Objavljen Poziv: Energetska obnova zgrada sa statusom kulturnog dobra

U nastavku donosimo sažetak Poziva Energetska obnova zgrada sa statusom kulturnog dobra, Ministarstva kulture i medija.

Cilj ulaganja je smanjenje potrošnje energije, smanjenje emisije CO2 odnosno dekarbonizacija zgrada sa statusom kulturnog dobra. Za financiranje će biti prihvatljivi projektni prijedlozi kojima se ostvaruje godišnja ušteda primarne energije od minimalno 30 %.

 

Ovim pozivom podržat će se energetska obnova cjelovitih zgrada (ETC) koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • u stopostotnom su javnom vlasništvu
 • prijavitelj obavlja kulturnu djelatnost u zgradi koja će se energetski obnavljati
 • imaju status pojedinačno zaštićenog kulturnog dobra ili se nalaze unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline
 • nisu oštećene u potresu

 

Prihvatljivi prijavitelji:

 • ustanove u kulturi kojima je osnivač:
 • RH
 • JLP(R)S
 • ustanova kojoj je osnivač RH i/ili JLP(R)S

 

Prijavitelj mora biti korisnik zgrade koja se energetski obnavlja  i u njoj obavljati kulturnu djelatnost.

 

U okviru Poziva prijavitelj može dostaviti više projektnih prijedloga, pod uvjetom da predmetni Poziv nije zatvoren ili obustavljen, s napomenom da se pojedinom korisniku bespovratna sredstva mogu dodijeliti samo jednom za svako djelovanje te se isti troškovi ni u kakvim okolnostima ne smiju dvaput financirati iz proračuna Unije

 

Ukupna alokacija: 39.816.842,52 EUR

 

Iznos bespovratnih sredstava:

 • najniži iznos 66.361,40 EUR odnosno 500.000,00 HRK
 • najviši iznos 3.981.684,25 EUR odnosno 30.000.000,00 HRK

 

Intenzitet potpore:

AKTIVNOST

 

MAKSIMALNI

JEDINIČNI IZNOS (s PDV-om)

 

I. Izrada dokumentacije

Energetski pregled prije obnove i certifikat (prije i poslije obnove), analiza postojećeg stanja zgrade, priprema projektne i tehničke dokumentacije za ishođenje potrebnih dozvola i izvedbu radova

10 % ukupnih prihvatljivih troškova aktivnosti II. a) b) i c) Energetska obnova

II. Energetska obnova

a) mjere energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije (OIE)

b) dodatne mjere

c) horizontalne mjere

902,52 EUR/m2 GBP

odnosno

6.800 HRK/m2 GBP

 

d) Stručni nadzor građenja, projektantski nadzor i koordinator zaštite na radu

5 % ukupno prihvatljivih troškova aktivnosti II. a), b) i c) Energetska obnova

III. Upravljanje projektom i administracija

5.308,91 EUR

odnosno

40.000,00 HRK

IV. Promidžba i vidljivost

2.654,46 EUR

odnosno

20.000,00 HRK

 

 

Prihvatljive aktivnosti:

 1. Izrada dokumentacije
 • energetski pregled zgrade prije obnove (izvješće o energetskom pregledu, energetski certifikat)[1]
 • analiza postojećeg stanja zgrade s prijedlogom mjera i procjenom investicije (zdravi unutarnji klimatski uvjeti, sigurnost u slučaju požara, mehanička otpornost i stabilnost konstrukcije – posebice za povećanje potresne otpornosti zgrade)[2]
 • priprema glavnog projekta i druge projektne i tehničke dokumentacije za ishođenje potrebnih dozvola i izvedbu radova
 • energetski certifikat nakon obnove

2. Energetska obnova

a) mjere energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije (OIE):

 • poboljšanje energetskih svojstava ili zamjena postojeće stolarije/bravarije energetski učinkovitijom
 • izvedba toplinske izolacije vanjskih zidova i zidova prema negrijanom dijelu zgrade
 • izvedba toplinske izolacije krova
 • izvedba toplinske izolacije poda/stropa prema tlu/negrijanom tavanu/podrumu
 • centralizacija, modernizacija ili zamjena sustava grijanja/pripreme potrošne tople vode/hlađenja/ventilacije uz promicanje korištenja visokoučinkovitih alternativnih sustava i OIE, uključujući i ugradnju visokoučinkovitih kondenzacijskih plinskih kotlova i bojlera
 • unaprjeđenje ili priključenje na učinkoviti daljinski sustav grijanja (mjere se odnose na radove u zgradi i na čestici zgrade bez troškova naknade za priključak)
 • primjena regulacije i balansiranja sustava grijanja
 • modernizacija ili zamjena sustava rasvjete
 • ugradnja fotonaponskih modula za proizvodnju električne energije iz OIE
 • mjere kojima se smanjuje potrošnja vode
 • ugradnja sustava za automatizaciju i upravljanje zgradom

 

b) dodatne mjere:

 • unaprjeđenje ispunjavanja temeljnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti zgrade, radi povećanja potresne otpornosti zgrade od najmanje 10 % iznad postojeće potresne otpornosti zgrade (iskazano kao omjer ocjena potresne otpornosti zgrade postojećeg i unaprijeđenog stanja koji su sastavni dio građevinskog projekta)
 • povećanje sigurnosti u slučaju požara
 • osiguranje zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta

 

c) horizontalne mjere:

 • izvedba novih i rekonstrukcija postojećih elemenata pristupačnosti kojima se omogućava neovisan pristup, kretanje i korištenje prostora u skladu s Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13)
 • mjere ugradnje elemenata zelene infrastrukture (uz mjere ugradnje zelenog krova/ozelenjenog pročelja zgrada, uključuju i uređenje s ozelenjavanjem sivih površina te postojećih zelenih površina na građevnoj čestici)
 • mjere održive urbane mobilnosti (izvedba parkirališta za bicikle) u zgradi ili na čestici zgrade
 • elektromobilnost (punionice ili stanice za punjenje električnih vozila s pripadajućom infrastrukturom) u zgradi ili na parkiralištu čestice zgrade

 

d) stručni nadzor građenja/projektantski nadzor/koordinator zaštite na radu

 

3. Upravljanje projektom i administracija:

 • priprema projektnog prijedloga, administracija i tehnička koordinacija, poslovi upravljanja projektom, financijskog upravljanja i izvještavanje, planiranje i izrada dokumentacije za nadmetanje prema Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16, NN 114/22)

4. Promidžba i vidljivost:

 • privremena informacijska ploča, trajna ploča ili pano, naljepnice, priopćenje ili konferencije za medije, izrada web stranice, od čega su trajna ploča ili pano i naljepnice za opremu obvezni.

 

U trenutku podnošenja projektnog prijedloga na Poziv, prijavitelj mora imati izrađen glavni projekt te izrađeno energetsko izvješće i energetski certifikat – navedene aktivnosti moguće je financirati isključivo retroaktivno i to ukoliko su 100 % fizički izvršene.

 

U trenutku podnošenja projektnog prijedloga prijavitelj mora imati važeći akt za građenje (ako je primjenjivo).

 

Prihvatljivi troškovi:

 • trošak vezan uz energetski pregled, izradu izvješća o energetskom pregledu zgrade te izradu energetskog certifikata prije provedene energetske obnove
 • trošak izrade glavnog projekta energetske obnove (ETC), analize postojećeg stanja zgrade i, ako je primjenjivo, pripadajućih elaborata, uključujući troškove kontrole glavnog projekta (prihvatljivo je isključivo retroaktivno financiranje i to ukoliko su aktivnosti 100 % fizički izvršene)
 • trošak provedbe mjera energetske učinkovitosti i primjene obnovljivih izvora energije (OIE)
 • trošak vezan uz mjere unaprjeđenje ispunjavanja temeljnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti zgrade, posebice radi povećanja potresne otpornosti zgrade, povećanja sigurnosti u slučaju požara te osiguranja zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta
 • trošak provedbe horizontalnih mjera
 • trošak vezan uz stručni nadzor građenja
 • trošak vezan uz projektantski nadzor, ako je primjenjivo
 • trošak vezan uz koordinatora zaštite na radu tijekom građenja, ako je primjenjivo
 • trošak vezan uz provođenje ispitivanja čija obveza je određena glavnim projektom
 • trošak vezan uz energetski pregled, izradu izvješća o energetskom pregledu zgrade te izradu energetskog certifikata nakon provedene energetske obnove
 • troškovi povezani s aktivnošću upravljanja projektom (npr. izrada obrazaca za prijavu projektnog prijedloga, izrade dokumentacije za javnu nabavu roba, usluga i radova: izravni troškovi osoblja vezani uz provedbu upravljanja projektom (metoda stvarnog troška), troškovi savjetodavnih usluga koje pružaju vanjski konzultanti, a koji su izabrani u postupku javne nabave)
 • troškovi za promidžbu i vidljivost (privremena informacijska ploča, trajna ploča ili pano, naljepnice, priopćenje ili konferencije za medije)
 • porez na dodanu vrijednost (PDV) za koji Korisnik nema pravo povrata.

 

Rok za prijavu

Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu trajnog poziva od 17. travnja 2023. godine, s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do iskorištenja raspoloživih sredstava, odnosno najkasnije do 31. prosinca 2023. putem sustava eNPOO.

 

Razdoblje provedbe projekta:

Razdoblje provedbe projekta traje od početka provedbe aktivnosti, najranije od 1. veljače 2020., do završetka provedbe aktivnosti, najduže do 30. travnja 2026.

 

Dokumentacija za prijavu

Redni broj

Dokument

Obavezno

Referenca

1.        

Prijavni obrazac

da

Obrazac 1- ispunjava se i podnosi izravno u sustav eNPOO

2.        

Izjava prijavitelja o istinitosti podataka

 

da

Obrazac 2 – potpisan i ovjeren, u pdf. formatu

3.        

Izjava glavnog projektanta o usklađenosti projekta s DNSH načelom

da

Obrazac 3 – potpisan i ovjeren, u pdf. formatu

4.        

Obrazac usklađenosti projektnog prijedloga s DNSH načelom

da

Obrazac 4 – potpisan i ovjeren, u pdf. formatu

5.        

 

Tehnički obrazac

 

da

Obrazac 10 – u xls. formatu i potpisan i ovjeren, u pdf. formatu

6.        

Sporazum/ugovor o pravu korištenja zgrade koja se energetski obnavlja za razdoblje koje nije kraće od deset godina od datuma objave Poziva

dostavlja se ako prijavitelj nije vlasnik zgrade koja se obnavlja

potpisan i ovjeren od strane vlasnika zgrade koja se obnavlja, u pdf. formatu

7.        

Potvrda Ministarstva financija/Porezne uprave o nepostojanju javnog duga po osnovi javnih davanja, ne starija od 30 dana od dana podnošenja projektnog prijedloga

da

u pdf. formatu

8.        

Godišnje financijsko izvješće za prethodne tri godine

da

u pdf. formatu

9.        

Izvješće o energetskom pregledu zgrade i važeći energetski certifikat

da

u pdf. formatu

10.     

Glavni projekt, iskaznica energetskih svojstava zgrade,  troškovnik, analiza postojećeg stanja zgrade (ako je obvezna izrada) i pripadajući elaborati, ne stariji od 1. siječnja 2016.

 

da

u pdf. formatu

11.     

Važeći akt za građenje za planirani zahvat

 

dostavlja se ako je obavezan za planirani zahvat

u pdf. formatu

12.     

Zemljišno-knjižni izvadak ili dokaz izvanknjižnog vlasništva, ne stariji od 30 dana od dana podnošenja projektnog prijedloga

dostavlja se ako se projektnoj prijavi ne prilaže akt za građenje

u pdf. formatu

13.     

Izjava suglasnosti vlasnika/suvlasnika zgrade o provedbi projekta i osiguravanju trajnosti projekta i projektnih rezultata

dostavlja se ako prijavitelj nije 100 % vlasnik zgrade koja se obnavlja

Obrazac 5 – potpisan i ovjeren od strane osobe ovlaštene za zastupanje vlasnika/suvlasnika zgrade koja se obnavlja, u pdf. formatu

14.     

Važeća identifikacija čestica nadležnog ureda za katastar ili drugi jednakovrijedan dokument

dostavlja se ako se projektnoj prijavi ne prilaže akt za građenje i ako se brojevi katastarskih čestica navedeni u dokazu da je zgrada postojeća razlikuju od onih u ostaloj priloženoj dokumentaciji

u pdf. formatu

15.     

Važeći dokaz da je zgrada koja je predmet energetske obnove postojeća

dostavlja se ako se projektnoj prijavi ne prilaže akt za građenje

u pdf. formatu

16.     

Odobrenja, suglasnosti i posebni uvjeti

dostavlja se ako se projektnoj prijavi ne prilaže akt za građenje

u pdf. formatu

17.     

Važeći statut ustanove u kulturi

da

u pdf. formatu

18.     

Izvadak iz Registra stvarnih vlasnika, ne stariji od 10 dana  od dana podnošenja projektnog prijedloga[3]

dostavlja se ako Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave nije jedini osnivač prijavitelja

u pdf. formatu

19.     

Fotodokumentacija zgrade (ETC) koja je predmet energetske obnove

da

u jpg. ili pdf. formatu

20.     

Nalaz izrađen od ovlaštenog inženjera građevinske struke u kojem je utvrđeno da je zgrada uporabljiva bez ograničenja odnosno da nema oštećenja ili ima mala oštećenja koja ne predstavljaju opasnosti za nosivost i uporabljivost zgrade

nalaz se dostavlja ako je lokacija zgrade koja je predmet projektnog prijedloga na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije,

Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije

 u pdf. formatu

 

[1] Sukladno članku 25 Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 ), izrada energetskog certifikata i energetski pregled zgrade prije obnove nisu prihvatljive aktivnosti u okviru projektnih prijava koje se odnose na zgrade čija je ukupna korisna površina veća od 250 m2 .

[2] Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15, 70/18, 73/18, 86/18 i 102/20).

[3] Izvadak iz Registra, prijavitelj traži putem web aplikacije za upis stvarnih vlasnika ili u poslovnici Fine te isti u elektronskom obliku dostavlja u okviru PDP.

Najnoviji članci iz iste kategorije