Pravila za izmjene i dopune Ugovora o bespovratnim sredstvima

U članku 9. Općih uvjeta koji se primjenjuju na projekte financirane iz strukturnih fondova i Kohezijskog fonda EU u sklopu programa u razdoblju 2007.–2013., definirane su mogućnosti promjena i izmjena Ugovora.

Prvim člankom Uvjeta utvrđeno je da se Ugovor ne može izmijeniti i/ili dopuniti u svrhu ili s učinkom koji bi doveo u pitanje odluku o financiranju ili postupanje u skladu s načelom jednakog postupanja.

Obje strane supotpisnice Ugovora, mogu tražiti njegovu izmjenu i/ili dopunu, u slučaju koje se sastavlja Dodatak Ugovoru oko kojeg se moraju usuglasiti sve strane. Ako zahtjev za izmjenu i/ili dopunu dolazi od strane Korisnika, on preuzima rizik odgađanja isplate sredstava. Također, ako se rade dopune i /ili izmjene Ugovora na inicijativu Korisnika, one se moraju ticati sljedećih stvari te moraju biti učinjene za vrijeme provedbe projekta:

  1. uvjete vlasništva nad projektom; i/ili
  2. odobreni financijski iznos i/ili iznos postotka Korisnikovog sufinanciranja projekta; i/ili
  3. preraspodjelu između glavnih proračunskih elemenata projekta koja uključuje odstupanje veće od 20% izvorno unesenog (ili eventualno izmjenama i/ili dopunama Ugovora promijenjenog) iznosa glavnih proračunskih elemenata projekta za predmetne prihvatljive troškove; i/ili
  4. neostvarenja ciljanih vrijednosti indikatora rezultata i neposrednog rezultata koji uključuju varijacije od preko 15% od vrijednosti navedene u Opisu projekta; i/ili
  5. druge aspekte Ugovora sa značajnim utjecajem na opseg projekta i ciljeve (kao što su sljedeće navedene stavke koje ne sačinjavaju cjeloviti popis – projektne aktivnosti, fizičke osobine i/ili funkcionalne namjene projekta, razdoblje provedbe, rezultate projekta).

Ako se provode gore spomenute izmjene i/ili dopune Ugovora, Korisnik je dužan poslati Zahtjev za izmjenama i/ili dopunama u pisanom obliku sa svom popratnom dokumentacijom, a Posredničko tijelo 2 (dalje: PT2) donosi odluku o predloženim izmjenama i /ili dopunama u roku od 20 kalendarskih dana od njegovog primitka.

Tada PT2 obavještava Posredničko tijelo 1 (dalje: PT1) o svojoj odluci u roku od 15 kalendarskih dana od primitka zahtjeva od Korisnika i dostavlja PT1 sve relevantne podatke o predloženim izmjenama i/ili dopunama Ugovora. U slučaju da PT2 donese pozitivnu odluku o Korisnikovom zahtjevu za izmjenama i/ili dopunama, dostavlja PT1 Dodatak Ugovoru koji je potpisan od strane PT2, spreman za potpisivanje od strane PT1.

PT1 donosi odluku o izmjenama sa svoje strane i o navedenom obavještava PT2 u roku od 15 kalendarskih dana od primitka obavijesti PT2 te, u slučaju pozitivne odluke, istom dostavlja i potpisan Dodatak Ugovoru.

PT2 u roku od 10 kalendarskih dana od primitka Dodatka Ugovoru od PT1, isti pripremljen za potpisivanje dostavlja Korisniku, koji ga bez odgode mora potpisati. U slučajevima u kojima se odluke PT1 i PT2 ne podudaraju, predloženi Dodatak Ugovoru prilagodit će se uvjetima one strane koja uvodi izmjenu i/ili dopunu manjeg opsega.

pjr-educa-22-01

Situacije kada PT1 može jednostrano odlučiti o promjeni Ugovora za vrijeme cijelog perioda trajanja Ugovora su sljedeće:

  1. kada se iznos odobrenih bespovratnih sredstava kako je navedeno u Posebnim uvjetima smanjuje zbog otkrivenih nepravilnosti uslijed kojih su prihvatljivi troškovi proglašeni neprihvatljivima;
  2. kada se iznos odobrenih bespovratnih sredstava kako je navedeno u Posebnim uvjetima smanjuje zbog otkrivenih nepravilnosti u smislu neostvarenja ciljanih vrijednosti rezultata i pokazatelja rezultata Projekta te na temelju zahtjeva za financijsku korekciju koji je uputilo PT1;
  3. kada se bespovratna sredstva navedena u Posebnim uvjetima trebaju smanjiti zbog odbitka prihvatljivih izdataka, a kada se takav slučaj dogodi nakon završetka projekta, PT2 zahtijeva Financijski ispravak Ugovora bez mijenjanja Ugovora,
  4. kada je došlo do izmjena propisa u nacionalnom zakonodavstvu ili zakonodavstvu EU zbog kojih je Ugovor u suprotnosti s odredbama istih
  5. ako se utvrdi da postoje očite uštede u Projektu u usporedbi s odobrenim bespovratnim sredstvima i ostvarenim ili planiranim izdacima.

[wpfilebase tag=file id=6 tpl=simple /]

Najnoviji članci iz iste kategorije