Relevantnost projekta

Relevantnost projekta

Predstavlja temelj na kojem se izrađuje projektni prijedlog. Odgovori na pitanja proizlaze direktno iz primjene različitih alata analiza u procesu identifikacije projekta. Korištenje analiza omogućit će jednostavnije strukturiranje teksta te jasno i koherentno prezentiranje projektne ideje. Relevantnost projekta sadrži 4 grupe pitanja:

1) relevantnost projektnog prijedloga u odnosu na ciljeve, sektore, predmete i specifične prioritete navedene u pozivu na dostavu projektnih prijedloga;

2) relevantnost projektnog prijedloga u pogledu posebnih potreba i ograničenja za ciljanu zemlju/e, županiju/e, regiju/e i/ili sektor (uključujući sinergiju s drugim EU inicijativama i izbjegavanje dupliciranja);

3) opis ciljne skupine i krajnjih korisnika, njihovih potreba i ograničenja; i

4) opis posebnih elemenata dodane vrijednosti.

Relevantnost projektnog prijedloga u odnosu na ciljeve, sektore, predmete i specifične prioritete navedene u pozivu na dostavu projektnih prijedloga

Prvo pitanje relevantnosti predstavlja detaljno elaboriranje općeg i specifičnog cilja, kao i rezultata projekta navedenih u tablici sažetka. Osnovna vodilja pri odgovaranju je opis kontekstualne pozadine i smjernica predočenih u dokumentu poziva na dostavu projektnih prijedloga. U tom smislu, 3 potpitanja navode nas na razmatranje i prilagođavanje definiranih ciljeva projektnog prijedloga ciljevima i mjerama određenim na nacionalnoj programskoj razini. Prvo, opisuje se način na koji zamišljeni projekt odgovara na ciljeve i prioritete natječaja. Zatim se prelazi na određene aspekte u kojima se ilustrira relevantnost projektnog prijedloga u odnosu na podteme i područja kojih se poziv na dostavu prijedloga dotiče. K tome se uzimaju u obzir i drugi spomenuti specifični uvjeti, kao npr. partnerstvo i/ili lokalno vlasništvo nad projektom. Pitanje završava predstavljanjem očekivanih rezultata projekta i opisom kako oni podupiru željene rezultate natječaja.

Relevantnost projektnog prijedloga u pogledu posebnih potreba i ograničenja za ciljanu zemlju, županiju/e, regiju/e i/ili sektor (uključujući sinergiju s drugim EU inicijativama i izbjegavanje dupliciranja)

Odnosi se na strukturiranu analizu problema na svim razinama koji se projektom žele riješiti. Pri tome, osvrt se daje na trenutno stanje u zemlji, županiji ili sektorskom području obuhvaćenom projektom. U ovom slučaju, oportuno je napraviti pregled najvažnijih strategija i programa na koje se projekt veže te čije preporuke podupiru ciljeve i aktivnosti koje se nastoje provesti. Raspored opisa problema prati ‘problemsko stablo’; problemi se opisuju hijerarhijski, od najširih do onih na koje će se izravno utjecati projektnim aktivnostima. Uz referiranje na postojeće politike, programe i makro inicijative, opis se obogaćuje empirijskim dokazima i kvantitativnim podacima. Analiza problema završava reflektiranjem na definirane ciljeve i projektne aktivnosti, kao opravdanim načinima za rješavanje navedenih prepreka. Posljednja pitanja vežu se na prethodna iskustva, zaključke i preporuke sličnih, već provedenih projekata. Također, navode se postojeći ili planirani veći programi koje projekt podupire, s naglaskom na one u nadležnosti Europske komisije.

Identifikacija i opis ciljnih skupina i krajnjih korisnika, njihovih potreba i ograničenja, te načina na koje će se iste projektom ispuniti ili premostiti

U ovom dijelu opisa relevantnosti kreće se od jasnog definiranja i izlaganja strateških razloga zašto su izabrane navedene uključene strane, tj. ciljne skupine i krajnji korisnici. U tome se oslanja na deskriptivan opis svake skupine i pojašnjavaju kriteriji na temelju kojeg su iste uključene u projekt, uz naznačavanje njihove veličine brojem. Kvantifikacija je poželjna, obzirom da se time omogućuje stjecanje objektivnog dojma o utjecaju koji projekt stvara, a, ovisno o projektu, broj članova ciljne skupine i korisnika varirat će od nekoliko pojedinaca do velikih skupina. Sljedeće, jasno se prikazuju potrebe uključenih strana, s naglaskom na to kako se projekt njima bavi na odgovarajući način. Posljednje, ostavlja se prostor za opis procesa koji je ciljnoj skupini i korisnicima omogućio sudjelovati u razvoju projekta.

Posebni elementi dodane vrijednosti

Opisuju se elementi dodane vrijednosti koje projekt potiče svojim aktivnostima. Primarno se zahtjeva opis uključivanja aspekata kao što su očuvanje okoliša, promicanje rodne ravnopravnosti i jednakih mogućnosti, potreba osoba s invaliditetom, prava manjina, inovacije i najbolje prakse. Odgovor na ovo pitanje ne treba tražiti samo u navedenom, već i u specifičnim faktorima koji nisu spomenuti u pozivu na dostavu prijedloga, a na koje projekt stvara neposredan pozitivan utjecaj i potiče njihov razvoj (npr. utjecaj na druge sektore, područja od posebne državne skrbi, direktno uključivanje ciljne skupine, promocija ljudskih prava itd.).

Pitanje relevatnosti u projektnom sažetku treba pokazati da smo u odnosu na postojeće socio-ekonomsko okruženje i identificirane probleme, stvorili provedivu ideju te dizajnirali projekt na strukturiran način tako da postigne najveći učinak i poluči konkretne rezultate u okolini gdje se provodi i šire.

[wpfilebase tag=file id=15 tpl=simple /]

Najnoviji članci iz iste kategorije