Upute o prihvatljivosti troškova plaća i troškova povezanih s radom u okviru Europskog socijalnog fonda u Republici Hrvatskoj 2014. – 2020.

Uputa o prihvatljivosti troškova plaća i troškova povezanih s radom pripremljena je u skladu s odredbama Pravilnika o prihvatljivosti izdataka u okviru Europskog socijalnog fonda u Republici Hrvatskoj za programsko razdoblje 2014. – 2020.

Troškovi plaća, sukladno Uputama, obračunavaju se temeljem stvarno nastalih izdataka ili temeljem pojednostavljene mogućnosti financiranja plaća.

Primjena stvarno nastalih izdataka

U okviru projekata prihvatljivi su izdaci za plaće i naknade proizašle iz rada osoba koje sudjeluju u provedbi projekta puno radno vrijeme ili nepuno radno vrijeme, a u izračun se uključuju sljedeći sastavni dijelovi plaće:

 1. Bruto plaća (bruto I) – plaća za redovni rad (uključujući minuli rad); primitci odnosno naknade plaće na teret poslodavca; posebni primitci za rad obavljen izvan radnog vremena; porez i prirez, obavezni doprinosi iz plaće; dodaci na plaću koji proizlaze iz Zakona, propisa i/ili internih akata organizacija ili institucija, a dodjeljuju se temeljem radnog odnosa
 2. Doprinosi na plaću (bruto II)
 3. Prihvatljive naknade troškova prijevoza prema Pravilniku o porezu na dohodak članak 5. (Narodne novine, broj 1/17) – prijevoza na posao i s posla mjesnim javnim prijevozom u visini stvarnih izdataka; naknade troškova prijevoza na posao i s posla međumjesnim javnim prijevozom u visini stvarnih izdataka
 4. Prigodne nagrade radniku prema Pravilniku o porezu na dohodak članak 5. (Narodne novine, broj 1/17), u stvarno isplaćenom iznosu, a najviše do neoporezivog godišnjeg iznosa – za godišnji odmor (regres); nagrada za božićne blagdane (božićnica); nagrada za uskrsne blagdane (uskrsnica).

Izdatak plaće poslodavca za rad na projektu nepuno radno vrijeme izračunava se u razmjernom dijelu koji je osoba radila na projektu uzimajući u obzir ukupne izdatke plaće, na način da se izračuna postotak rada na projektu te sukladno postotku i iznos prihvatljivog izdatka plaće.

Primjena pojednostavljene mogućnosti financiranja plaća – standardne veličine za troškove osoblja

Korištenjem jediničnih troškova po satu sukladno članku 68. stavak 2. Uredbe EU br. 1303/2013 za potrebe utvrđivanja troškova osoblja u vezi s provedbom projekta, važeća se satnica može izračunati dijeljenjem zadnjeg dokumentiranog godišnjeg bruto iznosa troškova plaća s 1720 sati. Iznos izdatka plaće na projektu dalje izračunavamo tako da dobivenu važeću satnicu pojedinog zaposlenika pomnožimo sa satima rada na projektu.

Godišnji bruto iznos troškova plaće osoblja uključuje troškove plaća prema sastavnim dijelovima plaće kako je navedeno u prethodnom poglavlju u točkama 1. i 2. Popis prihvatljivih elemenata koji se mogu obuhvatiti godišnjim troškovima plaće definira se u Uputama za prijavitelje.

Godišnji bruto iznos troška plaće povezan je samo s osobom koja izravno radi na projektu te se temelji na stvarnoj plaći te osobe. Za djelatnika koji prethodne godine nije bio zaposlen svih 12 mjeseci kod prijavitelja ili partnera, za izračun godišnjeg bruto iznosa plaće primjenjuju se na cijelu godinu dokumentirani podaci za mjesece u kojima je djelatnik radio kod prijavitelja ili partnera, a izračunava se na temelju dokumentiranih podataka o visini plaće predviđene za to radno mjesto.

Posredničko tijelo razine 1 u svakom pozivu na dostavu projektnih prijedloga određuje način obračunavanja troškova plaća, odnosno kako je prethodno navedeno, temeljem stvarno nastalih izdataka i/ili pojednostavljenom mogućnosti financiranja plaća.

Dokumentacija kojom se dokazuje nastali izdatak

Dokumentacijom kojom se dokazuju izdaci vezani za rad na temelju radnog odnosa smatraju se:

 • ugovor o radu i pripadajući dodaci;
 • rješenje o rasporedu na radno mjesto;
 • odluka o postotku rada na projektu;
 • izvješće o radu (timesheet)
 • obračunska lista plaće ovjerena potpisom i pečatom, dokaz o plaćanju (bankovni izvod) i/ili drugi dokument jednake dokazne vrijednosti (nalog za prijenos, rekapitulacija i drugi);
 • JOPPD obrazac;
 • interni akti, ako je primjenjivo.

Za korisnike i partnere koji isplatu plaća provode putem Centralnog obračuna plaća (COP) prihvatljivim dokazom o isplati plaća smatra se zbrojni nalog za prijenos potpisan i ovjeren od osobe ovlaštene za potpis korisnika i partnera.

Najnoviji članci iz iste kategorije