Evaluacija projekta “Zajedno u akciji “

(Udruga Terra) – Cilj projekta je međusobna suradnja i partnerstvo više organizacija civilnog društva koje okupljaju ciljane skupine (djeca pripadnici romske nacionalne manjine, bivši ovisnici o drogama, beskućnici, zatvorenici). Suradnja je usmjerena na zajedničko nastupanje u zagovaranju prava ciljanih skupina, smanjenje socijalne isključenosti i marginalizacije te utjecanje na prevenciju negativnih posljedica stigmatizacije, marginalizacije i podizanje kvalitete života ciljanih skupina.

Najnoviji članci iz iste kategorije