izdati narudžbenicu. Ugovor o tako nabavljenoj robi, radovima ili uslugama, ili narudžbenica služe kao dokaz o izvršenju nabave.

Posredno, naprijed navedeno dovodi do pravila za obveznu objavu Poziva na dostavu ponuda za nabavu roba i usluga čija ukupna procijenjena vrijednost predmeta nabave bez PDV-a definirana Planom nabave iznosi iznad 400.000,00 kuna, odnosno za nabavu radova iznad 1.000.000,00 kuna.

Ranijim pravilima prag je bio niže određen odnosno NOJN je provodio postupak objave poziva na dostavu ponuda na za nabavu robe i usluga ukupne procijenjene vrijednosti veće od 200.000,00 kuna bez PDV-a, odnosno za nabavu radova ukupne procijenjene vrijednosti veće od 500.000,00 kuna bez PDV-a.

Ovako značajnom izmjenom omogućeno je korisnicima ili partnerima korisnika bespovratnih sredstava, a koji predstavljaju pravne osobe privatnog prava (poduzetnici) da lakše, jednostavnije, brže i s manje uključenog troška provedu značajnije nabave u sklopu provedbe EU projekata. I nadalje se pri provedbi nabave radova, roba i usluga dužni postupati s pažnjom dobrog gospodarstvenika, pri tom vodeći računa o racionalnom i učinkovitom trošenju dodijeljenih sredstava na način da roba, radovi i usluge koje nabavljaju odgovaraju svrsi Projekta, ali do zaključenja ugovora o nabavi sada mogu doći na jednostavniji, a što je i najvažnije, na brži način.

Nadalje, verzija 7 NOJN pravila uvodi detaljniji opis obveznog sadržaja poziva na dostavu ponuda, iako ga sadržajno ne mijenja značajno. Sada je na jednom mjestu definirano da poziv sadržava najmanje: 

 • naziv i adresu te najmanje jedan kontakt podatak NOJN-a
 • osnovne informacije o predmetu nabave
 • tehničke specifikacije i/ili opis posla i/ili sve relevantne tehničke pojedinosti predmeta nabave
 • podatke o vrsti, opsegu i općoj prirodi radova/vrsti, količini i načinu isporuke robe/opisu i opsegu usluga koje će se pružati (Ako su količine stavki okvirne, obavezno naznačiti procijenjenu vrijednost nabave i da naručitelj zadržava pravo ne naručiti cijelu količinu odnosno naručiti više od okvirne količine, s tim da je isti ograničen raspoloživim financijskim sredstvima te da se time bitno ne mijenja ugovor o nabavi)
 • ako je predmet nabave podijeljen na grupe, navod o mogućnosti podnošenja ponuda za jednu, više ili sve grupe
 • mjesto izvršenja/izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
 • rok izvršenja radova/isporuke robe/pružanja usluga
 • specifikaciju kriterija za odabir ponude koji se primjenjuju u postupku nabave
 • rok za dostavu ponuda koji ne smije biti kraći od 8 kalendarskih dana (datum i vrijeme)
 • način dostave ponuda
 • adresu (poštansku ili elektroničku) na koju se dostavljaju ponude
 • ime, prezime, broj telefona i adresu elektronske pošte osobe za kontakt.

Pored navedenog, Poziv na dostavu ponuda može sadržavati tražena jamstva, ali navedeno nije obvezan uvjet. U slučaju traženja jamstva, jamstvo mora biti dostavljeno u roku, obliku, iznosu i za razdoblje trajanja zahtijevanom Pozivom na dostavu ponuda.

Radi usporedbe, verzija 6 pravila za NOJN određivala je obvezni sadržaj poziva za dostavu ponuda na način da se tražio:

a) naziv naručitelja te kontakt podatke (adresa, broj telefona, kontakt osoba);

b) opis predmeta nabave/tehničke specifikacije;

c) troškovnik (ako je primjenjivo);

d) kriterij za odabir ponude;

e) rok i mjesto izvršenja predmeta nabave;

f) rok i adresa za dostavu ponude.

Vidljiva je tendencija ubrzavanja cjelokupnog postupka pa najnovija pravila skraćuju rok u slučaju potrebe izmjene poziva na dostavu ponuda, navodeći da ako do izmjena poziva dođe tijekom posljednjih 5 dana prije isteka inicijalnog roka za dostavu ponuda, rok za dostavu ponuda se produžava za minimalno 5 dana, računajući od dana objave izmjene. Ranija verzija je predviđala da se rok za dostavu ponuda primjereno produlji ako je rok za dostavu ponude kraći od osam dana od dana objave izmjene.

Detaljnije je propisana i obveza sastavljanja zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, koja obveza do verzije 7 NOJN pravila nije postojala. Zapisnik o otvaranju i ocjenjivanju ponuda sadržava najmanje:

 • naziv i sjedište NOJN -a,
 • mjesto te datum i sat početka  i završetka otvaranja ponuda,
 • predmet nabave,
 • vrstu postupka nabave (sukladno ovim pravilima)
 • ime i prezime nazočnih osoba te njihove potpise,
 • naziv i sjedište ponuditelja, prema redoslijedu zaprimanja ponuda,
 • cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost i cijenu ponude s porezom na dodanu vrijednost,
 • datum početka i završetka pregleda i ocjene ponuda,
 • podatke o pojašnjenju u vezi s dokumentima/ponudama (uključujući podatke o ispravcima računskih pogrešaka), ako ih je bilo,
 • popis traženih i dostavljenih jamstava za ozbiljnost ponude, ako ih je NOJN tražio,
 • analizu ponuda vezano uz ispunjenje zahtijeva u pogledu opisa predmeta nabave i tehničkih specifikacija,
 • analizu i bodovanje kriterija za odabir ponude tzv. evaluacija ponuda,
 • naziv i sjedište ponuditelja čije ponude se odbijaju, uz obrazloženje razloga za odbijanje (i u slučaju neuobičajeno niske cijene ),
 • naziv ponuditelja s kojim NOJN namjerava sklopiti ugovor o nabavi,
 • popis priloga uz zapisnik (zahtijevani/dostavljeni dokumenti, pojašnjenja, objašnjenja).

Na ovaj način se pregled i ocjena ponuda približava onom kod postupaka koji se provode po Zakonu o javnoj nabavi te se izjednačavanje ogleda i u nastojanju javnog i transparentnog objavljivanja odluka o odabiru. Naime, nova Pravila uvode obvezu objave odluka kojima završava postupak pregleda i ocjene ponuda na istom mjestu gdje je objavljen poziv na dostavu ponuda (www.strukturnifondovi.hr). U odluci o odabiru NOJN navodi podatak o odabranom ponuditelju i ukupnoj vrijednosti odabrane ponude.

Iako se uvodi obveza javne objave odluka, pravila ne spominju njihovu izvršnost radi čega se zaključuje da se ugovor o nabavi može sklopiti odmah po donošenju i objavi odluke o odabiru.

NOJN Pravila verzija 7 uvode novinu i kod obveznog sadržaja ugovora i narudžbenice, koji opisi nisu postojali u dosadašnjim pravilima.

Minimalni sadržaj Ugovora o nabavi sadržava sljedeće podatke:

 • naziv, adresa, OIB (ID ako je primjenjivo) NOJN-a i odabranog ponuditelja,
 • opis predmeta nabave koji mora jasno proizlaziti iz odabrane ponude,
 • podatke o iznosu ugovora koji odgovara iznosu odabrane ponude,
 • način i rokove plaćanja.

Narudžbenica o nabavi sadržava najmanje sljedeće podatke:

 • naziv, adresa, OIB (ID ako je primjenjivo) NOJN-a i odabranog ponuditelja,
 • opis predmeta nabave koji mora jasno proizlaziti iz odabrane ponude,
 • podatke o iznosu ugovora koji odgovara iznosu odabrane ponude,
 • način i rokove plaćanja.

Manja izmjena izvršena je i kod poglavlja Izuzeća od primjene Pravila za NOJN gdje je uvedeno da se predmetna pravila ne primjenjuju na ugovore koje sklapa NOJN pri stjecanju zemljišta ili postojećih građevina (ne uključuje najam ili zakup). Navedenu odredbu ne sadržava verzija 6 Pravila.

Verzija 7 pravila uvodi i razloge isključenja ponuditelja, koja se uvelike približavaju člancima 251. i 252.  Zakona o javnoj nabavi:

Ponuditelj se isključuje iz postupka nabave:

 • ako je on ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje ponuditelja (osobe koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta) pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta ponuditelja ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje ponuditelja: sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, zločinačko udruženje, počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja, udruživanje za počinjenje kaznenih djela, terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, pranje novca ili financiranje terorizma, dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, korupcija, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba u postupku javne nabave, zlouporaba položaja i ovlasti,  nezakonito pogodovanje, primanje mita, davanje mita, trgovanje utjecajem, davanje mita za trgovanje utjecajem, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju, utaja poreza ili carine, subvencijska prijevara
 • nije ispunio obvezu isplate plaća zaposlenicima, plaćanja doprinosa za financiranje obveznih osiguranja (osobito zdravstveno ili mirovinsko) ili plaćanja poreza u skladu s propisima Republike Hrvatske kao države u kojoj je osnovan ponuditelj, u skladu s propisima države poslovnog nastana ponuditelja (ako oni nemaju poslovni nastan u Republici Hrvatskoj), osim ako je u skladu s posebnim pravilima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, te ako mu iznos dospjelih, a neplaćenih obveza nije veći od 200 kuna
 • ako je lažno izjavljivao, predstavio ili pružio neistinite podatke u vezi s uvjetima koje je NOJN naveo kao neophodne.

Način dokazivanja da se gospodarski subjekt ne nalazi u jednoj od opisanih situacija ponuditelji u ponudi dostavljaju potpisanu izjavu osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta, odnosno naručitelj može tražiti relevantne ažurirane popratne dokumente koji se izdaju ili im se može pristupiti posredstvom nadležnih tijela, odnosno javnih registara.

Najnoviji članci iz iste kategorije