EU projekti i računovodstvo državnih potpora MSP-a

Računovodstvo državnih potpora uređeno je standardima financijskog izvještavanja. Računovodstvo državnih potpora za male i srednje poduzetnike koji primjenjuju Hrvatske standarde financijskog izvještavanja (HSFI) NN 86/15 uređeno je i definirano slijedećim točkama:

HSFI 5 – Dugotrajna nematerijalna imovina

5.23. U slučaju stjecanja nematerijalne imovine pomoću državne potpore nematerijalna imovina može biti stečena bez naknade, ili uz minimalnu (neznatnu) naknadu. Poduzetnik u početku može odlučiti priznati nematerijalnu imovinu i potporu po fer vrijednosti. Ako poduzetnik odluči da u početku neće priznati imovinu po fer vrijednosti, poduzetnik početno priznaje imovinu po trošku nabave.

HSFI 11 – Potraživanja

11.18. Državne potpore – jesu pomoći države u obliku transfera resursa poduzetniku u zamjenu za prošlo ili buduće zadovoljavanje određenih uvjeta koji se tiču poslovanja poduzetnika. Državne pomoći isključuju one oblike državne pomoći kojima nije moguće na razborit način utvrditi vrijednost i transakcije s državom koje se ne mogu razlikovati od normalnih poslovnih transakcija poduzetnika.

11.27. Potraživanja za državnu potporu za nadoknadu rashoda ili gubitaka koji su već nastali, ili u svrhu pružanja trenutne financijske podrške poduzetniku bez budućih povezanih troškova, treba priznati kao prihod razdoblja u kojem je potraživanje nastalo.

HSFI 14 – Vremenska razgraničenja

14.7. Državne potpore – jesu pomoći države u obliku transfera resursa poduzetniku u zamjenu za prošlo ili buduće zadovoljavanje određenih uvjeta koji se tiču poslovanja poduzetnika. Državne pomoći isključuju one oblike državne pomoći kojima nije moguće na razborit način utvrditi vrijednost i transakcije s državom koje se ne mogu razlikovati od normalnih poslovnih transakcija poduzetnika

14.21. Državne potpore povezane s imovinom, uključujući nenovčane potpore po fer vrijednosti, trebaju se prezentirati u bilanci ili iskazivanjem odgođenog prihoda ili tretiranjem kao odbitne stavke pri izračunavanju knjigovodstvenog iznosa te imovine, osim državnih potpora za biološku imovinu koja se naknadno mjeri po fer vrijednosti u skladu s HSFI 17.

14.22. Kad je riječ o potporama (ili odgovarajućim dijelovima potpora) povezanih s imovinom, osim biološke imovine u skladu s HSFI 17 – Poljoprivreda, dvije se metode prikazivanja u financijskim izvještajima smatraju prihvatljivim alternativama: a. jedna metoda iskazuje potporu kao odgođeni prihod koja se priznaje kao prihod na sustavnoj i racionalnoj osnovi tijekom vijeka upotrebe imovine;
b. druga metoda oduzima potporu pri izračunavanju knjigovodstvenog iznosa imovine. Potpora se priznaje kao prihod, tijekom vijeka upotrebe imovine koja se amortizira, smanjenjem troška amortizacije.

HSFI 15 – Prihodi

15.37. Državne potpore treba priznati kao prihod tijekom više razdoblja kako bi se sučelili s odgovarajućim rashodima, osim za državne potpore za biološku imovinu 15.38. Potraživanja za državne potpore za nadoknadu nastalih rashoda ili nastalog gubitka ili kao potraživanje u svrhu pružanja trenutne financijske podrške poduzetnika ali bez budućih povezanih troškova, treba priznati kao prihod razdoblja u kojem je potraživanje nastalo.

HSFI 17. Poljoprivreda u točkama 17.14, 17.15 i 17.16. detaljnije definira državnu potporu vezanu uz biološku imovinu.

PRIMJER: Poduzetnik d.o.o potpisao je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava kojim je odobrena potpora za nabavu opreme u iznosu od 450.000,00 kuna odnosno intenzitet potpore iznosi 45%. 28.03.2016. godine kupljena je oprema i primljen je račun dobavljača na iznos od 1.000.000,00 kuna na koje se obračunava 25% PDV-a. Na račun poduzetnika uplaćena je državna potpora za nabavu dugotrajne imovine.

Imovina je stavljena u upotrebu 30.03.2016. po nabavnoj vrijednosti. Obračunata je amortizacija po stopi od 25% (1.000.000,00*0,25/12*9=187.500,00). Na dan 31.12.2016. obračunat je prihod sukladno razmjernom dijelu pripadajuće amortizacije 187.500,00*0,45%=84.375,00 kn.

RB

Opis Iznos Duguje Potražuje
1 Ulazni račun dobavljača       1.250.000   220
Pretporez           250.000 1600  
Oprema u pripremi       1.000.000 026  
2 Oprema u upotrebi       1.000.000 021 026
3 Primljen iznos državne potpore – odgođeno priznavanje prihoda           450.000 1000 2911
4 Obračun amortizacije           187.500 431 0291
5 Obračun prihoda po osnovi državne potpore             84.375,00 2911

769

Najnoviji članci iz iste kategorije