Nove odredbe članka 8. Posebnih uvjeta – OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Poziv UP.04.2.1.02. Podrška razvoju partnerstva organizacija civilnog društva i visokoobrazovanih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja ističe važnost suradnje visokoobrazovnih ustanova i organizacija civilnog društva u obrazovanju društveno odgovornih i aktivnih građana. Članak 8. Posebnih uvjeta ovog poziva propisuje uvjete ostvarenja pokazatelja koji u dosadašnjim pozivima nisu bili specificirani. Ovo se prije svega odnosi na propisivanje financijske korekcije za neispunjavanje ciljanih vrijednosti pokazatelja Operativnog programa SO 408 – Broj (lokalnih) organizacija civilnog društva koje sudjeluju u aktivnostima izgradnje kapaciteta.

Izvještavanje

Stavak 8.1. ovog Članka propisuje da je tijekom provedbe projekta Korisnik dužan prikupljati i izvještavati o specifičnim pokazateljima Poziva provedbe koji su navedeni u Prijavnom obrascu A. Korisnik se obvezuje dostavljati PT2 podatke o ostvarenim zajedničkim i/ili specifičnim pokazateljima, što je navedeno u stavku 8.2. ovog Članka. Članak 8.4. nalaže kako Korisnik nije dužan podnositi Izvješće nakon provedbe projekta.

Financijske korekcije i neizravni troškovi

Novina u ovom Pozivu jest uvođenje financijske korekcije koju dodjeljuje PT2 u slučaju neostvarivanja ciljanih vrijednosti pokazatelja u iznosu većem od 15% od Ugovorom utvrđenih vrijednosti. Naime, u dosadašnjim pozivima se nije s točnom preciznošću znalo što će se dogoditi u slučaju neostvarenja ciljanih vrijednosti, pa je ova odredba od izrazito velikoga značaja za transparentnost i pravnu sigurnost prijavitelja.

Članak 8, stavak 3. dalje propisuje kako će PT2 nakon provedbe provjere završnog Zahtjeva za nadoknadom sredstava odrediti financijsku korekciju Korisniku i samim time umanjiti konačan iznos financiranja. Konačan iznos financiranja izriče se nakon završetka projekta, a za razdoblje trajanja istog, ovisno o postotku neostvarene vrijednosti. Konačan iznos financiranja umanjuje se za 1% ukoliko pokazatelj SO 408 – Broj (lokalnih) organizacija civilnog društva koje sudjeluju u aktivnostima izgradnje kapaciteta relevantnih za svoje područje rada odstupa više od 15% do i uključujući 30% od Ugovorom utvrđenih vrijednosti.

Primjerice, ukoliko je u projektu navedeno da je ciljani broj organizacija civilnog društva 10, a PT2 je utvrdio da ih je tri manje (odstupanje od 30%), konačan iznos financiranja umanjuje se za 1%. U tom slučaju, Korisnik će umjesto ugovorenih 1.000.000,00 kuna, dobiti 10.000,00 kuna manje.

Iznos financiranja umanjit će se za 2% ukoliko odstupanje od broja organizacija bude veće od 30% do i uključujući 50%. Nastavno na prethodni primjer u slučaju da je odstupanje bilo 40% jer su 4 organizacije istupile, iznos financiranja umanjit će se za 20.000,00 kuna.

Konačno, u slučaju da je odstupanje od početnih ciljanih vrijednosti veće od 50%, PT2 će odrediti financijsku korekciju od 10%. Tako će u našem primjeru u slučaju da je 6 organizacija odstupilo (odstupanje od 60%), PT2 izreći korekciju od 100.000,00 kuna.

Članak 8, stavak 5. govori da su neizravni troškovi oni koji nisu izravno povezani ili se ne mogu izravno povezati s pojedinačnom aktivnošću i za koje je teško utvrditi točan iznos koji se može pripisati određenoj aktivnosti. Neizravni su troškovi prihvatljivi ako se računaju primjenom fiksne stope u visini od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja, za što se neće morati podnositi nikakva dokazna dokumentacija. Primjerice, ukoliko prihvatljivi troškovi osoblja iznose 100.000,00 kuna, onda neizravni troškovi iznose 15.000,00 kuna. U stavku 6. definirano je kako se primjena fiksne stope od 15% izuzima iz ukupne vrijednosti elementa u slučaju da prihvatljivi troškovi premašuju odstupanje od 20% izvorno unesenog iznosa i u slučaju preraspodjele između glavnih proračunskih elemenata projekta koja uključuje odstupanje veće od 20% izvorno unesenog iznosa.

Najnoviji članci iz iste kategorije