Važnost prijedloga projekta za postizanje programa i inicijativa Europske unije – ‘Europa 2020’ (2. dio)

Dok smo u prethodnom broju Educe razmatrali sveobuhvatni okvir strategije ‘Europa 2020’ te predložene načine na koje se tematski i sadržajni dijelovi strategije mogu uključiti kao smjernice kojima projektni prijedlog teži, u ovom broju detaljnije izlažemo prioritete ‘Pametan’, ‘Održiv’ i ‘Uključiv’ rast i njihove pripadajuće inicijative.

‘PAMETAN RAST’ označava jačanje znanja i inovacija kao pokretače budućeg ekonomskog rasta Europske unije. Određenije, on se odnosi na podizanje kvalitete obrazovanja, jačanje učinka istraživanja, promicanje transfera inovacija i znanja, bolje korištenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija te osiguravanje pretvaranja inovativnih ideja u nove proizvode i usluge koje rezultiraju rastom i kvalitetnim poslovima i koji pomažu u suočavanju s europskim i globalnim socijalnim izazovima.

Kako bi se prioritet postigao, predlaže se djelovanje u sljedećim područjima:

Inovacije

Obrazovanje, usavršavanje i cjeloživotno učenje

Digitalno društvo.

Glavna inicijative koje objedinjuju navedena područja i praktično doprinose ostvarenju prioriteta ‘Pametan rast’ su:

„Unija inovacija“ koja nastoji povećati razinu, ali i kvalitetu istraživanja i razvoja u okviru izazova s kojima se društvo susreće (na primjer: klimatske promjene, energetska i resursna učinkovitost, zdravlje i demografske promjene itd.).

„Mladi u pokretu“ koja se očituje u podizanju ukupne kvalitete svih razina obrazovanja i osposobljavanja u Europskoj uniji, povezujući izvrsnost i jednakost promicanjem mobilnosti studenata i mladih stručnjaka te boljim omogućavanjem zapošljavanja mladih ljudi.

„Digitalna agenda za Europu“ koja nastoji osigurati ekonomsku i socijalnu korist od jedinstvenog digitalnog tržišta temeljenog na brzom i ultrabrzom internetu te interoperabilnim aplikacijama. Do 2013. godine svi bi trebali imati pristup širokopojasnom internetu; do 2020. godine svi bi trebali imati pristup znatno većim brzinama interneta (30 Mb/s i više), a 50% ili više posto europskih kućanstava trebalo bi biti pretplaćeno na internetsku vezu brzine veće od 100 Mb/s.

‘ODRŽIV RAST’ je drugi prioritet strategije ‘Europe 2020’ koji se odnosi na promicanje zelenijeg i konkurentnijeg gospodarstva koje učinkovito koristi resurse. Održiv rast označava izgradnju održivog i konkurentnog gospodarstva koje učinkovito iskorištava resurse, s ciljem razvoja novih procesa i tehnologija, uključujući i zelene tehnologije, ubrzavanje razvoja pametnih mreža korištenjem informacijskih i komunikacijskih tehnologija te jačanje konkurentnih prednosti poslovanja, prvenstveno u proizvodnji i u okviru malih i srednjih poduzeća, kao i pomoći potrošačima da cijene učinkovito iskorištavanje resursa.

Takav pristup pomaže Uniji da ekonomski napreduje s malom emisijom ugljikovog dioksida i ograničenih resursa, istovremeno sprječavajući uništavanje okoliša, gubitak biološke raznolikosti i neodrživo iskorištavanje resursa.

Pri tome, područja na koje se stavlja naglasak su:

Konkurentnost

Borba protiv klimatskih promjena

Čista i učinkovita energija

Glavne inicijative koje uzimaju u obzir tri definirana područja i doprinose ostvarenju prioriteta ‘Održiv rast’ su:

„Resursno učinkovita Europa“ čiji cilj je poticati prelazak na ekonomiju s malo ugljika koja učinkovito koristi resurse; razdvajanje ekonomskog rasta od korištenja resursa i energije; smanjivanje emisiju CO2; povećanje konkurentnosti; i promicanje veće energetske sigurnosti.

„Industrijska politika za globalizacijsko doba“ čija je namjera stvoriti okvir za modernu industrijsku politiku, kako bi se poduprlo poduzetništvo, usmjerila i pomogla industrija da bude spremna za suočavanje s globalnim izazovima, promicala konkurentnost među primarnim, proizvodnim i uslužnim djelatnostima te im pomogla da iskoriste prilike koje pruža globalizacija i zelena ekonomija.

‘UKLJUČIV RAST’ je treći prioritet u okviru strategije ‘Europa 2020’, koji pažnju usmjerava na stvaranje ekonomije s visokom stopom zaposlenosti koja omogućava ekonomsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju.

‘Uključiv rast’ se odnosi na osnaživanje ljudi kroz povećanje zaposlenosti, ulaganje u vještine, smanjenje siromaštva te modernizaciju tržišta rada i sustava osposobljavanja i društvene zaštite. Cilj je osigurati pristup i mogućnosti za sve tijekom cijeloga života. S tim u vezi, potrebno je u cijelosti iskoristiti radni potencijal kako bi se Europska unija suočila s izazovima sve starije populacije i rasta globalne konkurencije; te kreirati i provoditi politike za promicanje jednakosti spolova kako bi se povećalo sudjelovanje radne snage, pridonoseći na taj način ekonomskom rastu i socijalnoj povezanosti.

Područja na koja se djeluje u sklopu prioriteta ‘Uključivi rast’ su:

Zaposlenost, osobito žena, starijih radnika i mladih

Vještine

Borba protiv siromaštva

Aktivnosti u okviru ovih područja odnose se na modernizaciju, jačanje politike obrazovanja i osposobljavanja za zapošljavanje i sustava socijalne zaštite povećanjem radne snage i smanjenjem strukturne nezaposlenosti te podizanjem korporativne društvene odgovornosti u poslovnoj zajednici.

Predvodničke inicijative za provedbu i ispunjenje prioriteta ‘Uključiv rast’ su:

„Program za nove vještine i radna mjesta“ s namjerom stvaranja uvjeta za modernizaciju tržišta rada s ciljem podizanja razine zaposlenosti te osiguravanja održivosti postojećih društvenih modela. To se prvenstveno odnosi na stjecanje novih vještina, omogućavanje sadašnjoj i budućoj radnoj snazi da se prilagodi novim uvjetima i mogućoj promjeni karijere, smanjenje nezaposlenosti i povećanje radne produktivnosti.

„Europska platforma protiv siromaštva“ koja je usmjerena na osiguravanje ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije, s ciljem podizanja svijesti i prepoznavanja osnovnih ljudskih prava osoba koje su pogođene siromaštvom i socijalnom isključenošću, omogućavajući im da žive dostojanstveno i da aktivno sudjeluju u društvu.

Navedeni prioriteti i pripadajuće inicijative u okviru ‘Europa 2020’ mogu poslužiti kao podloga za razmatranje i objašnjenje poveznice između projektnog prijedloga i većih programa i strategija Europske unije.

[wpfilebase tag=file id=29 tpl=simple /]

Najnoviji članci iz iste kategorije