Europski fondovi – fond za pomorstvo i ribarstvo

Europski fondovi – fond za pomorstvo i ribarstvo

Održivost: reforma zajedničke ribarstvene politike Svrha je reforme zajedničke ribarske politike EU osigurati gospodarsku održivost europskih flota i očuvanje ribljeg fonda te potrošačima pružiti hranu visoke kvalitete. Ribarstvo EU-a trenutačno se suočava s...
Europski fondovi – fond za pomorstvo i ribarstvo

ESPON program

Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju ona je dobila mogućnost sudjelovanja i korištenja svih dijelova europske teritorijalne suradnje. Uz prekograničnu i transnacionalnu suradnju, to obuhvaća i treću komponentu, međuregionalnu suradnju. Unutar komponente...
Jamstvo za ozbiljnost ponude u slučaju podnošenje zajedničke ponude – praksa DKOM-a

Državne potpore – razlog postojanja i nadležnosti

U ovom broju Educe PJR nastavlja sa educiranjem  čitatelja o državnim potporama izrazito kompleksnom i širokom pravnom području u okviru prava tržišnog natjecanja, a koje je dijelom javnog prava EU. Posljednje tri godine ukazujemo na važnost usklađivanja natječaja i...
Izmjene manjeg značaja tijekom provedbe projekta

Izmjene manjeg značaja tijekom provedbe projekta

Izmjene informativnog karaktera Prema nacrtu Općih uvjeta ugovora koji se primjenjuju na projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova (u daljnjem tekstu: ESI fondovi) u financijskom razdoblju od 2014. do 2020. godine, izmjene manjeg značaja...