Praksa DKOM-a u postupcima javne nabave financirane iz EU fondova

pjr-educa-47

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (dalje u tekstu: DKOM) objavila je Izvješće o najčešćim razlozima za izjavljivanje žalbe i najčešće utvrđenim nepravilnostima u žalbenim postupcima javne nabave financirane iz ESI fondova, Schengenskog instrumenta i strateških investicija u radu DKOM-a u 2014. godini (dalje u tekstu: Izvješće).[1]

Ključna obilježja postupaka financiranih iz EU fondova

Uredbom o izmjenama i dopuni Uredbe o unutarnjem ustrojstvu DKOM-a (NN, broj 145/14, dalje u tekstu: Uredba) žalbeni predmeti koji se vode u vezi s postupcima javne nabave koji se odnose na projekte vezane uz financiranje iz fondova Europske unije, odnosno nabave koje se u cijelosti ili u dijelu financiraju sredstvima Europske unije, stavljeni su u status žurnih postupaka. Ovi postupci su u Izvješću opisani kao izuzetno složeni i zahtjevni i to ne samo u odnosu na rad DKOM-a (žalbena faza). Izvješće daje zanimljiv podatak da je od trenutka slanja obavijesti o početku postupka javne nabave u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske (dalje u tekstu: EOJN) do dana izjavljivanja žalbe utrošeno prosječno 133 dana. U taj vremenski period nije uračunato vrijeme koje je naručiteljima potrebno od formiranja povjerenstva do izrade dokumentacije za nadmetanje. Dugotrajnost postupaka (u fazi do objave postupka u EOJN) ukazuje na činjenicu da se naručitelji kada pripremaju dokumentaciju za nabavu suočavaju sa iznimno zahtjevnim predmetima nabave. Da bi naručitelji osigurali kvalitetnu dokumentaciju za nadmetanje (smanjili rizik žalbe) i uklonili rizik gubitka financijskih sredstava danih na ograničeni vremenski period, važno je pripremu postupaka javne nabave započeti pravodobno i provesti u okviru Zakonom o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/11, 83/13, 143/13, 13/14) propisanim rokovima.

Uočene nepravilnosti i odluke DKOM-a

Udio žalbenih predmeta u postupcima javne nabave financiranih iz EU fondova tijekom 2014. godine iznosio je 4,36% od ukupnog broj zaprimljenih žalbenih predmeta (zaprimljeno je 1.282 žalbi, od toga se 56 odnosilo na postupke javne nabave financirane iz EU fondova). Procijenjena vrijednost predmeta nabave u tih 56 predmeta nabave ukupno je iznosila 2.338.753.977,00 kuna. DKOM je nepravilnosti opisao prema predmetima nabave :

  1. predmeti nabave vezani uz Schengenski instrument: „nema značajnijih propusta, visoki stupanj uspješnosti“;
  2. Izgradnja i obnova prometne infrastrukture: „odabran je postupak nabave koji u sebi nosi povećani rizik u slučaju ex post kontrole“;
  3. Infrastrukturni projekti: „niz grešaka koje se odnose na izradu dokumentacije za nadmetanje te greške u postupku pregleda i ocjene ponuda“.

Postotak poništavajućih odluka DKOM-a u žalbenim predmetima koji se odnose na projekte vezane uz financiranje iz fondova Europske unije veći je u odnosu na opću statistiku za 2014. godinu te iznosi 42,55% (poništeno je 20 postupaka). Postotak odbačaja žalbi iz postupovnih razloga iznosi 21,28% (žalba je odbačena u 10 predmeta), dok postotak obustave postupaka iznosi 8,51% (4 predmeta). Postotak odbijanja žalbe iznosio je 27,66% (13 predmeta). Ovi žalbeni postupci po ocjeni DKOM-a spadaju u najsloženije postupke koji zahtijevaju poznavanje specifičnih stručnih znanja vezanih uz EU projekte. U Izvješću su navedene preporuke (potreba) za podizanjem stručnog nivoa sustava i jačanjem administrativnih kapaciteta DKOM-a (edukacije, sprečavanje fluktuacije ljudi, privremeni premještaj državnih službenika na poslovima javne nabave iz javnog sektora na određeno vrijeme u DKOM). Iskazane preporuke ukazuju na ozbiljnost pristupa DKOM-a problematici rješavanja žalbenih predmeta u postupcima javne nabave financirane iz EU fondova, koji se kako je navedeno moraju rješavati po žurnom postupku i zahtijevaju specifična znanja iz EU projekata.

Najčešće pogreške naručitelja i ponuditelja

Naručitelji prema ocjeni DKOM-a kreiraju nejasnu i kontradiktornu dokumentaciju te traže suvišne i nepotrebne izjave. Kod traženja referenci stručnjaka i potvrda o uredno ispunjenim ugovorima traže se kumulativno prezahtjevni uvjeti. U pregledu i ocjeni ponuda, naručitelji se ne pridržavaju postavljenih uvjeta i zahtjeva iz dokumentacije za nadmetanje. Uočen je problem sa identifikacijom predmeta (naručitelji ne navode da se radi o predmetu nabave financiranom iz EU fondova). Ponuditelji se s druge strane nedovoljno koriste mogućnošću traženja pojašnjenja dokumentacije za nadmetanje, sastavljaju ponude koje nisu u skladu s uvjetima iz dokumentacije za nadmetanje i/ili imaju formalne pogreške (uvez ponude, pogreške pri numeraciji stranica ponude, potpisivanje dokumenata i sl.).

Ex post kontrole

Nakon dovršetka postupka javne nabave postupci javne nabave financirane iz sredstava EU i dalje su pod nadzorom EU s ex post kontrolom, po kriterijima koji se razlikuju od kriterija u domaćem zakonodavstvu i sa mogućnošću financijskih korekcija zbog utvrđenih nepravilnosti. Ex post kontrola provodi se bez obzira na to da li je prethodno proveden žalbeni postupak pred DKOM i neovisno o tome kakvu je odluku u žalbenom postupku DKOM donio.

[1]http://www.dkom.hr/

[wpfilebase tag=file id=14 tpl=simple /]

Najnoviji članci iz iste kategorije