Objavljen Javni poziv općinama Republike Hrvatske za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2023. godini

Središnji državni ured za demografiju i mlade Republike Hrvatske objavio je javni poziv općinama za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2023. godini. 

Mjera podrazumijeva osiguravanje financijske potpore iz Državnog proračuna kako bi se doprinijelo u postizanju što većeg institucijskog zbrinjavanja djece predškolske dobi prvenstveno u općinama s potpomognutih područja, u kojima nedostaje i/ili je slabo razvijena institucionalna podrška za djecu rane i predškolske dobi, ali i u općinama razvrstanima od V. do VIII. skupine po indeksu razvijenosti, a koje ulažu značajnija financijska sredstva u predškolsku djelatnost.

Središnji državni ured za demografiju i mlade poziva sve zainteresirane općine da se prijave i iskoriste ovu priliku za razvoj i poboljšanje predškolske djelatnosti u svojim područjima.

Prihvatljivi prijavitelji: 

Općine s područja Republike Hrvatske sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i (područne) regionalne samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne Novine broj 132/17)1 razvrstane prema kriterijima i uvjetima: 

1.Općine razvrstane od I. do IV. skupine po indeksu razvijenosti, koje su: 

a) osnivači dječjeg vrtića utvrđeni Odlukom o donošenju mreže dječjih vrtića (sukladno čl. 14. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, NN 94/13); 

b) koje provode predškolsku djelatnost temeljem suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja; 

c) koje financiraju ili sufinanciraju rad dječjih vrtića drugih osnivača ukoliko je to jedina predškolska djelatnost na području općine. 

2. Općine razvrstane od V. do VIII. skupine po indeksu razvijenosti koje zadovoljavaju jedan od gornjih kriterija: 1.a), b) ili c), a čiji su rashodi poslovanja za predškolsku djelatnost u 2021. godini iznosili najmanje 30,01% u odnosu na ostvarene prihode poslovanja i umanjene za namjenske prihode, iskazane u Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za 2021. god. i rashode po funkcijskoj klasifikaciji za predškolski odgoj i obrazovanje 0911. 

Ukupna alokacija: 2.853.835,03 € (21.502.220,03 kuna): 

 • Za općine razvrstane od I. do IV. skupine po indeksu razvijenosti osiguran je iznos od 2.600.000,00 € (19.589.700,00 kuna) 
 • Za općine razvrstane od V. do VIII. skupine po indeksu razvijenosti osiguran je iznos od 253.835,03 € (1.912.520,03 kuna) 

 

Iznos bespovratnih sredstava 

 • Financijska potpora po djetetu iznosi 66,00 €/mjesečno (497,28 kuna) 
 • Najviši iznos koji može biti odobren pojedinačnom prijavitelju iznosi 29.040,00 € (218.801,88 kuna) za najviše 40 djece za razdoblje od 11 mjeseci u pedagoškoj godini od 1. rujna 2022. do 31. kolovoza 2023. 

Mjerilo za dodjelu financijske potpore je broj djece upisan u dječji vrtić u pedagoškoj godini 2022./2023. (1. rujna 2022. do 31. kolovoza 2023.). 

 

Prihvatljivi troškovi:

 • izdatci za radnike (bruto plaće) te naknade i materijalna prava radnika, prehranu djece, uvjete boravka djece (materijalni izdaci, energija i komunalije, tekuće održavanje objekta i opreme, prijevoz djece) 

 

Prijavitelji koji postanu korisnici potpore obvezuju se izuzeti roditelje od obveze plaćanja udjela u cijeni dječjeg vrtića/predškolskog programa za mjesec svibanj ili lipanj 2023. godine te o tome Središnjem državnom uredu za demografiju i mlade dostaviti dokaz. 

 

Rok za prijavu 

 • Poziv se vodi u modalitetu otvorenog trajnog Poziva. Rok za podnošenje prijava ističe danom iscrpljenja raspoloživih financijskih sredstava. 
 • Prijava se šalje isključivo putem pošte na adresu Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.  
 • Prijave će biti obrađivane po redoslijedu zaprimanja. 

 

Dokumentacija za prijavu 

 • Obrazac za prijavu 
 • Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja 
 • Izjava o istinitosti i vjerodostojnosti podataka u prijavi 
 • Akt o osnivanju dječjeg vrtića za koji se podnosi prijava (iz kojeg je vidljiv osnivač) 
 • Rješenje za početak rada dječjeg vrtića Ureda državne uprave 
 • Godišnji Plan i program rada vrtića za pedagošku godinu 2022./2023.  
 • Ovjerene preslike stranica iz Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2021. godinu, za općine razvrstane od V. do VIII. skupine po indeksu razvijenosti: 
 1. Račun prihoda i rashoda za 2021. godinu iz Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2021. godinu (izvadak iz objave u službenom glasilu) 
 1. Izvršenje proračuna prema funkcijskoj klasifikaciji iz Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2021. godinu (izvadak iz objave u službenom glasilu) 
 1. Web poveznicu na službeno glasilo objave Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2021. godinu na stranici općine.

Link na objavljeni poziv nalazi se ovdje.

Najnoviji članci iz iste kategorije