Što nam donosi nacrt prijedloga Zakona o državnoj potpori za istraživačko razvojne projekte

Instrumenti državne potpore pojavljuju se u različitim oblicima: subvencije, porezna izuzeća i oprost duga, oprost poreza, porezna oslobođenja, olakšice, udjeli u vlasničkom kapitalu, financijski transferi, jamstva i sl. Primjer su mjere državne potpore za istraživačko-razvojne projekte koja se provodila od 2007. do 2014. godine u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17 i Pravilniku o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte (NN 116/07). Analogno, kao nasljednik spomenutog instrumenta, trenutno je u nacrtu prijedlog Zakona o državnoj potpori za istraživačko razvojne projekte (Zakon) čijim stupanjem na snagu prestaju važiti članci 111.a-f. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Predloženim Zakonom uređuju se uvjeti za dodjeljivanje državne potpore za istraživačko-razvojne (IR) projekte u kategoriji horizontalne potpore za IR, nadležnosti tijela Republike Hrvatske, postupak utvrđivanja ispunjenosti uvjeta za ostvarivanje prava, vođenje evidencija i izvještavanje, te druga relevantna pitanja.

Cilj zakona je povećanje ulaganja privatnog sektora u istraživanje i razvoj i povećanje broja poduzetnika koji ulažu u IR te poticanje suradnje poduzetnika sa znanstvenim organizacijama na IR projektima.

Davatelj državne potpore za IR projekte je ministarstvo nadležno za gospodarstvo, poduzetništvo i obrt dok je do 2014. to bilo u nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Tko može biti korisnik potpore?

Korisnik potpore može biti pravna i fizička osoba, obveznik poreza na dobit odnosno poreza na dohodak u skladu s propisima o porezu na dobit i porezu na dohodak, koja samostalno i trajno obavlja gospodarsku djelatnost te koja ima sjedište i/ili prebivalište na području RH. Korisnik potpore provodi aktivnosti vlastitog istraživanja i razvoja, na način da projektom rješava vlastiti tehnički problem ili znanstveno-istraživačko pitanje, s ciljem buduće komercijalizacije konačnog proizvoda, usluge ili procesa koji proizlazi iz tog IR projekta.

Korisnici se svrstavaju u kategoriju mikro, malih, srednjih i velikih poduzetnika u skladu s odredbama važeće Uredbe o općem skupnom izuzeću. Pod kategorijom velikog poduzetnika podrazumijevaju se korisnici koji ne ispunjavaju uvjete propisane Prilogom I. Uredbe o općem izuzeću.

Koliko iznosi potpora koju korisnik može ostvariti?

Prihvatljivi troškovi IR projekata su: određeni troškovi osoblja, troškovi instrumenata i opreme u opsegu i u razdoblju u kojem se upotrebljavaju za projekt, troškovi istraživanja koje se provodi na temelju ugovora, znanja i patenata koji se pribavljaju ili licencijom ustupaju od drugih strana po tržišnim uvjetima te troškovi savjetodavnih i sl. usluga koje se upotrebljavaju isključivo za projekt, režijski troškovi i ostali izdaci poslovanja nastali izravno kao posljedica projekta te troškovi studije izvedivosti.

Maksimalni intenzitet potpore koji korisnik može ostvariti za projekt ili studiju izvedivosti izračunava se na način da se ukupni iznos prihvatljivih troškova projekta ili studije izvedivosti pomnoži s intenzitetom potpore. Iznos umanjenja poreza na dobit odnosno poreza na dohodak ograničen je maksimalnim intenzitetom potpore odnosno maksimalnim iznosima potpore propisanim Zakonom a ovise o fazi istraživanja, veličini poduzetnika, učinkovitoj suradnji te planiranoj objavi rezultata projekta.

Razdoblje realizacije projekta može trajati do 3 godine od početka projekta i potrebno je voditi računa o zbrajanju potpora ako Korisnik koristi pravo na potporu i temeljem drugih programa i propisa.

Iznos potpore koju u konačnici korisnik može ostvariti jednak  je ukupnom iznosu  prihvatljivih troškova istraživačko-razvojnih projekta ili studije izvedivosti pomnoženom s dodatnim umanjenjem porezne osnovice za opravdane troškove u visini kako je detaljnije definirano Zakonom te se tako dobiveni umnožak  pomnoži s važećom stopom poreza na dobit odnosno poreza na dohodak.

Potpora u smislu predloženog Zakona odnosi se na poreznu olakšicu za IR projekte i pripadajuće  studije izvedivosti. Potpora se ostvaruje kao pravo na dodatno umanjenje osnovice poreza na dobit odnosno poreza na dohodak, za opravdane prihvatljive troškove istraživačko-razvojnih projekata, odnosno troškove studije izvedivosti do Zakonom definiranog ukupnog iznosa.

Najnoviji članci iz iste kategorije