Što je to plan diseminacije?

Što je to plan diseminacije?

Jedno od pitanja koje se postavlja kod izrade projektnih prijava je ono vezano uz plan diseminacije. Konkretno, poglavlje održivosti u prijavnom obrascu grant projekata taži od prijavitelja: „opišite plan diseminacije i mogućnosti ponavljanja i proširenja ishoda projekta (efekti umnožavanja), jasno navodeći predviđene kanale diseminacije“. Već iz ovih pitanja jasno je kako diseminacija ne treba biti poistovjećena sa vidljivošću projekta jer se vidljivost odnosi samo na promotivne aktivnosti dok se diseminacija veže na to kako će se postignuti rezultati proširiti te na taj način izazvati pojačani učinak projekta.

I sama definicija diseminacije navodi kako je to planirani proces pružanja informacija o kvaliteti, relevantnosti i učinkovitosti rezultata ključnim dionicima u svrhu korištenja postignutih rezultata i širenja mreže potencijalnih korisnika. Za razliku od toga vidljivost za cilj ima samo promoviranje poruke projekta i osiguravanje interesa publike na promotivnim događanjima koji se većinom odvijaju za vrijeme trajanja projekta.

Vezano uz same termine, diseminacija je usko povezana sa planom održivosti postignutih rezultata i nakon dovršetka projekta dok je vidljivost uvijek potrebno osigurati unutar samih aktivnosti tijekom provedbe projekta. Jedna od osnovnih postavki je ta da diseminacija ne završava sa krajem projekta, ona se mora nastaviti i nakon što su sve aktivnosti odrađene.

Kako odgovornost za diseminaciju leži na svim partnerima, prilikom izrade plana diseminacije svakom od partnera bi trebala biti dodijeljena određena ulogu u istom, ovisno o njihovom interesu i području stručnosti. Ovo također treba sagledati i sa aspekta socijalnih i poslovnih mreža koje je pojedini partner uspostavio, jer su i one kanali diseminacije, pa kao takve trebaju biti predviđene kao dio plana diseminacije.

Dobar plan diseminacije bi trebao pružiti odgovore na sljedeća pitanja:

  • Tko su potencijalni korisnici rezultata projekta? (korištenje i održivost rezultata)
  • Koje su aktivnosti diseminacije primjerene kojoj ciljanoj skupini?
  • Koji su najprimjereniji kanali diseminacije?
  • Kada bi se koja aktivnost trebala održati?
  • Koji su ljudski i financijski resursi dostupni za diseminaciju?
  • Tko odrađuje koju aktivnost?

Svaka aktivnost vezana uz diseminaciju koju planiramo mora imati svoju svrhu. Zato bi naše početno pitanje u diseminaciji trebalo biti: „zbog čeka širimo određene informacije?“ – kako bi smo osvijestili (javnost o postojanju novih informacija), informirali (obrazovali javnost o novitetima u nekom području), uključili (dobili povratne informacije ili osigurali podršku) ili promovirali („prodali“ rezultate).

Nastavno na te odgovore određujemo kome pristupamo odnosno tko je naša ciljana skupina. Jednom kada smo odredili ciljanu skupinu pitanja na koja moramo odgovoriti su kako (na koji način) i kada ćemo pristupiti ciljanoj skupini. Naravno podjednako bitno je u ovom procesu odrediti i sa kojim sadržajem ćemo pristupiti diseminaciji.

Tako npr. ukoliko smo odredili da širimo informacije kako bi smo promovirali postojanje određenih rezultata onda naša ciljna skupina mogu biti srednje škole koje želimo obavijestiti kako postoji novi obrazovni program koji je razvijen i uspješno proveden tijekom našeg projekta. Jedan od načina kako ćemo ih obavijestiti može biti putem kratke prezentacije o tome što je ostvareno tijekom projekta koji je završen. Sadržaj koji ćemo im prezentirati će se bazirati na razvijenim materijalima i učeničkim aktivnostima, a vrijeme u kojem bi se diseminacija trebala odviti je prije donošenja novog nastavnog plana za iduću školsku godinu.

[wpfilebase tag=file id=9 tpl=simple /]

 

 

 

 

Najnoviji članci iz iste kategorije