PJR-profili-stručnjaka

Profili stručnjaka

Ana Fresl

direktorica

Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, završila je program Executive MBA na Cotrugli poslovnoj školi, trenutno pohađa MBA studij e-leadership na VŠ Algebra. Od 2005. godine, znanja i iskustva u području EU fondova i projekata stječe u 5 godina rada u Ministarstvu financija i SAFU gdje je u samim početcima uspostave sustava EU fondova u Hrvatskoj doprinijela dobivanju akreditacije Europske unije za upravljanje programima Phare i IPA. U SAFU je samostalno vodila preko 50 projekata, upravljala portfeljem odjela od preko 200 različitih projekata i vodila SAFU-ov odjel za izobrazbu. 2009. godine osniva i od onda vodi PJR. Savjetovala je preko 350 projekata, radila je kao stručni savjetnik na 20-ak projekata tehničke pomoći javnoj upravi u RH i zemljama susjedne regije izrađujući procedure i procese i obrazujući djelatnike državnih tijela u sustavu. S preko 13 godina iskustva u EU projektima, Ana je prepoznati predavač, a o sustavu fondova, tumačenju natječaja na službenim „info danima“, načinu kako prijaviti projekt na EU natječaje i o uspješnoj provedbi projekata educirala je više od 5.000 ljudi. U PJR-u se bavi upravljanjem poduzećem, strateškim razvojem, osiguranjem kvalitete, razvojem ljudi, stručnim savjetovanjem u razvoju i provedbi EU projekata. Predsjednica je HUP – Udruge profesionalaca u fondovima EU i potpredsjednica Vijeća Zajednice poslovnih savjetnika pri HGK. Koautorica je prvog Stripa za početnike u EU fondovima, prvog velikog istraživanja PJR-a EUčinkovitost napravljenog u suradnji s 390 financiranih EU projekata i prvog Sustava za provedbu EU projekata – eU-Mobil.

Vlatka Matunec

Vlatka Matunec

Voditeljica odjela marketinga

Diplomirala je ekonomiju na Sveučilištu u Zagrebu. Karijeru je započela u marketingu  Hrvatskog Telekoma gdje je imala prilike raditi u svim područjima marketinga, od marketinških komunikacija i digitalnog marketinga do organizacije evenata. Od izrade manjih BTL aktivnosti pa sve do većih kampanja koje proizlaze iz 360° pristupa koji obuhvaća sve kanale. Upravo je za jednu takvu osvojila i prestižnu nagradu struke. Ljetna kampanja koja je bila zamišljena kao svojevrsni reality show, “Matej grafiti”, osvojila je Eurobest 2010 nagradu. Karijeru je nastavila u L’Oréalu kao PR stručnjak za brandove L’Oréal Paris, Maybelline i Garnier, za Hrvatsku i Sloveniju, a potom kao Project manager za Lancȏme make up za SEE te istovremeno kao Digital manager za brandove Lancȏme, Biotherm, Armani i YSL. Nakon Toga se pridružila Večernjem listu gdje je prvo radila kao Brand manager za digitalna izdanja Večernjeg lista u što spadaju vecernji.hr, diva.hr, domivrt.hr, goout.hr, radost.hr, a potom kao Voditelj marketinških komunikacija. Imala je prilike raditi na lansiranju portala Diva.hr te novog magazina Living, voditi kampanju za dodjelu punih stipendija na privatnim fakultetima… Uz čitav niz marketinških aktivnosti kojima se dizala čitanost tiskanih izdanja Večernjeg lista te digitalnih izdanja, sudjelovala je u organizaciji brojnih evenata kao sto su već tradicionalna Večernjakova biciklijada, Večernjakova ruža,  pa sve do brojnih koncerata koje je Večernji list organizirao u Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski, koji su uvijek bili rasprodani.  Kao PR i digitalni specialist je radila u Huawei Technologies za hrvatsko i slovensko tržište gdje je uz klasične kampanje, PR i digitalni marketing radila i na sponzorskim kampanjama. U PJR-u radi kao voditeljica odjela marketinga gdje je zadružna za kompletnu sliku koju PJR ima u javnosti. Upravlja odjelom marketinga, surađuje s vanjskim suradnicima i agencijama, te medijima, upravlja sadržajem i PR objavama u medijima. Sudjeluje u planiranju, izradi i održavanju edukacija. Sudjeluje u pružanju profesionalne usluge klijentima koje tvrtka savjetuje u pripremi i provedbi njihovih EU projekta, i to u području planiranja i organizacije promidžbe i vidljivosti projekta.

Ivan Serdarušić

Ivan Serdarušić

direktor za EU fondove i javnu nabavu

Diplomirani je ekonomist i komparatist te profesor filozofije. Trenutno pohađa MBA studij e-Leadership na VŠ Algebra. Stručno znanje i iskustvo u području EU fondova stjecao je u 5 godina rada u Ministarstvu financija i SAFU. Radio je na mjestima voditelja Odjela, voditelja projekata i stručnjaka za ugovaranje. Bio je voditelj radne skupine za izradu pravnog okvira za dodjelu bespovratnih sredstava u Hrvatskoj po pristupanju EU. Radio je na programima i projektima razvoja civilnog društva, prekogranične suradnje, poduzetništva i znanosti i inovacija. Samostalno je vodio preko 50 projekata ukupnog portfelja većeg od 20 milijuna eura, vodio je tim od 16 voditelja projekata te nadzirao portfelj odjela s više od 250 projekata. Sudjelovao je u uspostavi brojnih procedura i procesa za upravljanje programom regionalne konkurentnosti, radio kao predsjedavajući odbora za ocjenjivanje projektnih prijedloga te kao član niza nadzornih odbora provedbe projekata. Savjetuje tijela državne uprave u unaprjeđenju i primjeni procedura u EU fondovima u nekoliko projekata tehničke pomoći. U PJR-u se bavi strateškim poslovnim razvojem tvrtke, osiguranjem kvalitete, upravlja portfeljem od stotinjak projekata koje PJR savjetuje u apliciranju, upravljanju i javnim nabavama. Ima značajno iskustvo u procjeni sukladnosti ideja za financiranje iz EU fondova, razvoju projektnih prijedloga i studija izvodljivosti, te razvoju strateških dokumenata. Višegodišnji je vještak i savjetnik u procjeni valjanosti postupaka javne nabave, prihvatljivosti izdataka i financijskim korekcijama za tijela u sustavu fondova. Urednik je portala www.javna-nabava.info, dugogodišnji je autor stručnih članaka i istraživanja, kao i predavač iz područja javne nabave te pripreme i provedbe EU projekata.

Ines Gruica Devčić

Ines Gruica Devčić

direktorica za EU fondove i javnu nabavu

Osnovnu izobrazbu stekla je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, zvanjem profesora engleskog jezika i književnosti, profesora informatologije te diplomiranog muzeologa. Magisterij je stekla na University of Sussex, Brighton u području suvremenih europskih znanosti, certificirani je miritelj. Trenutno pohađa MBA studij e-Leadership na VŠ Algebra. U sustavu EU fondova je od 2004. godine kada je započela konzultantsko iskustvo na CARDS projektu kao podrška izgradnji kapaciteta jedinica za upravljanje projektima županije i izradi prvih uputa za prijavitelje EU projekata. Radom u SAFU 2006-2011 stekla je iskustvo kroz pripremu i provedbu CARDS, Phare i IPA projekata, izradom internih procedura, te suradnjom s revizorima EK. Bila je voditeljica Odjela, a onda i direktorica Sektora za pripremu i provedbu projekata, nadležna za rad više od 50 voditelja projekata cijelog portfelja SAFU-a. Radila je na velikim projektima razvoja u energetici, okolišu i prometu, a specifično iskustvo ima u provedbi velikih postupaka javne nabave u EU projektima. Detaljno poznaje sustav EU pretpristupnih i strukturnih fondova, te je nekoliko puta prošla sve faze pripreme programa i projekata. U PJR-u se bavi strateškim poslovnim razvojem tvrtke, osiguranjem kvalitete, upravlja portfeljem od stotinjak projekata koje PJR savjetuje u apliciranju, upravljanju i javnim nabavama. Stručnjakinja je za sustav EU fondova, tumači pravila provedbe, provodi postupke javne nabave. Provela je nekoliko istraživanja u području EU fondova i javne nabave, koautor je ENP priručnika, nekoliko priručnika za korisnike EU fondova, te niza članaka. Dugogodišnji je predavač u području strukturnih fondova, provedbi EU projekata i javnoj nabavi.

Nataša Vukojević

Nataša Vukojević

koordinatorica edukacija

Posjeduje višegodišnje iskustvo u računovodstvenim, administrativnim i blagajničkim poslovima te u poslovima vezanima za marketing i odnose s javnošću koji proistječu ponajviše iz iskustva rada u Pleso prijevoz d.o.o. U PJR-u radi kao koordinatorica svih edukacija koje PJR organizira, koje izvodi in-house u obrazovnim ustanovama i kod klijenata, a vodi i program internih treninga i mentorstva. Bavi se kreiranjem rasporeda edukacija, savjetuje na upit klijente o odabiru edukacija, kreira programe in-house edukacija po potrebama klijenata. Nataša upravlja programima edukacija u području EU fondova i javne nabave, zadužena je osiguranje kvalitete isporuke PJR edukacija te upravlja rasporedom PJR trenera. Kada su edukacije dio većih ugovora tehničke pomoći tijelima javne vlasti, Nataša upravlja isporukom usluga i proračunima za edukacije, organizira događaje i konferencije te studijske posjete. Upravlja programima izobrazbe i usavršavanja u javnoj nabavi koje PJR izvodi temeljem ovlaštenja Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta za provođenje programa izobrazbi u javnoj nabavi. Bavi se marketingom i prodajom kotizacija, izrađuje ponude za kotizacije i račune iz područja edukacija, vodi evidencije, sudjeluje o kreiranju stručnih članaka i razvoju materijala za izobrazbu, te se brine za ostalo operativno poslovanja tvrtke u području edukacija.

Vlatko Martinović

Vlatko Martinović

voditelj odjela za razvoj projekata

Diplomirao je psihologiju na Sveučilištu u Louisville, u SAD-u. Stručno znanje i iskustvo u područjima provedbe i praćenja shema dodjele bespovratnih sredstava iz EU fondova stjecao je kroz gotovo 12 godina rada na: Projektu socijalnog i gospodarskog oporavka, u SAFU i Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta. Radio je na mjestima Stručnjak za društveni razvoj, voditelj projekata te voditelj Službe za provedbu projekata. Bio je član radne skupine za izradu Zajedničkih nacionalnih pravila. Vodio je pripremu prvih Poziva na dostavu projektnih prijedloga za mala i srednja poduzeća (MSP) u RH u okviru strukturnih fondova. Pripremio je i sudjelovalo u pripremi ukupno 11 Poziva na dostavu projektnih prijedloga za MSP i za institucije za potporu MSP-a. Izravno je upravljao ili koordinirao upravljanje preko 210 Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava vrijednih više od milijardu HRK u okviru OPRK 2007.-2013., te preko 320 Ugovora vrijednih više od 1,8 milijardi HRK u okviru  OPKK 2014.-2020. Sudjelovao je u pripremi i provedbi 10 ugovora o uslugama u vrijednosti preko 80 milijuna HRK u ulozi voditelja projekta. Sudjelovao je u vrednovanju i odabiru projektnih prijava unutar prioritetne osi 3:  Poslovna konkurentnost, OPKK 2014.-2020. U PJR-u upravlja odjelom za razvoj svih projekata klijenata koje PJR savjetuje u apliciranju na natječaje. Bavi se procjenom i unaprjeđenjem kvalitete ideja, savjetovanjem u području primjene pravila državnih potpora, razvojem projektnih aplikacija za privatne, civilne i javne subjekte, izradom studija izvodljivosti i analiza troškova i koristi, te kontrolom kvalitete projektnih prijava i strateških dokumenata.

Albina Zanze

Albina Zanze

pravna savjetnica za EU projekte

Diplomirala pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a titulu LL.M. (Master of Laws in South East European Law and European Integration) stekla na Sveučilištu Karl Franz u Grazu, Austrija. Nakon magisterija imala je priliku za dodatno usavršavanje na Sveučilištu u Salzburgu, Austrija i na College of Europe u Bruggeu, Belgija. Dodatno je završila Program za voditelja izrade i provedbe projekata financiranih iz fondova EU-a, nositelj je Certifikata iz područja javne nabave te ima položeni pravosudni ispit. Radila je kao voditeljica odjela za pravne poslove i kao savjetnica ministra za međunarodne odnose i pravo EU u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Iskustvo vođenja parnica građanskog i trgovačkog prava stekla je radom u odvjetničkom uredu i u javnom poduzeću kao viši stručni suradnik za zastupanje i pravne poslove. U PJR-u radi kao pravna savjetnica za EU projekte što uključuje ocjenu sukladnosti projektnih prijedloga s propisima u području državnih potpora, izradu kompleksnih prigovora na odluke o odabiru projektnih prijedloga i prigovora na odluke o financijskim korekcijama. Kao pravnica s dugogodišnjim iskustvom savjetuje klijente u različitim pravnim pitanjima EU fondova, tumačenju primjene Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, izvedbi ugovora o nabavi robe, radova i usluga,  postupanju u javnim nabavama, primjerice u žalbama na dokumentaciju za nadmetanje i odluke o odabiru ili poništenju itd. Također je autor stručnih članaka i predavač u području državnih potpora, prava EU, pravila financiranja ESI fondovima i u području javne nabave.

Antonia Šeremet

Antonia Šeremet

suradnica u odjelu marketinga

Diplomirala je međunarodne odnose i diplomaciju na Međunarodnom sveučilištu Libertas. Volontirala je u Akademiji za politički razvoj gdje je sudjelovala u organizaciji mnogih seminara za polaznike te pisala članke. Također je volontirala kao novinarka na web portalu. Tri godine je radila u telekomunikacijskom sektoru, gdje je odgovarala na upite i prigovore klijenata, te ima radnog iskustva u prodaji u više tvrtki. U PJR-u sudjeluje u radu odjela marketinga. Prati natječaje za financiranje, informacije, događanja i novosti u EU fondovima u svim relevantnim izvorima. Obrađuje uvjete natječaja i izrađuje sažetke natječaja kako bi klijenti lakše razumjeli prilike za financiranje, mišljenja o potencijalu organizacija za EU fondove, te mišljenja o sukladnosti pojedine ideje s natječajem. Odgovara na upite o mogućnostima financiranja projekata EU fondovima, održava predavanja o EU fondovima. Sudjeluje u kreiranju sadržaja za društvene mreže i newsletter te je zadužena za pisanje članaka i sadržaja za medije, kao i promidžbenih i edukativnih sadržaja. Uz to je odgovorna za ažuriranje web stranice i portala www.javna-nabava.info.  Pomaže pri organizaciji edukacija, događaja, nastupa na konferencijama, te marketinškim kampanjama tvrtke. Sudjeluje u aktivnostima istraživanja, izradi i ažuriranju ključnih poruka, referenci tvrtke i aktivnosti oglašavanja.

Dunja Arlović

Dunja Arlović

financijski konzultant

Diplomirala je ekonomiju na Sveučilištu u Zagrebu i ima certifikat ovlaštenog revizora. Karijeru je započela unutar „big four“ revizorske kompanije gdje je stekla iskustvo u reviziji i analizi financijskih izvještaja, specifičnim revizijama projekata, predlaganju mjera za poboljšanje internih kontrola, dubinskom snimanju projekata i kompanija, rukovođenju i upravljanju timovima, savjetovanje u financijskom menadžmentu klijenata. Dvije godine aktivnog međunarodnog iskustva stekla je na projektima eksterne revizije u državnom i privatnom sektoru na Novom Zelandu. Nekoliko godina radila je kao financijska direktorica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, na upravljanju financijskim rizicima, financijskom izvještavanju prema internim i eksternim korisnicima u sustavu proračuna, razvoju aktivnosti u području računovodstva, financija, poslovnih analiza i sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru. Surađivala je u financijskom izvještavanju na velikom broju projekata u području EU fondova te ostalih domaćih i međunarodnih projekata, kao i na rješavanju porezne i ostale problematike. U PJR-u se bavi razvojem projektnih aplikacija, izradom studija izvodljivosti i analizom troškova i koristi, izradom poslovnih planova i strategija razvoja, procjenama uspjeha projekata i evaluacijama. Sudjeluje u financijskom upravljanju EU projektima, kao i tumačenju različitih financijskih, poreznih i računovodstvenih aspekata EU projekata.

Stana Dolenac

Stana Dolenac

pravna stručnjakinja za javnu nabavu

Diplomirala je pravo na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Javnom nabavom se počela baviti 2005. godine u Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. Potom radi kao viši stručni savjetnik u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva, u Upravi za sustav javne nabave. 2010. g. sudjeluje u osnivanju Ureda za središnju javnu nabavu Vlade RH, kao pomoćnica predstojnika Odjela za pravne poslove i ugovaranje, pri čemu je provodila postupke središnje nabave za sva središnja tijela državne uprave. Nakon toga je radila u Ministarstvu pravosuđa kao voditeljica Službe za javnu nabavu i materijalno poslovanje, te u HP-Hrvatskoj pošti d.d. kao pomoćnica izvršnog direktora Ureda za javnu nabavu. 2007. g. završava specijalistički program izobrazbe u području javne nabave, 2012. g. pohađa program “Training in Public Procurement in the Western Balkans and Turkey“ te dobiva Certifikat iz programa Trening trenera javne nabave u sklopu IPA projekta, u cilju uspostave i nadogradnje učinkovitih i održivih nacionalnih sustava treninga o javnoj nabavi. Također je tijekom 2011. završila trening  „Green Public Procurement Procedures” u organizaciji UNEP/MAP Regional Activity Centre for Cleaner Production. Redoviti je predavač na specijalističkim programima izobrazbe kao i u programima redovitog usavršavanja iz područja javne nabave. U PJR-u radi kao stručnjakinja za javnu nabavu, koordinira sve obrazovne programe koje PJR izvodi kao ovlašteni nositelj edukacija u području javne nabave, bavi se savjetovanjem klijenata u planiranju nabava, provođenju postupaka javne nabave i upravljanju ugovorima.

Tajana Lovrić

Tajana Lovrić

voditeljica prodaje razvoja projekata

Magistra međunarodnih odnosa i diplomacije na Libertas međunarodnom sveučilištu u Zagrebu. Diplomirala je europske studije na University of Texas at Austin. Radila je kao asistentica na projektu u uredu lokalnog razvoja Programa Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) u Zadru. Posjeduje iskustvo rada na projektima ruralnog razvoja EU u konzultantskoj firmi Catalys iz Velike Britanije. U PJR-u je od 2014.g. imala priliku proći kroz procese traženja prilika za financiranje razvojnih projekata i informiranje organizacija o tim mogućnostima, radila je na razvoju projektnih prijedloga i evaluaciji uspjeha projekata. Danas je voditeljica prodaje razvoja projekata, radi na poslovnim procesima procjene potreba organizacija za sredstvima EU fondova, tumačenju procesa apliciranja na natječaje, izradom mišljenja o sukladnosti ideja s natječajima, te kreiranjem ponude PJR u raznim uslugama razvoja projekata, projektnih aplikacija, studija izvodljivosti, marketinških strategija, strategije razvoja, evaluacije te unaprjeđenjem projektnih ideja. Kreira prodajne procese i marketinške kampanje, vodi odnos s ključnim klijentima, održava poslovne sastanke s potencijalnim prijaviteljima i savjetuje organizacije o njihovom potencijalu za povlačenje sredstava EU fondova. Također kao trener izvodi prezentacije o prilikama za financiranje projekata EU fondovima i o načinima razvoja projektnih prijedloga.

Jelena Gurdulić

Jelena Gurdulić

konzultantica za razvoj projekata

Diplomirani je ekonomist i magistra Europskih integracija i međunarodnih odnosa (Trilingual Master in Advanced European and International Studies) pri Europskom institutu Centre international de formation européenne u Francuskoj (Nica). Nakon magisterija imala je priliku obavljati stručno usavršavanje u Bruxellesu u Europskom Odboru Regija (Committee of the Regions). Dodatno je završila nekoliko programa za voditelja izrade i provedbe projekata financiranih iz fondova EU-a. Od 2010.g. je 6 godina provela kao voditeljica ureda na višekorisničkom IPA regionalnom projektu iz područja pravosuđa za neprofitno vladino tijelo iz Ujedinjenog Kraljevstva. Na projektu je stekla stručna znanja o procedurama provedbe EU projekata u regiji (u 7 zemalja jugoistočne Europe), te planiranju i organizaciji aktivnosti u međunarodnom okruženju. Za PJR radi već niz godina kao konzultantica za razvoj projekata. Ima bogato iskustvo  u  razvoju  i pripremi preko 30 projekata, u izradi preko 10 periodičnih i finalnih evaluacija projekata iz nacionalnih i međunarodnih izvora. U strukturnim fondovima bavi se unaprjeđenjem kvalitete projektnih prijava, izradom studija (pred)izvodljivosti i analiza troškova i koristi, razvojem marketinških planova, te investicijskih  i poslovnih planova za tvrtke, kao i razvojem strateških dokumenata za jedinica regionalne i lokalne samouprave, te pisanjem članaka u području razvoja projekata.

Dino Prskalo

Dino Prskalo

voditelj projekata i savjetnik za javnu nabavu

Magistar je politologije, smjerovi Međunarodni odnosi i Komparativna politika. Završio je program osposobljavanja za Voditelja izrade i provedbe projekata financiranih iz EU fondova. Posjeduje Certifikat iz područja javne nabave te radi na postupcima nabave prema Zakonu o javnoj nabavi te pravilnicima za nabavu koje moraju slijediti korisnici EU projekata koji nisu obveznici Zakona. U PJR-u radi od 2015.g. kao voditelj projekata i savjetnik za javnu nabavu, što znači da sudjeluje u provedbi poduzetničkih, javnih i civilnih projekata iz Europskog socijalnog fonda i Europskog fonda za regionalni razvoj. U okviru projekata financiranih iz EU fondova savjetuje klijente korisnike bespovratnih sredstava u provedbi njihovih projekata te brine o praćenju ugovornih obveza, pravovremenoj pripremi izvještaja, zahtjeva za nadoknadom sredstava, zahtjeva za izmjenama projekata i ugovora, izvršenju aktivnosti i svemu što je potrebno za što uspješniju provedbu projekta. Klijentima izrađuje planove nabava, dokumentacije o nabavi, te provodi cjelovite postupke nabava. Također, surađuje u razvoju i implementaciji inovativnog rješenja eU-Mobil – Sustav za upravljanje EU projektima, izrađuje procedure za upravljanje EU projektima, rješava kompleksne situacije u provedbi EU projekata, piše mišljenja o najvećim rizicima u provedbi EU projekata i izvodi edukacije u području provedbe projekata i javne nabave.

Slaven Tadić

Slaven Tadić

voditelj prodaje provedbe projekata

Diplomirao pravo na Pravnom fakultetu u Zagrebu. EU fondovima se počeo baviti volontirajući u civilnom sektoru te pišući projekte za udruge. U sustavu EU fondova je od 2011. godine, kada počinje sudjelovati aktivnije u razvoju i izradi projektnih aplikacija za nacionalne i EU natječaje. Bio je asistent na projektu „VIP Asistance“  koji se financira iz programa IPA IV i proveo ga je Hrvatski savez slijepih, sudjelovao je u organizaciji i provedbi projektnih aktivnosti, komunikaciji, izradi izvještaja, provedbi postupku nabava i kompletnoj projektnoj administraciji. U PJR-u je više godina radio u Odjelu provedbe projekata gdje je imao priliku savjetovati nekoliko desetaka korisnika u provedbi njihovih projekata, kao i njihovim pravima i obvezama koji proizlaze iz Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Bavi se poslovima vezanim uz državne potpore, piše stručne članke i drži edukacije u području državnih potpora i pravnih aspekata EU projekata. Vrlo je čest savjetnik za rizike u provedbi EU projekata, kao i izvoditelj radionica o uspješnoj provedbi projekata. U PJR-u se kao stručnjak za provedbu EU projekata i voditelj prodaje usluga u području provedbe EU projekata bavi utvrđivanjem potreba aplikanata i korisnika EU fondova za stručnim uslugama savjetovanja u provedbi i javnoj nabavi, radi na istraživanjima u provedbi projekata i surađuje u implementaciji rješenja eU-Mobil – Sustav za upravljanje EU projektima.

Ivona Vargek

Ivona Vargek

konzultantica za razvoj projekata

Diplomirana ekonomistica na Sveučilištu u Zagrebu i certificirani EU voditelj projekata (European Certification and Qualification Association – ECQA, Austrija). Radila je između ostaloga u Obrazovnoj grupi Zrinski, gdje se bavila planiranjem, izradom i upravljanjem EU projektima, te je bila Erasmus koordinator za međunarodnu mobilnost profesora, studenata i nenastavnog osoblja. Sudjelovala je u planiranju i organizaciji Međunarodne konferencije o učenju za poduzetništvo, razvoju programa obrazovanja odraslih za Projektnog asistenta i Voditelja EU projekata i predavala na kolegiju “Projektni menadžment”. U PJR-u Ivona se bavi razvojem projektnih prijedloga za natječaje za EU sredstva, radi s privatnim, civilnim i javnim sektorom, od velikih investicijskih projekata do malih projekata iz socijalnog sektora. Ima više  godina iskustva u razvoju i provedbi projekata financiranih iz EU fondova, održala je desetak specijalističkih seminara na teme razvoja i upravljanja projektima, bila je uključena u razvoj više od 30 EU projekata. Redovno sudjeluje u unaprjeđenju kvalitete projektnih prijava, izradi studija (pred)izvodljivosti i analiza troškova i koristi, razvoju marketinških planova, te investicijskih  i poslovnih planova za tvrtke, kao i razvoje strateških dokumenata za jedinica regionalne i lokalne samouprave. Vrlo često drži predavana u području razvoja projekata i piše članke u području razvoja projekata.

Lana Zlojutro

Lana Zlojutro

voditeljica projekata i savjetnica za javnu nabavu

Magistra je ekonomije, diplomirala na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u sklopu Sveučilišta u Rijeci, smjer Poduzetništvo u turizmu. Radno iskustvo projektnog menadžera stjecala je tijekom rada u gradskoj upravi Grada Koprivnice i Razvojnoj agenciji Sjever – DAN, radeći na pripremi i provedbi projekata iz javnog sektora sufinanciranih iz raznih programa EU fondova. Sudjelovala je u pripremi i provedbi dvadesetak EU projekata, što samostalno a što u projektnom timu. Bila je dio projektnog tima projekta CIVITAS DYN@MO iz programa FP7, najvećem i najznačajnijem projektu u kojem je sudjelovao Grad Koprivnica. Projekt je bio usmjeren na razvoj najučinkovitijih mjera prometne održivosti na osnovi elektromobilnosti i planiranja održive mobilnosti. U PJR-u radi kao voditeljica projekata i savjetnica za javnu nabavu. Posjeduje Certifikat iz područja javne nabave te radi na postupcima nabave prema Zakonu o javnoj nabavi te pravilnicima za nabavu koje moraju slijediti korisnici EU projekata koji nisu obveznici Zakona. U okviru projekata financiranih iz EU fondova savjetuje klijente korisnike bespovratnih sredstava u provedbi njihovih projekata te brine o praćenju ugovornih obveza, pravovremenoj pripremi izvještaja, zahtjeva za nadoknadom sredstava, zahtjeva za izmjenama projekata i ugovora, izvršenju aktivnosti i svemu što je potrebno za što uspješniju provedbu projekta. Klijentima izrađuje planove nabava, dokumentacije o nabavi, te provodi cjelovite postupke nabava. Također, surađuje u razvoju i implementaciji inovativnog rješenja eU-Mobil – Sustav za upravljanje EU projektima, izrađuje procedure za upravljanje EU projektima, rješava kompleksne situacije u provedbi EU projekata te piše mišljenja o najvećim rizicima u provedbi EU projekata.

Livija Radić

Livija Radić

Savjetnica za javnu nabavu

Završila je sveučilišni stručni studij smjera Trgovinsko poslovanje na Odjelu stručnih studija Sveučilišta u Splitu te stručni studij Poslovne ekonomije na LIBERTAS međunarodnom studiju. Od 2008. godine radi na poslovima koji su uključivali javnu nabavu, a od 2014. godine kao voditeljica službe upravlja timom stručnjaka koji su vodili postupke javne nabave na lokalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini (javni i privatni sektor) u grupaciji od 4 tvrtke. Kako je rano prepoznala važnost javne nabave, Livija je već 2009. položila ispit te stekla certifikat kojim se potvrđuje posjedovanje znanja i vještina u području javne nabave, od 2011. godine također je i certificirani trener javne nabave. Livija je tijekom karijere intenzivno radila na pripremi ponudbene dokumentacije, pripremi žalbi ponuditelja za koje je radila u žalbenom postupku pred DKOM-om te ostalim poslovima vezanim uz javnu nabavu. Od 2018. godine radi u PJR timu kao savjetnica za javnu nabavu. Bavi se savjetovanjem ponuditelja i naručitelja u postupcima nabave u svim fazama, savjetovanjem klijenata koji su ponuditelji u tumačenju uvjeta nadmetanja, postavljanju pitanja na nadmetanje i odlučivanju o postupanjima u nadmetanjima, te pripremi, izradi i kontroli ponuda. Piše stručne članke u području javne nabave, sudjeluje u istraživanjima u javnoj nabavi, sudjeluje u radu portala www.javna-nabava.info, izvodi treninge i pruža podršku naručiteljima i ponuditeljima.

Ivana Majer

Ivana Majer

konzultantica za razvoj projekata

Magistra politologije smjera javne politike, menadžment i razvoj te europski studiji na Sveučilištu u Zagrebu. Ima višegodišnje iskustvo u civilnom sektoru kroz volontiranje u Amnesty Internationalu Hrvatska, Inicijativi mladih za ljudska prava i drugim manjim organizacijama civilnog društva. Radila je kao asistent na regionalnom projektu „YouthLINC – Linking Innovators Who Network for Change“, financiranom od strane američke vlade odnosno organizacije Internews. Također je radila kao projektni menadžer u udruzi O.A.ZA.: Održiva Alternativa Zajednici, gdje se bavila planiranjem i izradom projektnih prijedloga, te izvještavanjem donatora o napretku projekata. Izradila je niz projekata koji su dobili financiranje, kao i niz javnih razvojnih strategija. U PJR-u se bavi savjetovanjem aplikanata o unaprjeđenju kvalitete ideje i razvojem projektnih prijedloga za natječaje za bespovratna sredstva, izradom studija izvodljivosti za Europski fond za regionalni razvoj, razvojem projekata za Europski socijalni fond, izradom vanjskih evaluacija EU i drugih projekata i programa, razvojem marketinških planova, te investicijskih  i poslovnih planova za tvrtke, kao i razvojem strateških dokumenata za jedinica regionalne i lokalne samouprave. Sve je više prepoznata kao trener u području razvoja projekata i na PJR Akademiji, te kao autor članaka u području razvoja projekata.

Kristina Bajan

Kristina Bajan

voditeljica projekata

Diplomirala je ekonomiju usmjerenja kulturni menadžment na Veleučilištu Baltazar, a u tijeku je završavanja magisterija projektnog menadžmenta na istom fakultetu. Radila je u bankarskom sektoru gdje je sudjelovala u provođenu projekta uvođenja Call centra, kao i glavne aplikacije za rad Call centra. Također, u privatnom sektoru je kroz projekt nabave uređaja radila i za bolnički sektor. U PJR-u radi kao voditeljica projekata. Upravlja razvojem i implementacijom inovativnog rješenja eU-Mobil – Sustav za upravljanje EU projektima. Usko se bavi stalnim razvojem i unaprjeđenjem te administriranjem rješenja, izrađuje procedure za upravljanje EU projektima u alatu eU-Mobil. Bavi se isporukom eU-Mobila korisnicima EU fondova, obukom korisnika o korištenju alata, savjetovanjem korisnika u najboljim načinima korištenja tog rješenja. U okviru projekata financiranih iz EU fondova savjetuje klijente korisnike bespovratnih sredstava u provedbi njihovih projekata te brine o praćenju ugovornih obveza, pravovremenoj pripremi izvještaja i zahtjeva za nadoknadom sredstava, zahtjeva za izmjenama proračuna projekata i ugovora, izvršenju aktivnosti i svemu što je potrebno za što uspješniju provedbu projekta. Klijentima izrađuje planove nabava, dokumentacije o nabavi, te provodi cjelovite postupke nabava. Osim toga, izvodi edukacije o uspješnoj provedbi EU projekata i kreira mišljenja o najvećim rizicima u EU projektima.

Matija Domijan

Matija Domijan

konzultant za razvoj projekata

Magistar je politologije smjera komparativne politike. Volontirao je u Hrvatskom saboru gdje je kroz jednogodišnji program surađivao sa zastupnicima na poslovima pripreme materijala za sjednice kroz iščitavanje prijedloga zakona te kroz komparaciju hrvatske i strane legislative. Dvije je godine radio u telekomunikacijskom sektoru gdje je zaprimao i rješavao upite i prigovore korisnika, administrirao pozive te pružao pomoć agentima pozivnog centra pri njihovu svakodnevnom radu u svrhu osiguranja točnosti pružanja informacija korisnicima te pravilnog administriranja poziva i unosa zahtjeva korisnika. Održavao je i kraće treninge za agente pozivnog centra te je bio ispomoć voditelju tima i zamjena u njegovu odsustvu. U PJR-u je prethodno radio na poziciji savjetnika za EU fondove u PJR Info centru gdje se bavio praćenjem natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava Europske Unije, izradom sažetaka EU natječaja, procjenama potencijala različitih organizacija za povlačenje EU fondova, utvrđivanjem sukladnosti ideje s natječajima te prodajom usluga i marketingom. Na poziciji konzultanta za razvoj projekata bavi se savjetovanjem aplikanata o unaprjeđenju kvalitete ideje, razvojem projektnih prijedloga za natječaje za bespovratna sredstva, izradom studija (pred)izvodljivosti za strukturne fondove, razvojem marketinških planova te investicijskih  i poslovnih planova za tvrtke, razvojem projekata za Europski socijalni fond, izradom vanjskih evaluacija programa i projekata te izradom strateških razvojnih dokumenata jedinica regionalne i lokalne samouprave. Provodi savjetovanja i edukacije o tome kako procijeniti treba li izaći na pojedini natječaj te kako napisati projektni prijedlog. Surađuje u PJR istraživanjima i piše stručne članke iz područja EU fondova.

Hrvoje Klarić

Hrvoje Klarić

suradnik u odjelu provedbe projekata i javne nabave

Magistar je politologije, smjerovi Međunarodni odnosi te Javne politike, menadžment i razvoj. Prethodni poslovi uključuju rad kao telefonski anketar; prodavač i različite administrativne poslove. U PJR-u radi od 2017. godine kao suradnik u odjelu provedbe projekata i javne nabave. Sudjeluje u izradi temeljnih planova za proces provedbe EU projekata, provedbi postupaka nabave te izradi dokumentacije za nadmetanje u postupcima javnih nabava, izvještaja o napretku i zahtjevima za plaćanje, kao i popratne dokumentacije kojima se pravdaju troškovi i rezultati provedbe EU projekata. Nadalje, prati novosti o pravilima provedbe EU projekata i objavama o nadmetanju za neobveznike Zakona o javnoj nabavi, izrađuje analitičke tablice i nacrte izvještaja o projektima financiranima iz EU fondova, vodi i slaže projektne dokumentacije te sudjeluje na sastancima s klijentima koje PJR savjetuje u provedbi projekata i postupaka nabave. Također, surađuje u razvoju i implementaciji inovativnog rješenja eU-Mobil – Sustav za upravljanje EU projektima.

Petra Paulić

Petra Paulić

konzultantica za razvoj projekata

Petra Paulić je diplomirala ekonomiju na Fakultetu za turistički i hotelski menadžment, u sklopu Sveučilišta u Rijeci nakon čega je završila specijalistički postdiplomski studij Menadžment kulturne baštine i održivi razvoj, pri Corvinus Sveučilištu u Mađarskoj (Institute for Social and European Studies – ISES). Završila je i poslovnu školu Experta, smjer Projektni menadžer EU fondova, a trenutno je doktorand humanističkih znanosti na Alma Mater Europea (Global Centre for Advance Studies) u Mariboru. Nekoliko godina radila je na području turizma i menadžmenta prilikom čega je usvojila praktična znanja i organizacijske sposobnosti u poduzetništvu. Nakon toga radi dugi niz godina kao istraživač na mnogobrojnim strateškim i planskim projektima vezanim uz kulturu, kreativnost, industriju i turizam.  Sudjelovala je u organiziranju projekta KREDA (Kreativna edukacija) u sklopu kojeg je i predavala nekoliko tema vezanih uz financiranje u kulturi. Uz mnogobrojne razvoje projekata za aplikaciju na EU fondove, provodila je i vrlo uspješan UNESCO projekt Cool Industries for the Creative City (CICC), te je radila i kao konzultant na prijavi za European Capitals of Culture 2020. za Grad Pulu. Predavala je i kao gostujući predavač na Veleučilištu VERN a trenutno je i predavač na Visokoj školi međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld. Kao konzultantica za razvoj projekata pri PJR bavi se savjetovanjem klijenata o mogućnostima razvoja projektne ideje u kvalitetan projektni prijedlog sukladno natječajima, izradom studija (pred)izvodljivosti te razvojem marketinških, investicijskih i poslovnih planova, kao i savjetovanjem u razvoju strateških razvojnih dokumenata jedinica regionalne i lokalne samouprave.

PJR OFFICE

Ana Marinov

voditeljica ureda

Diplomirani ekonomist za informatički menadžment Veleučilišta u Šibeniku. Posjeduje višegodišnje iskustvo u poslovima administracije u različitim područjima rada. Nakon završenog stručnog studija, počinje s radom u području informacijske tehnologije u informatičkoj tvrtki. Poslovi su sadržavali zadatke u administraciji, brizi o provođenju zakonskih propisa, računovodstvu, prodaji, nabavi, servisu, komunikaciji s korisnicima i dobavljačima. Prisustvovala je brojnim stručnim seminarima i usavršavanjima na području prodaje u Microsoftu, Lenovu, te marketinga. U PJR-u radi kao voditeljica PJR ureda, brine za operativno poslovanje ureda, financijske i računovodstvene poslove, provođenje zakonskih propisa i regulativa u radu tvrtke, bavi se nabavom, IT poslovima, te organizira logistiku ureda. Uz uredski menadžment, u PJR-u provodi i ZNR propise kao ovlaštenik zaštite na radu.

Dora Belobrk

suradnica u uredu

Završila je Opću gimnaziju u Zagrebu. U različitim tvrtkama je stekla iskustvo komunikacije s korisnicima, radila je u telefonskoj prodaji, različitim administrativnim poslovima i skladištu. U PJR-u radi kako stručna suradnica u uredu tvrtke, odnosno u administraciji cijelog poslovanja PJR-a. Dorin posao obilježava javljanje na telefonske pozive, dočekivanje i ugošćivanje klijenata i polaznika PJR edukacija, asistiranje u mjesečnim obračunima, pisanje i slanje dopisa, primanje i otprema pošte, vođenje raznih evidencija, izrada ponuda za usluge edukacije, priprema materijala za PJR i in-house edukacije, obrada i arhiviranje edukativnih materijala i izvješća s edukacija, vođenje brige o stanju promidžbenih materijala itd.