Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije (IRI)

Znanstvenim organizacijama upisanima u Upisnik Ministarstva znanosti i obrazovanja kroz poziv „Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije (IRI)“ ukupno je dostupno 180.894.788,00 kn, za pojedine projekte maksimalni iznos bespovratnih sredstava je do 6.800.000,00 kn. U projektima je partnerstvo obavezno, te partneri moraju biti mikro, mali, srednji ili veliki poduzetnici.  Cilj ovog poziva je usmjeriti istraživanja u Strategijama pametne specijalizacije RH (S3)[1] prema potrebama gospodarstva podržavajući projekte istraživanja, razvoja i inovacija istraživačkih organizacija u suradnji s poslovnim sektorom. U Izvješću o napretku provedbe Sporazuma o partnerstvu[2] jedan od važnijih zaključaka je bio i nedovoljna suradnja između znanstvenih organizacija i privatnih tijela, te ovaj Poziv radi upravo na jačanju te suradnje i pokriva dva važna prioriteta Sporazuma.  Poziv je otvoren do 02. srpnja 2018. godine.

Kakav projekt mora biti?

Projekti moraju biti u skladu s tematskim i podtematskim prioritetnim područjima (PTPP) ili horizontalnim temama S3  s obaveznim utjecajem na jedan ili više (PTPP), moraju se provoditi na teritoriju Hrvatske te u trenutku podnošenja projektnog prijedloga ne smiju biti ni fizički ni financijski završeni. Prijavitelji mogu podnijeti više od jednog projektnog prijedloga, te i partneri poduzetnici mogu sudjelovati na više projekata.

Prihvatljive aktivnosti i troškovi

Unutar poziva prihvatljivo je 10 različitih aktivnosti te 15 kategorija izravnih troškova plus neizravni troškovi. Uz to postoje i prihvatljivi troškovi partnera koji su isključivo poduzetnici (MSP i veliki).

Prihvatljive aktivnosti:

 1. Izvođenje primijenjenih istraživanja u odabranim PTPP-ima ili horizontalnim temama S3 s obaveznim utjecajem na jedan ili više (PTPP)
 2. Zapošljavanje istraživača za potrebe provedbe istraživačkih aktivnosti projekata
 3. Diseminacija rezultata istraživanja i širenje znanja
 4. Analiza tržišta i izrada studije isplativosti i/ili strategije za razvoj proizvoda i izrada Studije provjere i zaštite intelektualnog vlasništva nad rezultatima projekta
 5. Aktivnosti vezane za transfer znanja i tehnologije
 6. Upravljanje projektom – izvršavanje administrativnih ugovornih obveza u provedbi projekta: izvještavanje, vođenje projektne dokumentacije, financijsko upravljanje, provođenje postupaka nabave, upravljanje rizicima i sl.
 7. Aktivnosti vidljivosti projekta
 8. Promicanje horizontalnih načela
 9. Umrežavanje i izobrazba vezana za provedbu projekta
 10. Revizija

Petnaest prihvatljivih kategorija izravnih troškova projekta uključuju:

 1. Troškovi plaća postojećeg već zaposlenog osoblja znanstvenih organizacija
 2. Kupnja opreme, troškovi manjih adaptacija, troškovi korištenja opreme u drugoj instituciji, potrošni materijali, amortizacija opreme
 3. Kupnje patenata ili licenci, vanjske stručne usluge povezane s istraživačkim aktivnostima, članarine na časopise ili članstva u znanstvenim organizacijama
 4. Troškovi plaća novozaposlenog osoblja
 5. Troškovi diseminacije IR rezultata proizašli iz projekta
 6. Nabava vanjske stručne usluge za izradu studija provjere i zaštite intelektualnog vlasništva nad rezultatima projekta, analiza tržišta i izrada studije isplativosti
 7. Stjecanje prava intelektualnog vlasništva nad rezultatima projekta
 8. Prijenos znanja i tehnologija (npr. osnivanje spin-off/out tvrtke)
 9. Aktivnosti upravljanja projektom: putni troškovi, smještaj, dnevnice, kupnja IT opreme/softveri, vanjske usluge za administraciju projekata, pripremu i provedbu postupaka javne nabave
 10. Umrežavanje i izobrazba vezana za provedbu projekata
 11. Putni troškovi (smještaj, dnevnice) povezani uz provedbom, a ne mogu se planirati u okviru diseminacije
 12. Porez na dodanu vrijednost na koju korisnik nema pravo povrata
 13. Troškovi revizije – najviše do 35.000,00 kn
 14. Vidljivost i informiranje – najviše 50.000,00 kn
 15. Promicanje horizontalnih načela[3]

Uz sve izravne troškove projekta, kroz poziv su prihvatljivi i neizravni troškovi koji su svi oni koji se odnose na troškove uredskog prostora – kao što su režijski troškovi, troškovi potrošnog uredskog materijala).

Za partnere je predviđeno sedam prihvatljivih kategorija troškova koji su:

 1. Plaće istraživača, tehničara i pomoćnog osoblja zaposlenog na istraživačkom projektu
 2. Istraživanja koje se provode na temelju ugovora, znanja i patenata koji se pribavljaju ili ustupaju od drugih strana
 3. Istraživački potrošni materijal
 4. Amortizacija instrumenata i opreme
 5. Neizravni troškovi
 6. Dobivanje, potvrđivanje i obrana patenata
 7. Savjetodavne i pomoćne usluge za inovacije

Intenzitet i vrsta potpore

Predviđeni intenzitet potpore različit je za prijavitelja i partnere. Od ukupnih prihvatljivih troškova koji se odnose na prijavitelja najviši mogući iznos je do 85%, te ne predstavljaju državnu potporu.

Intenzitet i vrsta potpore koja se dodjeljuje partnerima se dijeli na dvije kategorije te spada u državne potpore. Prva kategorija su potpore za projekte istraživanja i razvoja:

Industrijsko istraživanja:

 • Malo – 70%

70+15=85, ali max 80%

 • Srednje – 60%

60+15=max 75%

 • Veliko – 50%

50+15=max 65%

Eksperimentalni razvoj:

 • Malo – 45%

45+15=max 60%

 • Srednje – 35%

35+15=max50%

 • Veliko – 25%

25+15=max 40%

Druga kategorija su potpore inovacija za MSP-ove koja iznosi maksimalno 50% za mala i srednja poduzeća, dok za velika nije prihvatljivo.

Za više informacija o ovom pozivu molim javite nam se na info@pjr.hr

[1] Strategija pametne specijalizacije Republike Hrvatske za razdoblje 2016. – 2020. godine http://www.obzor2020.hr/userfiles/obzor2020/pdfs/Strategija_pametne_specijalizacije_RH_2016_2020.pdf

[2] https://pjr.hr/izvjesce-o-napretku-provedbe-sporazuma-o-partnerstvu/

[3] https://ravnopravnost.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti//MRRFEU%20Upute%20za%20prijavitelje%20i%20korisnike%20Operativnog

%20programa%20%E2%80%9EKonkurentnost%20i%20kohezija%E2%80%9C%20o%20provedbi%20horizontalnih

%20na%C4%8Dela%205.2016.pdf

 

Najnoviji članci iz iste kategorije