Nacionalni plan oporavka i otpornosti – Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma

Kroz Mehanizam oporavka i otpornosti EU za turizam je Republici Hrvatskoj odobreno 2,2 milijarde kuna. U okviru podkomponente Nacionalnog plana oporavka i otpornosti koja se odnosi na turizam, Ministarstvo turizma i sporta navelo je investicije koje doprinose oporavku, otpornosti te zelenoj i digitalnoj tranziciji turističkog sektora. Od 2,2 milijarde kuna čak će 60% sredstava biti namijenjeno poduzetnicima s ciljem izravnih ulaganja u privatni sektor, dok će preostali dio biti namijenjen ulaganjima u javnu turističku infrastrukturu.

Prilike za poduzetnike

Investicija „Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizmaprocijenjene alokacije 1.250.000.000 kn odnosi se na ulaganja poduzetnika u lancu vrijednosti turizma u razvoj turističke ponude veće dodane vrijednosti. Ulaganja će također biti usmjerena u digitalnu tranziciju poduzetnika u turizmu i ugostiteljstvu, posebno kod malih i srednjih poduzetnika s ciljem povećanja produktivnosti njihovih poduzeća i boljeg pozicioniranja na turističkom tržištu

U okviru investicije predviđen je Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš, učinkovitost resursa te zelenu i digitalnu tranziciju procijenjene alokacije 1.020.000.000 kn.

Prihvatljivi prijavitelji

Na natječaj će se moći prijaviti mala, srednja i velika poduzeća u djelatnosti turizma i ugostiteljstva, uključujući putničke agencije, turoperatore i pružatelje ostalih rezervacijskih usluga te djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava i djelatnosti zabavnih i tematskih parkova te javno-privatno partnerstvo.

Prihvatljivi prijavitelji morat će do trenutka prijave projekta imati registriranu djelatnost iz sektora turizma, ali ta djelatnost neće morati biti registrirana kao primarna djelatnost. Projekt će, dakle, moći prijaviti poduzeća koja po prvi puta stupaju u tu djelatnost.

Partneri će moći biti trgovačka društva u državnom vlasništvu ili JLP(R)S, pravne osobe u JPP, korisnici koncesija, mala, srednja i velika poduzeća u vezanim proizvodnim i uslužnim djelatnostima u lancu vrijednosti turizma i drugi.

Baza projektnih ideja

Do kraja 2021. godine na web stranici Ministarstva turizma i sporta otvoren je upitnik putem kojeg će biti moguće upisati projekt u bazu projektnih ideja. Upravo temeljem iskazanih interesa razmatrat će se minimum i maksimum iznosa bespovratnih sredstava te spektar prihvatljivih aktivnosti i troškova. Takva baza ima cilj utvrditi spremnost projekata sa svim preduvjetima i dozvolama za početak rada.

Prilikom apliciranja projekta na natječaj, za one projekte koji imaju takvu zakonsku obvezu, bit će potrebno priložiti pravomoćnu građevinsku dozvolu i drugu traženu dokumentaciju, uključujući i onu za dokazivanje zelenih ciljeva. Drugim riječima, moći će se prijaviti isključivo potpuno spremne investicije.

S obzirom na to da okviri iznosa bespovratnih sredstava još nisu poznati, a namjera je financiranje većih projekata, očekivani minimalni iznos dodijeljenih bespovratnih sredstava po projektu procjenjuje se na 1 mil eura.

Opće informacije o natječaju

Kod aktivnosti izgradnje novih objekata, za projekte na području Indeksa turističke razvijenosti I. kategorije nije prihvatljiva nova izgradnja (greenfield) – bit će prihvatljiva samo ulaganja u zelenu i digitalnu tranziciju postojeće turističke infrastrukture.

Ulaganja će biti usredotočena na projekte koji mogu povećati zeleni i digitalni aspekt kvalitete turističke infrastrukture i smanjiti utjecaj na okoliš, a posljedično i koncentraciju gostiju u sezoni. Projekti će morati biti usmjereni na kružno gospodarstvo, održivu mobilnost kao i digitalna rješenja za ublažavanje ili prilagodbu klimatskim promjenama i razvoj turističkog proizvoda/usluge, a favorizirat će se ulaganja u slabije razvijena turistička područja.

Prihvatljivi troškovi bit će vezani uz aktivnosti izgradnje, obnove i/ili rekonstrukcije objekata, opremanje objekta, energetske obnove objekata i postavljanja sustava za korištenje obnovljivih izvora energije, usavršavanje djelatnika i edukacije te promociju, vidljivost i marketing.

Bit će moguća prijava projekata iz područja kulture, prirodne i kulturne baštine i zdravstva ako je projekt u funkciji turizma. Za kupnju opreme postojat će potencijalno i neki posebni uvjeti (npr. propisani energetski razredi).

U prvom kvartalu 2022. očekuje se objava nacrta poziva na javnom savjetovanju, u trećem kvartalu iste godine planirana je objava javnog poziva, što će ujedno biti i najraniji početak provedbe projekata, dok će najkasnije do kraja 2025. godine svi projekti morati biti završeni.

Vrste potpora

Sukladno programu državnih potpora dodjeljivat će se sljedeće vrste potpora:

 1. regionalne potpore za početna ulaganja – državne potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima radi doprinosa gospodarskom razvoju ovisno o zemljopisnom području
  • prihvatljivi troškovi uključuju: troškove ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu i troškove plaća proizašle iz otvaranja radnih mjesta uslijed početnog ulaganja
  • dodjela prema novoj karti regionalnih potpora za razdoblje 2022. – 2027.

 

Intenziteti regionalnih potpora za pojedinu regiju:

 NUTS 2 regije

 Očekivani intenzitet potpore %

Relativno povećanje u odnosu na sadašnji intenzitet %

 

Mala poduzeća

Srednja poduzeća

Velika

poduzeća

 

Grad Zagreb

55%

45%

35%

+10 %

Panonska Hrvatska

70%

60%

50%

+25 %

Sjeverna Hrvatska

70%

60%

50%

+25 %

Jadranska Hrvatska

60%

50%

40%

+15 %

 

 1. potpore za MSP-ove – u okviru ove investicije dodjeljivat će se potpore za savjetodavne usluge, potpore za inovacijske klastere, potpore za inovacije MSP-a te potpore za inovacije procesa i organizacije poslovanja
  • intenzitet potpore ne premašuje 50% prihvatljivih troškova
 2. potpore za energetsku učinkovitost – dodatni troškovi ulaganja neophodni za postizanje više razine energetske učinkovitosti
  • intenzitet potpore ne može premašiti 45% prihvatljivih troškova za velika poduzeća, a može se povećati za 10 postotnih bodova za srednja i za 20 postotnih bodova za mala poduzeća
 3. potpore za promicanje energije iz obnovljivih izvora – dodatni troškovi ulaganja neophodni za poticanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora
  • intenzitet potpore ne može premašiti 60% prihvatljivih troškova za velika poduzeća, a može se povećati za 10 postotnih bodova za srednja i za 20 postotnih bodova za mala poduzeća

 

Okolišni uvjeti i dokazi

Projekti koji će se financirati u okviru ove investicije uključivat će obavezu uključivanja načela održivog razvoja, odnosno bodovanje projekata bit će u vezi s doprinosom održivom turizmu. 

Razvoj održivog turizma definirat će se kroz Strategiju razvoja održivog turizma do 2030. godine, Nacionalni plan razvoja održivog turizma do 2027. godine, Strateške procjene utjecaja na okoliš i kroz novi Zakon o turizmu koji se mora donijeti u sklopu reforme iz NPOO-a.

S obzirom da navedeni Zakon predstavlja podlogu financiranja ove investicije, jako je važno svim prijaviteljima da ga razmotre kada bude donesen i da njihovi projekti budu usklađeni s kriterijima koje će Zakon propisati za održivost turizma.

Također, kriterij za odabir projekata bit će i doprinos zelenoj tranziciji, a najmanje 50% investicije morat će biti usmjereno na ublažavanje ili prilagodbu klimatskim promjenama. Novost je da će se analizirati i negativne eksternalije projekata u turizmu. Pazit će se primjerice na plan i način upravljanja otpadom, mogućnost korištenja dizalica topline i solara kao obnovljive izvore energije i slično.

Sva ulaganja doprinosit će bar jednom od ciljeva Uredbe (EU) 2020/852 Europskog Parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2020. o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088. Zahtjev za dokazivanjem da projekti podržavaju jedan ili više ciljeva Uredbe bit će jedan od kriterija pri odabiru ulaganja. Uvjet je jedan podržani cilj, a svaki dodatni podržani cilj dodatno će se bodovati.

Šest okolišnih ciljeva koji bi trebali biti obuhvaćeni ovom Uredbom jesu:

 • ublažavanje klimatskih promjena (nZEB – smanjenje emisija CO2),
 • prilagodba klimatskim promjenama (zelena i plava infrastruktura),
 • održiva uporaba i zaštita vodnih i morskih resursa (rješenja za uštedu vode),
 • prijelaz na kružno gospodarstvo (odvajanje i recikliranje otpada),
 • sprečavanje i kontrola onečišćenja (izbjegavanje korištenja štetnih tvari),
 • zaštita i obnova bioraznolikosti i ekosustava (odgovornost u zaštićenoj prirodi).

 

Nadalje, u skladu s Uredbom EU-a 2021/241 o uspostavljanju Instrumenta za oporavak i otpornost, sva ulaganja moraju udovoljavati načelu „ne nanosi bitnu štetu” (eng. do no significant harm (DNSH) principle). Načelo je posebno regulirano Zakonom o zaštiti okoliša te Uredbom o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš kojima je jasno propisana procedura kojom se procjenjuje potencijalna šteta projekta na okoliš i prirodu te se na temelju postupka određuje može li se projekt realizirati, treba li za realizaciju posebne uvjete i aktivnosti kojima bi se osiguralo smanjenje štete ili projekt kao takav ima preveliki utjecaj na okoliš i prirodu da ga se ne može provesti.

 

PJR Vam nudi pomoć prilikom procjene sukladnosti Vaših projektnih ideja s natječajem, ispunjavanja baze projektnih ideja, pisanje projektnog prijedloga te upravljanje procesa apliciranja na natječaj. Pozivamo Vas da nam čim prije ostavite svoje podatke popunjavanjem kratkog upitnika dostupnog na linku ili nam pošaljete svoje podatke na info@pjr.hr kako bismo razgovarali o suradnji!

 

 

Najnoviji članci iz iste kategorije