PJR-profili-stručnjaka

Profili stručnjaka

Ana Fresl

direktorica

Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu i Executive MBA programu Cotrugli poslovne škole. Od 2005. godine, znanja i iskustva u području EU fondova i projekata stječe u 5 godina rada u Ministarstvu financija i Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije gdje je u samim početcima uspostave sustava EU fondova u Hrvatskoj svojim radom doprinijela dobivanju akreditacije Europske unije za upravljanje programima Phare i IPA. U SAFU je prvo samostalno vodila preko 50 projekata, a kasnije i upravljala portfeljem odjela od preko 200 različitih projekata i vodila SAFU-ov prvi odjel za izobrazbu. 2009. godine osniva i od onda vodi PJR. Savjetovala je pri razvoju preko 350 projektnih prijedloga, radila je kao stručni savjetnik na 20-ak projekata tehničke pomoći javnoj upravi u RH i zemljama susjedne regije izrađujući procedure i procese i obrazujući djelatnike državnih tijela u sustavu. S preko 12 godina iskustva u EU projektima, Ana je prepoznati predavač na području EU fondova, a o sustavu fondova, tumačenju natječaja na službenim „info danima“, načinu kako prijaviti projekt na EU natječaje i o uspješnoj provedbi projekata educirala je više od 5.000 ljudi. Predsjednica je HUP – Udruge profesionalaca u fondovima EU i potpredsjednica Vijeća Zajednice poslovnih savjetnika pri HGK. Koautorica je prvog Stripa za početnike u EU fondovima, prvog velikog istraživanja PJR-a EUčinkovitost napravljenog u suradnji s 390 financiranih EU projekata i prvog Sustava za provedbu EU projekata – eU-Mobil.

ODJEL PRODAJE I INFO CENTRA

ODJEL RAZVOJA PROJEKATA

ODJEL PROVEDBE PROJEKATA

Mirela Lišinović

Mirela Lišinović

voditeljica Info centra

Magistra je politologije, smjera javne politike, menadžment i razvoj. Ima iskustvo rada u javnom (Rektorat Sveučilišta u Zagrebu, Općinski sud u Zagrebu) te u civilnom sektoru (Inicijativa mladih za ljudska prava, Zagreb). Od 2013. g. je u PJR-u gdje je imala priliku proći kroz nekoliko različitih pozicija u informiranju, razvoju i provedbi EU projekata, a posljednje tri godine je voditeljica info centra tvrtke. Bavi se praćenjem natječaja i poziva za dostavu projektnih prijedloga EU fondova i drugih izvora, te istražuje prilike za financiranje ideja PJR klijenata. Izrađuje sažetke natječaja, obrađuje uvjete za prijavu projekata i savjetuje organizacije o njihovim potencijalu za povlačenje sredstava EU fondova, kao i sukladnosti prijavitelja i projekata s pravilima državnih potpora. O sukladnosti ideja s natječajima savjetuje potencijalne prijavitelje, upravlja uslugom PJR Spajalica. Vodi korespondenciju upita, bavi se prodajom i marketingom, sudjelovanje PJR-a u konferencijama i različitim događajima, autorica je stručnih članka i objava za medije, te prati događanja u EU fondovima. Redovito sudjeluje u razvoju i unaprjeđenju kvalitete projektnih ideja i projektnih prijedloga za EU natječaje. Upravo zbog širine praćenja i dobrog poznavanja natječaja i procedura prijave, čest je PJR predavač o prilikama za financiranje projekata EU fondovima i razvoju projektnih prijedloga.

Ivan Serdarušić

Ivan Serdarušić

direktor odjela za razvoj projekata

Diplomirani je ekonomist i komparatist te profesor filozofije. Stručno znanje i iskustvo u području EU fondova stjecao je u 5 godina rada u Ministarstvu financija i SAFU. Radio je na mjestima voditelja Odjela, voditelja projekata i stručnjaka za ugovaranje. Bio je voditelj radne skupine za izradu pravnog okvira za dodjelu bespovratnih sredstava u Hrvatskoj po pristupanju EU. Radio je na programima i projektima razvoja civilnog društva, prekogranične suradnje, poduzetništva i znanosti i inovacija. Samostalno je vodio preko 50 projekata ukupnog portfelja većeg od 20 milijuna eura, vodio je tim od 16 voditelja projekata te nadzirao portfelj odjela s više od 250 projekata. Sudjelovao je u uspostavi brojnih procedura i procesa za upravljanje programom regionalne konkurentnosti, radio kao predsjedavajući odbora za ocjenjivanje projektnih prijedloga te kao član niza nadzornih odbora provedbe projekata. U PJR-u upravlja odjelom za razvoj svih projekata klijenata koje tvrtka aplicira na natječaje, bavi se procjenom ideja i razvojem projektnih aplikacija za privatne, civilne i javne subjekte, izradom studija izvodljivosti i analiza troškova i koristi, razvojem strateških dokumenata i evaluacijom uspjeha projekata, te kontrolom kvalitete svih dokumenata. Višegodišnji je vještak i savjetnik u procjeni valjanosti postupaka javne nabave, prihvatljivosti izdataka i financijskim korekcijama za tijela u sustavu fondova. Dugogodišnji je predavač iz područja javne nabave te pripreme i provedbe EU projekata.

Ines Gruica Devčić

Ines Gruica Devčić

direktorica odjela za provedbu projekata i javnu nabavu

Osnovnu izobrazbu stekla je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, zvanjem profesora engleskog jezika i književnosti, profesora informatologije te diplomiranog muzeologa. Magisterij je stekla na University of Sussex, Brighton u području suvremenih europskih znanosti, a ujedno je i certificirani miritelj. U sustavu EU fondova je od 2004. godine kada je započela konzultantsko iskustvo na CARDS projektu kao podrška izgradnji kapaciteta jedinica za upravljanje projektima županije i izradi prvih uputa za prijavitelje EU projekata. Radom u SAFU 2006-2011 stekla je iskustvo kroz pripremu i provedbu CARDS, Phare i IPA projekata, izradom procedura i procesa, suradnjom s revizijskim misijama Europske Komisije. Bila je voditeljica Odjela, a onda i direktorica Sektora za pripremu i provedbu projekata, nadležna za rad više od 50 voditelja projekata cijelog portfelja SAFU-a. Radila je na velikim projektima razvoja u energetici, okolišu i prometu, a specifično iskustvo ima u provedbi velikih postupaka javne nabave u EU projektima. Detaljno poznaje sustav EU pretpristupnih i strukturnih fondova, te je nekoliko puta prošla sve faze pripreme programa i projekata. U PJR-u upravlja odjelom i portfeljom od pedesetak projekata kojima PJR aktivno pomaže u provedbi, vodi portfelj svih postupaka javne nabave za sve klijente PJR-a, bavi se kontrolom dokumentacije i provedbe projekata koje odjel vodi. Stručnjakinja je za tumačenje pravila ugovora o EU financiranju i vrlo česti predavač u području strukturnih fondova, provedbe i javne nabave u EU projektima.

Dragan Kovačević

Dragan Kovačević

voditelj prodaje velikih projekata

Diplomirani je profesor engleskog jezika i književnosti i profesor informatologije. U sustavu EU fondova je od 2008. godine kada je započeo raditi u SAFU u Uredu za pripremu i provedbu projekata. Kroz 7 godina rada u SAFU stekao je značajno iskustvo u pripremi i provedbi Phare i IPA projekata. Također je stekao i iskustvo u upravljanju timom kao voditelj odjela, voditelj projekata financiranih iz strukturnih instrumenata u razvoju i provedbi projekata, postupaka nabava za tijela državne uprave, kao i odobravanjem izvještaja i troškova koji proizlaze iz provedbe projekata velikih korisnika. Od travnja 2015. godine je radio u Teamnet Croatia d.o.o. kao stručnjak za javnu nabavu baveći se prodajom i pripremajući kompleksne ponude po pravilima Zakona o javnoj nabavi. Od siječnja 2016. godine je radio kao poslovni konzultant u Teched savjetodavne usluge d.o.o. u aktivnostima prodaje te pripremajući ponude u postupcima javne nabave po Zakonu o javnoj nabavi i po pravilima javne nabave Svjetske banke i PRAG-a. U PJR-u je voditelj prodaje velikih projekata, bavi se praćenjem prilika za financiranje velikih projekata javnog sektora fondovima EU, procjenom sukladnosti i konkurentnosti projektnih ideja za pojedine natječaje za EU sredstva, te prodajom različitih usluga tvrtke i izradom kompleksnih ponuda. Posjeduje certifikat u području javne nabave, te je uslijed višegodišnjeg iskustva u primjeni Zakona o javnoj nabavi čest predavač u području javne nabave kao i isporučitelj usluga vođenja postupaka javne nabave, odnosno savjetovanjem klijenata koji se nalaze u poziciji ponuditelja.

Dunja Arlović

Dunja Arlović

financijski konzultant

Diplomirala je ekonomiju na Sveučilištu u Zagrebu i ima certifikat ovlaštenog revizora. Karijeru je započela unutar „big four“ revizorske kompanije gdje je stekla iskustvo u reviziji i analizi financijskih izvještaja, specifičnim revizijama projekata, predlaganju mjera za poboljšanje internih kontrola, dubinskom snimanju projekata i kompanija, rukovođenju i upravljanju timovima, savjetovanje u financijskom menadžmentu klijenata. Dvije godine aktivnog međunarodnog iskustva stekla je na projektima eksterne revizije u državnom i privatnom sektoru na Novom Zelandu. Nekoliko godina radila je kao financijska direktorica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, na upravljanju financijskim rizicima, financijskom izvještavanju prema internim i eksternim korisnicima u sustavu proračuna, razvoju aktivnosti u području računovodstva, financija, poslovnih analiza i sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru. Surađivala je u financijskom izvještavanju na velikom broju projekata u području EU fondova te ostalih domaćih i međunarodnih projekata, kao i na rješavanju porezne i ostale problematike. U PJR-u se bavi razvojem projektnih aplikacija, izradom studija izvodljivosti i analizom troškova i koristi, izradom poslovnih planova i strategija razvoja, procjenama uspjeha projekata i evaluacijama. Sudjeluje u financijskom upravljanju EU projektima, kao i tumačenju različitih financijskih, poreznih i računovodstvenih aspekata EU projekata.

Ivan Barnjak

Ivan Barnjak

voditelj projekata i savjetnik za javnu nabavu

Diplomirani inženjer prometa, u postupku završavanja magisterija na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u području strateškog poduzetništva. Posjeduje Certifikat iz područja javne nabave i veliko iskustvo u postupcima nabava, uglavnom na velikim projektima. Od 2008-2015. radi u SAFU, na mjestima savjetnika, voditelja projekata i voditelja odjela za pripremu i provedbu Strukturnih instrumenata. Ističe se pozicija voditelja projekta u području znanosti i visokog obrazovanja vrijednog 180 milijuna kuna, koji je u planu nabave imao preko 80 postupaka. Stekao je i iskustvo u upravljanju timom kao voditelj odjela te posjeduje certifikat za predavača iz područja Financijsko upravljanje i kontrola EU fondova. U PJR-u radi kao voditelj projekata i savjetnik za javnu nabavu. U okviru projekata financiranih iz EU fondova savjetuje klijente korisnike bespovratnih sredstava u provedbi njihovih projekata te brine o praćenju ugovornih obveza, pravovremenoj pripremi izvještaja, zahtjeva za nadoknadom sredstava, zahtjeva za izmjenama projekata i ugovora, izvršenju aktivnosti i svemu što je potrebno za što uspješniju provedbu projekta. Klijentima izrađuje planove nabava, dokumentacije o nabavi, te provodi cjelovite postupke nabava. Također, surađuje u razvoju i implementaciji inovativnog rješenja eU-Mobil – Sustav za upravljanje EU projektima, izrađuje procedure za upravljanje EU projektima, rješava kompleksne situacije u provedbi EU projekata, piše mišljenja o najvećim rizicima u provedbi EU projekata i izvodi edukacije u području provedbe projekata i javne nabave.

Tajana Lovrić

Tajana Lovrić

voditeljica prodaje razvoja projekata

Magistra međunarodnih odnosa i diplomacije na Libertas međunarodnom sveučilištu u Zagrebu. Diplomirala je europske studije na University of Texas at Austin. Radila je kao asistentica na projektu u uredu lokalnog razvoja Programa Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) u Zadru. Posjeduje iskustvo rada na projektima ruralnog razvoja EU u konzultantskoj firmi Catalys iz Velike Britanije. U PJR-u je od 2014.g. imala priliku proći kroz procese traženja prilika za financiranje razvojnih projekata i informiranje organizacija o tim mogućnostima, radila je na razvoju projektnih prijedloga i evaluaciji uspjeha projekata. Danas je voditeljica prodaje razvoja projekata, radi na poslovnim procesima procjene potreba organizacija za sredstvima EU fondova, tumačenju procesa apliciranja na natječaje, izradom mišljenja o sukladnosti ideja s natječajima, te kreiranjem ponude PJR u raznim uslugama razvoja projekata, projektnih aplikacija, studija izvodljivosti, marketinških strategija, strategije razvoja, evaluacije te unaprjeđenjem projektnih ideja. Kreira prodajne procese i marketinške kampanje, vodi odnos s ključnim klijentima, održava poslovne sastanke s potencijalnim prijaviteljima i savjetuje organizacije o njihovom potencijalu za povlačenje sredstava EU fondova. Također kao trener izvodi prezentacije o prilikama za financiranje projekata EU fondovima i o načinima razvoja projektnih prijedloga.

Jelena Gurdulić

Jelena Gurdulić

konzultantica za razvoj projekata

Diplomirani je ekonomist i magistra Europskih integracija i međunarodnih odnosa (Trilingual Master in Advanced European and International Studies) pri Europskom institutu Centre international de formation européenne u Francuskoj (Nica). Nakon magisterija imala je priliku obavljati stručno usavršavanje u Bruxellesu u Europskom Odboru Regija (Committee of the Regions). Dodatno je završila nekoliko programa za voditelja izrade i provedbe projekata financiranih iz fondova EU-a. Od 2010.g. je 6 godina provela kao voditeljica ureda na višekorisničkom IPA regionalnom projektu iz područja pravosuđa za neprofitno vladino tijelo iz Ujedinjenog Kraljevstva. Na projektu je stekla stručna znanja o procedurama provedbe EU projekata u regiji (u 7 zemalja jugoistočne Europe), te planiranju i organizaciji aktivnosti u međunarodnom okruženju. Za PJR radi već niz godina kao konzultantica za razvoj projekata. Ima bogato iskustvo  u  razvoju  i pripremi preko 30 projekata, u izradi preko 10 periodičnih i finalnih evaluacija projekata iz nacionalnih i međunarodnih izvora. U strukturnim fondovima bavi se unaprjeđenjem kvalitete projektnih prijava, izradom studija (pred)izvodljivosti i analiza troškova i koristi, razvojem marketinških planova, te investicijskih  i poslovnih planova za tvrtke, kao i razvojem strateških dokumenata za jedinica regionalne i lokalne samouprave, te pisanjem članaka u području razvoja projekata.

Anamaria Kobasić

Anamaria Kobasić

voditeljica projekata i savjetnica za javnu nabavu

Stručna prvostupnica ekonomije na Visokoj poslovnoj školi Libertas, a u tijeku je završavanja MBA studija Veleučilišta u Karlovcu. Posjeduje Certifikat iz područja javne nabave. Svoje iskustvo u EU fondovima počinje 2008. godine radom u SAFU kao stručna suradnica u Uredu za zajedničke poslove gdje se bavila raznim organizacijskim i komunikacijskim poslovima, primjerice sudjelovanje u organizaciji 1.dana mogućnosti kroz EU fondove. Bila je voditeljica projekta „Čujete li razliku?“ koji je provela Osnovna škola Davorina Trstenjaka iz Zagreba koji je financiran iz IPA grant sheme „Uključivanje učenika s teškoćama u obrazovanje za zapošljavanje“. U ovom projektu koordinira aktivnostima, postizanjem projektnih rezultata, radom projektnih partnera, te svim nabavama i izvještajima. U PJR-u radi kao voditeljica projekata i savjetnica za javnu nabavu. U okviru projekata financiranih iz EU fondova savjetuje klijente korisnike bespovratnih sredstava u provedbi njihovih projekata te brine o praćenju ugovornih obveza, pravovremenoj pripremi izvještaja, zahtjeva za nadoknadom sredstava, zahtjeva za izmjenama projekata i ugovora, izvršenju aktivnosti i svemu što je potrebno za što uspješniju provedbu projekta. Klijentima izrađuje planove nabava, dokumentacije o nabavi, te provodi cjelovite postupke nabava. Također, surađuje u razvoju i implementaciji inovativnog rješenja eU-Mobil – Sustav za upravljanje EU projektima, izrađuje procedure za upravljanje EU projektima, rješava kompleksne situacije u provedbi EU projekata te piše mišljenja o najvećim rizicima u provedbi EU projekata.

Slaven Tadić

Slaven Tadić

voditelj prodaje provedbe projekata

Diplomirao pravo na Pravnom fakultetu u Zagrebu. EU fondovima se počeo baviti volontirajući u civilnom sektoru te pišući projekte za udruge. U sustavu EU fondova je od 2011. godine, kada počinje sudjelovati aktivnije u razvoju i izradi projektnih aplikacija za nacionalne i EU natječaje. Bio je asistent na projektu „VIP Asistance“  koji se financira iz programa IPA IV i proveo ga je Hrvatski savez slijepih, sudjelovao je u organizaciji i provedbi projektnih aktivnosti, komunikaciji, izradi izvještaja, provedbi postupku nabava i kompletnoj projektnoj administraciji. U PJR-u je više godina radio u Odjelu provedbe projekata gdje je imao priliku savjetovati nekoliko desetaka korisnika u provedbi njihovih projekata, kao i njihovim pravima i obvezama koji proizlaze iz Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Bavi se poslovima vezanim uz državne potpore, piše stručne članke i drži edukacije u području državnih potpora i pravnih aspekata EU projekata. Vrlo je čest savjetnik za rizike u provedbi EU projekata, kao i izvoditelj radionica o uspješnoj provedbi projekata. U PJR-u se kao stručnjak za provedbu EU projekata i voditelj prodaje usluga u području provedbe EU projekata bavi utvrđivanjem potreba aplikanata i korisnika EU fondova za stručnim uslugama savjetovanja u provedbi i javnoj nabavi, radi na istraživanjima u provedbi projekata i surađuje u implementaciji rješenja eU-Mobil – Sustav za upravljanje EU projektima.

Ivona Vargek

Ivona Vargek

konzultantica za razvoj projekata

Diplomirana ekonomistica na Sveučilištu u Zagrebu i certificirani EU voditelj projekata (European Certification and Qualification Association – ECQA, Austrija). Radila je između ostaloga u Obrazovnoj grupi Zrinski, gdje se bavila planiranjem, izradom i upravljanjem EU projektima, te je bila Erasmus koordinator za međunarodnu mobilnost profesora, studenata i nenastavnog osoblja. Sudjelovala je u planiranju i organizaciji Međunarodne konferencije o učenju za poduzetništvo, razvoju programa obrazovanja odraslih za Projektnog asistenta i Voditelja EU projekata i predavala na kolegiju “Projektni menadžment”. U PJR-u Ivona se bavi razvojem projektnih prijedloga za natječaje za EU sredstva, radi s privatnim, civilnim i javnim sektorom, od velikih investicijskih projekata do malih projekata iz socijalnog sektora. Ima više  godina iskustva u razvoju i provedbi projekata financiranih iz EU fondova, održala je desetak specijalističkih seminara na teme razvoja i upravljanja projektima, bila je uključena u razvoj više od 30 EU projekata. Redovno sudjeluje u unaprjeđenju kvalitete projektnih prijava, izradi studija (pred)izvodljivosti i analiza troškova i koristi, razvoju marketinških planova, te investicijskih  i poslovnih planova za tvrtke, kao i razvoje strateških dokumenata za jedinica regionalne i lokalne samouprave. Vrlo često drži predavana u području razvoja projekata i piše članke u području razvoja projekata.

Dino Prskalo

Dino Prskalo

voditelj projekata i savjetnik za javnu nabavu

Magistar je politologije, smjerovi Međunarodni odnosi i Komparativna politika. Završio je program osposobljavanja za Voditelja izrade i provedbe projekata financiranih iz EU fondova. Posjeduje Certifikat iz područja javne nabave te radi na postupcima nabave prema Zakonu o javnoj nabavi te pravilnicima za nabavu koje moraju slijediti korisnici EU projekata koji nisu obveznici Zakona. U PJR-u radi od 2015.g. kao voditelj projekata i savjetnik za javnu nabavu, što znači da sudjeluje u provedbi poduzetničkih, javnih i civilnih projekata iz Europskog socijalnog fonda i Europskog fonda za regionalni razvoj. U okviru projekata financiranih iz EU fondova savjetuje klijente korisnike bespovratnih sredstava u provedbi njihovih projekata te brine o praćenju ugovornih obveza, pravovremenoj pripremi izvještaja, zahtjeva za nadoknadom sredstava, zahtjeva za izmjenama projekata i ugovora, izvršenju aktivnosti i svemu što je potrebno za što uspješniju provedbu projekta. Klijentima izrađuje planove nabava, dokumentacije o nabavi, te provodi cjelovite postupke nabava. Također, surađuje u razvoju i implementaciji inovativnog rješenja eU-Mobil – Sustav za upravljanje EU projektima, izrađuje procedure za upravljanje EU projektima, rješava kompleksne situacije u provedbi EU projekata, piše mišljenja o najvećim rizicima u provedbi EU projekata i izvodi edukacije u području provedbe projekata i javne nabave.

Kristina Bajan

Kristina Bajan

savjetnica za EU fondove

Diplomirala je ekonomiju usmjerenja kulturni menadžment na Veleučilištu Baltazar, a u tijeku je završavanja magisterija projektnog menadžmenta na istom fakultetu. Radila je u bankarskom sektoru gdje je sudjelovala u provođenu projekta uvođenja Call centra, kao i glavne aplikacije za rad Call centra. Također, u privatnom sektoru je kroz projekt nabave uređaja radila i za bolnički sektor. U PJR-u sudjeluje u radu odjela prodaje i Info centra tvrtke na poslovima praćenja natječaja i poziva za dostavu projektnih prijedloga EU fondova i drugih izvora, te istraživanju prilika za financiranje ideja PJR klijenata. Izrađuje sažetke natječaja, obrađuje uvjete za prijavu projekata, radi poslovne sastanke s potencijalnim klijentima tvrtke i savjetuje organizacije o njihovom potencijalu za povlačenje sredstava EU fondova kroz implementaciju usluge PJR Spajalica. O sukladnosti ideja s natječajima savjetuje potencijalne prijavitelje, izrađuje Mišljenja o sukladnosti s natječajima. Bavi se prodajom usluga i marketingom, implementira različite marketinške kampanje, sudjeluje u razvoju i unaprjeđenju kvalitete projektnih prijedloga. Ujedno se bavi vođenjem baze projektnih ideja, klijenata i kampanja.

Ivana Majer

Ivana Majer

konzultantica za razvoj projekata

Magistra politologije smjera javne politike, menadžment i razvoj te europski studiji na Sveučilištu u Zagrebu. Ima višegodišnje iskustvo u civilnom sektoru kroz volontiranje u Amnesty Internationalu Hrvatska, Inicijativi mladih za ljudska prava i drugim manjim organizacijama civilnog društva. Radila je kao asistent na regionalnom projektu „YouthLINC – Linking Innovators Who Network for Change“, financiranom od strane američke vlade odnosno organizacije Internews. Također je radila kao projektni menadžer u udruzi O.A.ZA.: Održiva Alternativa Zajednici, gdje se bavila planiranjem i izradom projektnih prijedloga, te izvještavanjem donatora o napretku projekata. Izradila je niz projekata koji su dobili financiranje, kao i niz javnih razvojnih strategija. U PJR-u se bavi savjetovanjem aplikanata o unaprjeđenju kvalitete ideje i razvojem projektnih prijedloga za natječaje za bespovratna sredstva, izradom studija izvodljivosti za Europski fond za regionalni razvoj, razvojem projekata za Europski socijalni fond, izradom vanjskih evaluacija EU i drugih projekata i programa, razvojem marketinških planova, te investicijskih  i poslovnih planova za tvrtke, kao i razvojem strateških dokumenata za jedinica regionalne i lokalne samouprave. Sve je više prepoznata kao trener u području razvoja projekata i na PJR Akademiji, te kao autor članaka u području razvoja projekata.
Mihaela Jurić

Mihaela Jurić

konzultantica za razvoj projekata

Sveučilišna je specijalistica organizacije i menadžmenta i inženjerka građevine. Trenutno pohađa Poslijediplomski doktorski studij Poslovne ekonomije na Sveučilištu u Rijeci. Od 2010. godine na poslovima EU fondova prisutna je u civilnom sektoru te u nekoliko konzultantskih tvrtki u kojima je sudjelovala u pripremi i provedbi brojnih projekata iz programa IPA info, IPA IV, IPA IIIc, strukturnih fondova, te domaćih i međunarodnih sredstava. Pripremala je projekte za poduzeća, javne institucije i udruge, te obavljala savjetovanje i pružanje podrške klijentima tijekom provedbe projekata, primjerice u operativnom i financijskom nadzoru provedbe projekata, provođenju javnih nabava i izvještavanju. Prošla je i iskustvo na poziciji voditelja projekta odnosno asistenta projektom timu. U PJR-u se primarno bavi razvojem projektnih prijedloga, razradom studija (pred)izvodljivosti i analizom troškova i koristi za javne i privatne projekte za financiranje strukturnim i investicijskim fondovima, razvojem marketinških planova, te investicijskih  i poslovnih planova za tvrtke, kao i razvojem strateških dokumenata za jedinica regionalne i lokalne samouprave i vanjskim evaluacijama uspjeha projekata. Višegodišnje intenzivno iskustvo u EU fondovima također je vidljivo u doprinosu PJR istraživanjima, pisanju članaka te pripremi i izvedbi edukacija u području EU projekata.

Matija Domijan

Matija Domijan

konzultant za razvoj projekata

Magistar je politologije smjera komparativne politike. Volontirao je u Hrvatskom saboru gdje je kroz jednogodišnji program surađivao sa zastupnicima na poslovima pripreme materijala za sjednice kroz iščitavanje prijedloga zakona te kroz komparaciju hrvatske i strane legislative. U PJR-u je prethodno radio na poziciji savjetnika za EU fondove u PJR Info centru gdje se bavio praćenjem natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava Europske Unije, izradom sažetaka EU natječaja, procjenama potencijala različitih organizacija za povlačenje EU fondova, utvrđivanjem sukladnosti ideje s natječajima, te prodajom usluga i marketingom. Na poziciji konzultanta za razvoj projekata bavi se savjetovanjem aplikanata o unaprjeđenju kvalitete ideje, razvojem projektnih prijedloga za natječaje za bespovratna sredstva, izradom studija (pred)izvodljivosti za strukturne fondove, razvojem marketinških planova, te investicijskih  i poslovnih planova za tvrtke, razvojem projekata za Europski socijalni fond, izradom vanjskih evaluacija programa i projekata te izradom strateških razvojnih dokumenata jedinica regionalne i lokalne samouprave. Provodi savjetovanja i edukacije o tome kako procijeniti da li izići na pojedini natječaj te kako napisati projektni prijedlog. Surađuje u PJR istraživanjima i piše stručne članke iz područja EU fondova.

Petra Paulić

Petra Paulić

konzultantica za razvoj projekata

Petra Paulić je diplomirala ekonomiju na Fakultetu za turistički i hotelski menadžment, u sklopu Sveučilišta u Rijeci nakon čega je završila specijalistički postdiplomski studij Menadžment kulturne baštine i održivi razvoj, pri Corvinus Sveučilištu u Mađarskoj (Institute for Social and European Studies – ISES). Završila je i poslovnu školu Experta, smjer Projektni menadžer EU fondova, a trenutno je doktorand humanističkih znanosti na Alma Mater Europea (Global Centre for Advance Studies) u Mariboru. Nekoliko godina radila je na području turizma i menadžmenta prilikom čega je usvojila praktična znanja i organizacijske sposobnosti u poduzetništvu. Nakon toga radi dugi niz godina kao istraživač na mnogobrojnim strateškim i planskim projektima vezanim uz kulturu, kreativnost, industriju i turizam.  Sudjelovala je u organiziranju projekta KREDA (Kreativna edukacija) u sklopu kojeg je i predavala nekoliko tema vezanih uz financiranje u kulturi. Uz mnogobrojne razvoje projekata za aplikaciju na EU fondove, provodila je i vrlo uspješan UNESCO projekt Cool Industries for the Creative City (CICC), te je radila i kao konzultant na prijavi za European Capitals of Culture 2020. za Grad Pulu. Predavala je i kao gostujući predavač na Veleučilištu VERN a trenutno je i predavač na Visokoj školi međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld. Kao konzultantica za razvoj projekata pri PJR bavi se savjetovanjem klijenata o mogućnostima razvoja projektne ideje u kvalitetan projektni prijedlog sukladno natječajima, izradom studija (pred)izvodljivosti te razvojem marketinških, investicijskih i poslovnih planova, kao i savjetovanjem u razvoju strateških razvojnih dokumenata jedinica regionalne i lokalne samouprave.

PJR OFFICE

Ana Marinov

voditeljica ureda

Diplomirani ekonomist za informatički menadžment Veleučilišta u Šibeniku. Posjeduje višegodišnje iskustvo u poslovima administracije u različitim područjima rada. Nakon završenog stručnog studija, počinje s radom u području informacijske tehnologije u informatičkoj tvrtki. Poslovi su sadržavali zadatke u administraciji, brizi o provođenju zakonskih propisa, računovodstvu, prodaji, nabavi, servisu, komunikaciji s korisnicima i dobavljačima. Prisustvovala je brojnim stručnim seminarima i usavršavanjima na području prodaje u Microsoftu, Lenovu, te marketinga. U PJR-u radi kao voditeljica PJR ureda, brine za operativno poslovanje ureda, financijske i računovodstvene poslove, provođenje zakonskih propisa i regulativa u radu tvrtke, bavi se nabavom, IT poslovima, te organizira logistiku ureda. Uz uredski menadžment, u PJR-u provodi i ZNR propise kao ovlaštenik zaštite na radu.

Nataša Vukojević

koordinatorica edukacija

Posjeduje višegodišnje iskustvo u računovodstvenim, administrativnim i blagajničkim poslovima te u poslovima vezanima za marketing i odnose s javnošću koji proistječu ponajviše iz iskustva rada u Pleso prijevoz d.o.o. U PJR-u radi kao suradnica u administraciji cijelog poslovanja PJR-a. ujedno je i koordinatorica organizacije i izvedbe svih PJR edukacija i edukacija koje treneri održavaju in-house, izrađuje ponude i račune, vodi evidencije ureda te se brine za ostala operativna poslovanja tvrtke.