Postupak dodjele bespovratnih sredstava

pjr-educa-47

Faze postupaka dodjele bespovratnih sredstava

Ulaskom u novo razdoblje strukturnih i investicijskih fondova, pravila postupaka dodjele bespovratnih sredstava se mijenjaju. U nastavku donosimo faze postupaka dodjele bespovratnih sredstava na primjeru natječaja iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020., namijenjena mikro, malim i srednjim poduzećima (MSP): „Izgradnja proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremu“.

Na kraju svake faze (izuzev 1. i 2. gdje obavijest dolazi kumulativno), prijavitelju se dostavlja obavijest o statusu projektne prijave u pisanom obliku – poštom i elektroničkim putem. Za daljnje rokove uzima se datum zaprimanja pojedine obavijesti, stoga je važno redovito pregledavati ulaznu poštu kako prijavitelj ne bi propustio dolazak obavijesti i dostavu eventualno dodatno traženih podataka ili pojašnjenja, kako bi se rokovi mogli ispuniti.

  1. faza – Zaprimanje i registracija

Kako bi se izbjegla mogućnost odbacivanje prijave u prvoj fazi postupka, prijavitelj kod slanja projektnog prijedloga mora paziti da na vrijeme i sukladno uputama navedenim u točki 4.2. Podnošenje projektne prijave Uputa za prijavitelje, pripremi i preda prijavu. Česta je pogreška nedostatak nekog od podataka na omotnici projektne prijave. Stoga prijavitelj prije slanja prijave treba provjeriti jesu li datum i vrijeme slanja prijave vidljivi, te da je vrijeme slanja usklađeno s rokovima za dostavu. Također na omotnici trebaju čitko biti naznačeni naziv i adresa prijavitelja, te naziv i referentna oznaka Poziva.

  1. faza – Administrativna provjera projektnih prijava

Administrativna provjera uključuje provjeru propisanih obrazaca i potrebnu prateću dokumentaciju navedenu u točki 4.1. Uputa za prijavitelje. Administrativni kriterij ne ulazi u sadržaj i kvalitetu projektne prijave no predstavlja još jednu važnu fazu postupka dodjele bespovratnih sredstava. Oni se razlikuju ovisno o specifičnom natječaju, a prijavitelj mora dobro proučiti koju dokumentaciju i obrasce mora ispuniti i prikupiti kako bi projektni prijedlog bio potpun.

Neispunjavanje samo jednog od administrativnih uvjeta može biti razlog isključenja projektne prijave iz postupka dodjele. Praksa ukazuje kako postoji mogućnost da prijavitelj zaprimi zahtjev za pojašnjenjem od strane nadležnog tijela, te naknadno dostavi dokumente/podatke koji su nedostajali ili su nepotpuni/ netočni, no takvo postupanje nadležnih tijela ipak je iznimka.

3.faza – Provjera prihvatljivosti prijavitelja, projekta i aktivnosti

Cilj predmetne provjere 3. faze je provjera usklađenosti projektne prijave s kriterijima prihvatljivosti prijavitelja i projektnih aktivnosti navedenih u poglavljima 2. i 3. Uputa za prijavitelje predmetnog natječaja. Projektni prijedlog mora udovoljiti svim kriterijima prihvatljivosti kako bi prošao ovu fazu evaluacije i bio upućen u sljedeću fazu postupka. Preporuka je da se prije upuštanja u pisanje projektnog prijedloga provjere svi uvjeti koje prijavitelj mora ispunjavati da bi bio prihvatljiv kako u ovoj fazi ne bi došlo do odbijanja projektnog prijedloga. Također važno je paziti da sve projektne aktivnosti i troškovi odgovaraju uvjetima prihvatljivosti.

  1. faza – Ocjenjivanje kvalitete

Cilj kvalitativne procjene je ocjenjivanje projektne prijave prema kriterijima odabira, a u nastavku je primjer kriterija iz već spomenutog natječaj: 1. Vrijednost za novac koju projekt nudi; 2. Financijska održivost projekta; 3. Provedbeni kapaciteti; 4. Dizajn i zrelost projekta; 5. Horizontalna pitanja; 6. Doprinos projekta rješavanju specifičnih razvojnih problema na određenom teritoriju. U predmetnom natječaju, minimalni ukupni zbroj bodova kojeg projekt mora ostvariti da bi bio odabran za financiranje je 70. Sukladno tome, kako bi se osigurao minimum prolaznosti kojeg projektna prijava u ovoj fazi mora zadovoljiti, preporuka je da se prije same prijave izračunaju bodovi koji se sa sigurnošću mogu utvrditi (povijesni pokazatelji tvrtke, poslovni prihodi prijavitelja u odnosu na ukupnu vrijednost projekta, neto profitna marža, koeficijent tekuće likvidnosti te koeficijent zaduženosti), a ostali bodovi da se procijene u odnosu na kvalitetu sadržaja projektnog prijedloga.

  1. faza – Provjera prihvatljivosti troškova projektnih prijava

U 5. fazi nadležno tijelo provjerava i osigurava da su svi uvjeti za financiranje pojedine projektne prijave ispunjeni, te provjerava prihvatljivost troškova projekta. Nadležno tijelo, u predmetnom natječaju primjerice Ministarstvo poduzetništva i obrta, može zatražiti „čišćenje“ tj. ispravak predloženog proračuna projekta te uklanjanje neprihvatljivih troškova. Kako bi ova faza provjere uspješno prošla, potrebno je unaprijed voditi računa o kriterijima prihvatljivosti troškova. Načelno, pri sastavljanju proračuna, kako bi se izbjeglo odbacivanja projektnih prijava, savjetujemo da traženi iznos bespovratnih sredstava bude uvijek malo više od minimalnog tj. malo manje od maksimalnog dozvoljenog iznosa i postotka sufinanciranja.

  1. faza – Odluka o financiranju

Nakon što projektni prijedlog uspješno prođe sve prethodne faze postupka dodjele, nadležno tijelo obavještava prijavitelja da je projektna prijava odabrana za financiranje. U roku od 30 kalendarskih dana od donošenja Odluke o financiranju nadležna tijela i korisnik pripremaju Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava. Često projekt počinje kada i Ugovor stupi na snagu, kada ga potpiše zadnja ugovorna strana.

 

[wpfilebase tag=file id=14 tpl=simple /]

Najnoviji članci iz iste kategorije