Profesionalizacija javne nabave

Konferencija javna nabava

Profesionalizacija javne nabave

 

Konferencija u Opatiji

Treća Međunarodna konferencija o javnoj nabavi održat će se u Opatiji će se od 20. do 21. svibnja 2021. godine. Organizator konferencije je Projekt jednako razvoj d.o.o.

Teme konferencije

Sudionici konferencije čut će primjere iz prakse javne nabave dviju država članica EU te razmijeniti iskustva s brojnim domaćim stručnjacima.

Neke od tema koje će biti obrađene su:

  • Europski okvir kompetencija za profesionalce u javnoj nabavi ProcurCompEU
  • Uloga i perspektiva Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave
  • Državna uprava – mogućnosti poboljšanja kroz digitalizaciju
  • Zelena javna nabava i primjeri iz prakse
  • Rodno odgovorna javna nabava/Socijalno odgovorna javna nabava
  • Primjeri iz prakse: natjecateljski dijalog i natjecateljski postupak uz pregovore
Profesionalizacija  javne nabave

Profesionalizacija radne snage u javnoj nabavi ključna je u osiguravanju potrebnih vještina Naručitelja. Potrebno im je znanje i integritet da bi poslove i zadaće obavljali u skladu sa zakonom, učinkovito, djelotvorno i strateški. Europska komisija objavila je 2017. Preporuku o profesionalizaciji javne nabave kako bi potaknula države članice EU-a da na nacionalnoj razini izrade politike i inicijative profesionalizacije usmjerene na profesionalizaciju javne nabave. Preporuka je dio strategije javne nabave, u kojoj se definiraju prioriteti politike javne nabave EU-a. Europska komisija podupire države članice u njihovim nastojanjima pružajući praktičarima smjernice, osposobljavanje i tehničku pomoć te olakšavajući razmjenu dobre prakse i inovativnih pristupa.

Europski okvir kompetencija za profesionalce u javnoj nabavi ProcurCompEU

Svrha Europskog okvira kompetencija za stručnjake za javnu nabavu ProcurCompEU je valorizacija profesije javne nabave kao strateške funkcije te njena priprema za buduće izazove. Radi se o dobrovoljnom instrumentu koji je razvila i omogućila Europska komisija (Glavna uprava za unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo te male i srednje poduzetnike) kao pomoć javnim naručiteljima, tijelima za javnu nabavu i organizacijama za osposobljavanje u utvrđivanju i jačanju kompetencija koje treba osnažiti. Profesionalizacija i upravljanje ljudskim resursima u javnoj nabavi nailaze na niz izazova. Javni službenici često nabavu obavljaju kao dodatnu zadaću premda možda nemaju posebne vještine povezane s javnom nabavom. Nadalje, poslovne vještine su u javnoj upravi često podcijenjene i pristup koji se primjenjuje previše je legalistički.

 

Okviri kompetencija

Okviri kompetencija su alat za ljudske resurse kojim se definira skup znanja i vještina koje pojedinci trebaju posjedovati kako bi djelotvorno i učinkovito obavljali posao i zadaće. Ako se primijeni na javnu nabavu, okvirom kompetencija može se poduprijeti više ciljeva. Pojedincima može pomoći da samostalno procijene svoje vještine i prednosti, utvrde nedostatke i potrebe za osposobljavanjem, osmisle i planiraju osobni razvoj i razvoj karijere te poboljšaju uspješnost. Na razini organizacije okvir kompetencija može se upotrebljavati za procjenu i poboljšanje organizacijske i kadrovske uspješnosti te kako bi se osigurala vrlo učinkovita funkcija nabave koja može odgovoriti na prioritete u vezi s politikom organizacije.

 

Profesionalci u javnoj nabavi pomoći će u oporavku od krize

Kvalitetni administrativni kapaciteti javnih uprava te profesionalniji stručnjaci za javnu nabavu koji razmišljaju strateški ključne su odrednice za primjenu strateškog pristupa u organizacijama, funkcijama i odjelima zaduženima za nabavu. ProcurCompEU stoga postoji kako bi pomogao u oblikovanju kvalitetnih administrativnih kapaciteta te pojedincima i organizacijama olakšao razmišljanje i postupanje na način koji se ne svodi samo na pravnu usklađenost. Namjera je i pomoći pojedincima i organizacijama u boljoj provedbi aktivnosti nabave kako bi ostvarili veću troškovnu učinkovitost i bolje funkcioniranje jedinstvenog tržišta. Stručnjaci za javnu nabavu koji imaju bolje poslovne vještine i strateški pristup nabavi mogu povećati svoje znanje o tržištu, bolje oblikovati cjelokupnu dokumentaciju o nabavi te u nabavu uključiti ekološke, socijalne i inovacijske aspekte. “Kvalificirani javnonabavljači osnova su za ulaganja u digitalni, zeleni i dugoročni oporavak od krize izazvane COVID-19″, ističe jedna od sudionica Međunarodne konferencije o javnoj nabavi, Justyne Balasinska – ispred Europske komisije, DG GROW, Jedinica za vještine, zanimanja i usluge.

Najnoviji članci iz iste kategorije