Mogućnosti financiranja projekata za poduzeća u IT sektoru kroz E-impuls

E-impuls je poziv u okviru Prioritetne osi 3. Poslovna konkurentnost, Investicijskog prioriteta 3d Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijske procese, Specifičnog cilja 3d1 Poboljšani razvoj i rast MSP na domaćem i stranim tržištima, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Ovim Specifičnim ciljem želi se pružiti bolja potpora razvoju konkurentnosti pomaganjem održivog razvoja proizvodnje i jačanjem sposobnosti poduzeća da se natječu na međunarodnim tržištima kao načina povećanja regionalne konkurentnosti i bržega gospodarskog rasta pri čemu je cilj ovog poziva potaknuti mikro i mala poduzeća u sektoru proizvodnje i proizvodnih usluga bespovratnim potporama u svrhu jačanja konkurentnosti. Poziv je bio otvoren do 30. rujna 2016. godine sa maksimalnim iznosom potpore od 30.000,00 do 300.000,00 kuna i iznosa sufinanciranja od 85% za mikro i 65% za mala poduzeća.

Među prihvatljivim sektorima se nalaze i poduzeća iz sektora J Informacije i komunikacije po NKD-u u što potpada i IT sektor.

Sama prijava zahtijeva ispunjavanje Prijavnog obrasca A, obrasca 2. Izjave o usklađenostima s Uputama za Prijavitelje, obrasca 3. Skupne izjave, obrasca 4. Izjave o korištenim potporama male vrijednosti, potvrde porezne uprave i BON2/SOL2 (te preslike rješenja o invaliditetu, statusu hrvatskog branitelja ili pripadnosti romskoj manjini u slučaju ako je primjenjivo).

Od prihvatljivih troškova, važno je navesti mogućnost nabave materijalne imovine koja mora biti povezana s osnivanjem nove poslovne jedinice ili proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice što uključuje:

 • nabavu novih strojeva, postrojenja i opreme za proizvodnju, obradu i preradu koje dovode do unaprjeđenja proizvodnje stvaranjem nove vrijednosti, te s njima povezani troškovi aktiviranja, transporta, montaže i stavljanja u pogon
 • troškove informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (hardver) koji su izravno povezani sa svrhom projekta.

Od prihvatljivih troškova u nabavi nematerijalne imovine, mora se istaknuti prihvatljivost troškova:

 • nabave patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva
 • troškovi vezani uz stručna osposobljavanja, stjecanja novih znanja (know-how) ako su vezani uz projekt (npr. certifikati za rad u određenim aplikacijama ili programima)
 • troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (softver) koji su izravno povezani sa svrhom projekta

Važno je naglasiti kako pod neprihvatljive troškove spadaju sljedeći troškovi:

 • kupnja ili zakup zgrada ili zemljišta ili polovne opreme;
 • nabava repromaterijala ili vozila uključujući i vozila za upravljanje projektom;
 • amortizacija opreme nabavljene iz bespovratnih sredstava;
 • troškovi zaposlenika (plaće);
 • nadoknadiv PDV;
 • operativni troškovi.

Praktične ideje za financiranje iz E-impulsa

Od hardvera se kao prihvatljiv trošak jasno profilira nabava serverske i mrežne infrastruktura i PC računala. Mora se spomenuti i mogućnost uređenje i opremanje objekta ukoliko su ti troškovi povezani s osnivanjem nove poslovne jedinice ili proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice.

Od softvera se preporučuje nabava licenci, serverskih i klijentskih operativnih sustava te specijaliziranog softvera za razvojne alate. Također se može provesti implementacija specijaliziranih i prilagođenih softverskih rješenja za unaprjeđenje poslovanja (npr. CRM, ERP) ili njihovo unaprjeđenje.

Od certifikata se preporučuje uvođenje metodologija u procese poput projektnog menadžmenta, ITIL-a, agilnog pristupa programiranju i drugih primjenjivih metodologija ili uvođenje kontrole kvalitete (npr. ISO)  ili uvođenje sustava upravljanja kvalitetom. Još jedna dobra praktična mogućnost je vezana uz stručno osposobljavanje, strukovnu izobrazbu i stjecanje novih znanja (know-how) ako su vezani uz projekt.

E-impuls, zajedno sa sličnim natječajima iz prijašnjih nekoliko godina demonstrira jedan dio mogućnosti potpora raspoloživih za poduzetnike u IT sektoru, a realno je očekivati slične natječaje u budućnosti. Zato je poduzetnicima važno srednjeročno definirati kako namjeravaju razvijati svoje poduzeće u skladu sa ciljevima natječaja (npr. razvoj novog proizvoda ili proširenje na novo tržište) i što je potrebno kako bi ostvarili zacrtane ciljeve. (nabava hardvera, softvera, certificiranje, edukacija, uvođenje sustava kvalitete).

Najnoviji članci iz iste kategorije