Kako pristupiti novootvorenim natječajima za poduzetnike

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je prva dva Poziva na dostavu projektnih prijedloga iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz 2014.-2020., namijenjena mikro, malim i srednjim poduzećima (MSP): „Izgradnja proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremu“ i „Ulaganje u proizvodnu tehnologiju MSP“. U nastavku donosimo pregled koraka koje preporučamo slijediti prilikom prijave projekata na navedene Pozive.

Predmet, namjena i ciljevi Poziva

Prvi korak u pripremi projekta jest provjera prihvatljivosti projektne ideje s predmetom i ciljevima Poziva. Konkretno, za navedene je Pozive potrebno utvrditi doprinosi li projektni prijedlog poboljšanju poslovnog razvoja i tehnološke spremnosti MSP-a putem ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, ima li namjenu potaknuti investicije u početna ulaganja povezana s osnivanjem nove ili proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice te teži li razvoju novih kompetencija i stvaranju novih i/ili očuvanju postojećih radnih mjesta. Također, u ovom je koraku bitno odlučiti koji je od navedena dva Poziva prikladniji za projektnu ideju koja se želi financirati, odnosno hoće li ideja uključivati izgradnju i opremanje ili samo ulaganje u proizvodnu tehnologiju, kako bi se znalo prema kojem će se Pozivu i uvjetima Poziva voditi prilikom izrade projektne prijave.

Prihvatljivost prijavitelja i projektne ideje

Po utvrđivanju usklađenosti projektne ideje sa predmetom, namjenom i ciljevima Poziva, potrebno je provjeriti prihvatljivost prijavitelja. Pozivi su namijenjeni mikro, malim i srednjim poduzećima sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća temeljem Uredbe EU 651/2014, ali uz taj uvjet, propisano je i niz drugih koji moraju biti zadovoljeni kako bi prijavitelj bio prihvatljiv. Kako bi se u potpunosti utvrdila prihvatljivost prijavitelja, savjetuje se detaljno proučavanje svih uvjeta Poziva.

Financijski kapacitet prijavitelja

Potrebno je provjeriti usklađenost liste troškova projekta poduzetnika i liste prihvatljivih troškova Poziva u tablici prihvatljivih projektnih aktivnosti i troškova. Sve troškove koje projekt ima, a koji nisu prihvatljiv trošak ovih Poziva (npr. plaće, PDV itd.), poduzetnik mora sam snositi i za njih utvrditi izvore financiranja. Uz već ranije spomenute uvjete, potrebno je imati zatvorenu financijsku konstrukciju prihvatljivih troškova projekta te osiguran financijski doprinos iz vlastitih izvora ili vanjskim financiranjem. Konkretno, u ovoj je fazi potrebno utvrditi financijski kapacitet prijavitelja za provedbu cjelokupnog projekta jer navedeni Pozivi sufinanciraju one ključne materijalne troškove samo sa 35% za srednje i 45% za mikro i male poduzetnike.

Kriteriji odabira

Nakon provjere svih administrativnih uvjeta, nužno je provjeriti i koliko se bodova može prikupiti temeljem kriterija odabira jer Pozivi uvjetuju minimalan broj bodova koji projektna prijava morati ostvariti po svakom od kriterija, kako bi uopće bila dalje razmatrana. Zbog toga je potrebno provjeriti koliko se bodova može prikupiti temeljem onih bodova koji se sa sigurnošću mogu utvrditi, a to su prvenstveno povijesni pokazatelji tvrtke, odnosno poslovni prihodi prijavitelja u odnosu na ukupnu vrijednost projekta, neto profitna marža, koeficijent tekuće likvidnosti te koeficijent zaduženosti. Također, sa sigurnošću se može utvrditi i koliko će bodova biti dodijeljeno pod kriterijem „Vrijednost za novac koju projekt nudi“ gdje se, temeljem projekcije pokazatelja koji će se ostvariti do 2020. godine, utvrđuju promjene u stvorenim i sačuvanim radnim mjestima, povećanju prihoda od prodaje, povećanju prihoda od izvoza te udio sredstava u ukupnom ulaganju koje odgovaraju javnoj potpori. Ključno je nadalje provjeriti i koliko se bodova dobiva temeljem lokacije na kojoj se projekt provodi jer se, primjerice, za projekt koji se provodi u Zagrebu, gradu koji prema indeksu razvijenosti pripada u 5. skupinu JLS-a, dobiva samo 1 od ukupno mogućih 10 bodova. Upravo je taj gubitak bodova na koji se ne može utjecati bitno utvrditi prije prijave projekta kako bi se prilikom razrade projekta taj gubitak mogao nadoknaditi obraćanjem posebne pažnje i kvalitetnom razradom projektnog prijedloga, sa ciljem prikupljanja minimalno 70 bodova koliko je potrebno da se prođe bodovni prag i prođe u sljedeći krug Poziva.

Donošenje odluke za prijavu na natječaj

Nakon što je odabran odgovarajući natječaj te su provjereni svi potrebni uvjeti prijave na natječaj, slijedi odluka o prijavi na natječaj. Jedna od najbitnijih odluka koje treba donijeti u ovom koraku jest odluka o tome kako će se pristupiti samoj izradi projekta – hoće li projekt izraditi sam prijavitelj ili će isti biti izrađen u suradnji sa stručnjacima. Bez obzira koji je odgovor na navedeno pitanje, slijedeći je korak isti, a on uključuje izradu i sakupljanje potrebne dokumentacije. Ono što je bitno za napomenuti jest kako je prijava na natječaj prilično opsežna pa se savjetuje detaljna provjera Uputa za prijavitelje kao i svih prijavnih obrazaca kako bi se dobile sve potrebne informacije.

Slanje projektne prijave

Kada su prikupljeni potrebni dokumenti i izrađena sva potrebna dokumentacija za projekt, slijedi završni korak – slanje projektne prijave. Prijava se mora poslati u skladu sa svim pravilima za pakiranje, slanje i dostavu koja su navedena u Uputama za prijavitelje. Također, dobro je znati kako je Poziv otvoren trajno, do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31. prosinca 2020. godine što ostavlja dovoljno vremena za detaljnu provjeru cjelokupne dokumentacije i kvalitetnu izradu projektne prijave.

 

[wpfilebase tag=file id=23 tpl=simple /]

Najnoviji članci iz iste kategorije