ESPON program

Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju ona je dobila mogućnost sudjelovanja i korištenja svih dijelova europske teritorijalne suradnje. Uz prekograničnu i transnacionalnu suradnju, to obuhvaća i treću komponentu, međuregionalnu suradnju. Unutar komponente međuregionalne suradnje Republika Hrvatska uključena je u korištenje programa: INTERACT III, INTERREG VC, ESPON i URBACT.

Teme i proračun ESPON programa

Program European Spatial Planning Observation Network (u daljnjem tekstu: ESPON) 2014.-2020. namijenjen je razmjeni iskustava u području prostornog planiranja te općenitu suradnju sveučilišta odnosno visokoobrazovnih i znanstvenih institucija.

ESPON je Europska mreža za praćenje prostornog razvoja koju čini 28 država članica EU i 4 partnerske države (Island, Lihtenštajn, Norveška i Švicarska).

Ovaj program međuregionalne suradnje analizira učinke sektorskih politika Europske unije i doprinosi izradi učinkovite kohezijske politike Europske unije. Navedene analize provode se praćenjem, prikupljanjem i diseminacijom prostornih podataka i studija o prostornom razvoju država sudionica programa. Zadaća programa ESPON je ojačati učinkovitost europske kohezijske politike kao i ostalih sektorskih politika i programa pomoću Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Aktivnosti koje se provode kroz program ESPON obuhvaćaju istraživanja i analize o europskom prostornom razvoju, izradu ciljane analize i tematski fokusiranih dokumenata o specifičnim tematskim područjima prema traženju dionika, teritorijalna promatranja i izvještavanje, te razvoj alata i pokazatelja za teritorijalne analize i izradu publikacija za informiranje krajnjih korisnika.

Područja djelovanja programa povezana su direktno s područjima strategije EUROPA 2020, odnosno Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI fondovi). Svih jedanaest tematskih ciljeva ESI fondova sadrži teritorijalnu komponentu ili utjecaj te su stoga svi relevantni za podršku iz programa ESPON. Specifično za program je ESPON je da se bavi i financira jačanje institucionalnih kapaciteta te učinkovitu javnu upravu. ESPON je odredio nekoliko specifičnih ciljeva za razdoblje 2014-2020 koji obuhvaćaju nastavak izrade prostornih podataka pomoću primijenjenih istraživanja i analiza, unapređenje prijenosa znanja i omogućavanje analitičke podrške korisnicima, poboljšanje prostornog promatranja i primjene alata za teritorijalnu analizu, proširenje dosega i raspona prostornih podataka, kao i izradu i pregled specifičnih programskih pokazatelja rezultata. U programskom razdoblju 2014-2020, program ESPON financira sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), koji u ukupnom financiranju sudjeluje sa 41,38 milijuna eura, te iz doprinosa država članica i partnerskih država od 7,30 milijuna eura. Doprinos Republike Hrvatske za sudjelovanje u ovom Programu iznosi 223.327 eura za 7 godina.

Korisnici ESPON programa i razdoblje korištenja sredstava  

Ciljne skupine koje bi trebale koristiti rezultate ESPON analiza i studija su kreatori politika na EU, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, koje bi na temelju znanstvenih podataka i analiza trebale definirati i provoditi odgovarajuće politike i tijela koja provode programe financirane pomoću ESI fondova u izradi izvješća.

Rezultate mogu koristiti još i organizacije koje promiču različite regionalne i urbane interese na EU razini, stručnjaci i sudionici u sustavima upravljanja na više razina, javni službenici i planeri na regionalnoj i lokalnoj razini, akademska zajednica, istraživači, studenti, privatni sektor i šira europska javnost.

Slijedom stečenih iskustava u dosadašnjem radu, a radi učinkovitijeg ostvarivanja zadanih ciljeva, u programskom razdoblju 2014.-2020. uspostavila se ESPON Europska grupacija za teritorijalnu suradnju kao jedinstveni korisnik proračunskih sredstava programa i čiji će zadatak biti pokretanje poziva za podnošenje ponuda.

Glavni ciljni korisnici financijskih sredstava koje ESPON pruža su istraživački instituti, zavodi, javne ustanove (npr. Ekonomski institut, EIHP, Hrvatski zavod za prostorni razvoj, DZS, DGU, sveučilišta i fakulteti) koje mogu ESPON-u dostavljati tražene prostorne, demografske i ekonomske podatke.

Temeljni provedbeni dokument predstavlja Program suradnje ESPON 2020. Nakon odobrenja samog programa i potpisivanja Sporazuma o suradnji između država članica, država partnera i Velikog Vojvodstva Luksemburg u svojstvu Upravljačkog tijela programa ESPON 2020, svi zainteresirani dionici mogu se uključiti u rad Programa.

Sve informacije o aktivnostima ESPON-a dostupne su na web stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja. Ulogu nacionalne kontakt točke obavlja Hrvatski zavod za prostorni razvoj (kontakt osobe: ingrid.gojevic@mgipu.hrariana.korlaet@mgipu.hr), a uloga obuhvaća povezivanje s europskim donositeljima odluka, promociju transnacionalne suradnje na regionalnoj i lokalnoj razini, poticanje edukacije i uključivanje stručnjaka i ostalih u program ESPON, kao i promociju i diseminaciju ESPON teritorijalnih podataka.

Najnoviji članci iz iste kategorije