Program integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima

Odlukom o pilot područjima za provedbu Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima, donesene u veljači 2015. godine na temelju članka 39. Zakona o sustavu državne uprave, utvrđena su pilot područja za provedbu navedenog Programa koji integrira aktivnosti specifičnog cilja 9b1 „Održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracije pet depriviranih pilot područja s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva“ investicijskog prioriteta 9b „Pružanje podrške fizičkoj, gospodarskoj i socijalnoj obnovi ugroženih zajednica u urbanim i ruralnim područjima“ Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ s aktivnostima specifičnog cilja 9.i.2 „Jačanje aktivnog uključivanja kroz implementaciju integriranih puteva prema regeneraciji 5 nerazvijenih pilot područja“ investicijskog prioriteta 9.i „Aktivna uključenost, uključujući s ciljem promicanja jednakih mogućnosti te aktivnog sudjelovanja i poboljšanja zapošljivosti“ Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“.

Operativnim programima „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. te „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. predviđena je komplementarna provedba ovog Programa, čija je ukupna vrijednost 120 milijuna eura. Maksimalna indikativna alokacija iz oba fonda za svako pilot područje iznosi otprilike 23 milijuna eura.

U pilot područja uključeni su gradovi Beli Manastir (s općinom Darda), Benkovac, Knin, Petrinja i Vukovar.

Postupak odabira pilot područja

Za sve jedinice lokalne i područne samouprave u Republici Hrvatskoj, prvo se izračunao indeks višestruke deprivacije na temelju dostupnih društveno-gospodarskih pokazatelja korištenih za izračun indeksa razvijenosti, a to su stopa nezaposlenosti, kretanje stanovništva, stupanj obrazovanja, osobni dohodak po stanovniku i proračunski prihod jedinica lokalne samouprave po stanovniku, koji su upotpunjeni pokazateljima vezanim za starosna obilježja stanovništva, socijalni status, gustoću stanovništva te koeficijent za pripadnost područjima zahvaćenima ratom.

Nakon izračuna indeksa višestruke deprivacije, izdvojeni su gradovi veličine od 10.000 do 35.000 stanovnika i rangirani po vrijednosti indeksa višestruke deprivacije od najmanjeg do najvećeg. Među gradovima s najnižom vrijednošću indeksa višestruke deprivacije, izdvojeni su gradovi čiji je čitav teritorij odnosno središnje gradsko naselje bilo okupirano tijekom agresije na Republiku Hrvatsku. Navedene kriterije zadovoljilo je 5 ranije navedenih gradova, a s obzirom na to da jedno od pilot područja (prema specifičnom cilju 9b1 OPKK) treba imati značajan udio pripadnika romske manjine, pilot područje grada Belog Manastira prošireno je na općinu Darda.

Ciljevi

Integrirana fizička, gospodarska i socijalna regeneracija područja pogođenih siromaštvom i socijalnom isključenosti ima za cilj:

  • smanjiti socijalne nejednakosti, isključenost i siromaštvo
  • poboljšati infrastrukturu
  • povećati atraktivnost za življenje i potencijalna ulaganja
  • ojačati aktivno sudjelovanje stanovnika tih područja u gospodarskom i društvenom životu.

Navedeni ciljevi će se postići integriranim korištenjem sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj namijenjenih ulaganjima u izgradnju društvene, komunalne i gospodarske infrastrukture te sredstava Europskog socijalnog fonda namijenjenih pružanju socijalnih, obrazovnih, gospodarskih usluga i usluga vezanih za zapošljavanje.

Sredstva su gradovima dostupna po odobrenju njihovih intervencijskih planova u kojima su definirani projekti koji pridonose ciljevima Programa. U siječnju 2016. godine, započele su izrade analiza područja gradova Belog Manastira i općine Darda, Benkovca, Petrinje i Vukovara te su dovršene u srpnju 2016. godine. Grad Knin je u trenutku odabira gradova za ovaj Program 2015. godine već imao prethodno izrađenu Analizu stanja grada Knina na temelju koje se izrađuje intervencijski plan te je, od početka pripreme Programa, zamišljen kao ‘pilot pilota’ ostalih odabranih gradova zbog čega su izrada Intervencijskog plana grada Knina i dorada spomenute Analize stanja započeli u siječnju 2016. godine.

Četiri Odluke o prihvaćanju intervencijskih planova gradovima uručene su 20. ožujka 2017. godine na svečanosti u Vukovaru, dok je Odluka o prihvaćanju Intervencijskog plana Grada Knina uručena u rujnu 2016. godine.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 31. ožujka 2017. objavilo je poziv na dostavu projektnih prijedloga u ograničenom postupku dodjele bespovratnih sredstava pod nazivom „Priprema dokumentacije i izgradnja kapaciteta za provedbu Intervencijskih planova malih gradova na ratom pogođenim područjima“ kao prvi u nizu poziva u sklopu ovog Programa.

Najnoviji članci iz iste kategorije