Osvrt na nova pravila javne nabave u 2014-2020

Pravne i fizičke osobe koje nisu u obvezi primjenjivati Zakon o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14-dalje u tekstu Zakon) predstavljaju takozvane neobveznike javne nabave; u daljnjem tekstu: NOJN.

Načela nabave

U odnosu na prethodna pravila za programsko razdoblje 2007-2013, nova pravila nabave u strukturnim fondovima 2014-2020[1] donose određene korekcije u definicijama načela te uvode jedno novo načelo i to načelo proporcionalnosti (razmjernosti). Opća načela kojih su se obvezni pridržavati NOJN sukladno novim pravilima su: načelo racionalnog i efikasnog trošenja javnih sredstava (osigurava da se dodijeljena sredstva koriste optimalno i odgovorno, u svrhu ispunjavanja ciljeva na najbolji mogući način i uz minimalne troškove); načelo slobodnog kretanja roba i usluga te načelo slobode poslovnog nastana omogućava samozaposlenim osobama i stručnjacima ili pravnim osobama koji zakonito obavljaju djelatnost u jednoj od država članica da: (i) trajno i neprekidno obavljaju gospodarsku djelatnost u drugoj državi članici (sloboda poslovnog nastana) ili (ii) privremeno nude i pružaju svoje usluge u drugim državama članicama, zadržavajući poslovni nastan u svojoj zemlji podrijetla.; načelo jednakog tretmana i nediskriminacije osigurava jednako postupanje prema svim ponuditeljima, koje podrazumijeva pravo dostavljanja ponude na jednak način, kao i pravo da njihova ponuda bude odabrana, bez diskriminacije na temelju kriterija kao što su npr. dob, invalidnost, nacionalnost, rasa ili religija; načelo transparentnosti proizlazi iz načela jednakog tretmana i nediskriminacije, a podrazumijeva osiguravanje, u korist svakog potencijalnog ponuditelja, stupanj oglašavanja dovoljan da omogući tržišno natjecanje, odnosno, osiguravanje vidljivosti i javnosti informacija o postupku nabave, koje moraju biti jasno definirane i dostupne zainteresiranim stranama; načelo uzajamnog priznavanja osigurava slobodno kretanje roba i usluga koje su zakonito pružene, proizvedene ili prodane u drugoj državi članici, bez obzira na postojanje nacionalnih tehničkih propisa u državama članicama odredišta; načelo izbjegavanja sukoba interesa osigurava nepristrano izvršavanje zadataka svih osoba uključenih u postupak nabave, a koje može biti narušeno zbog postojanja (krvnog) srodstva, obiteljskih odnosa ili druge emotivne zajednice, pripadnosti političkoj stranci ili određenom političkom ili drugom uvjerenju, gosp. interesa odnosno bilo kojeg drugog zajedničkog interesa s korisnikom koji može dovesti ili dovodi u pitanje objektivnost u postupanju NOJN-a. Načelo proporcionalnosti (razmjernosti) osigurava proporcionalnost između ciljeva koje treba postići i sredstava koja se mogu koristiti za njihovo postizanje, odnosno osigurava prikladnost, nužnost i uravnoteženost između poduzimanja određenih mjera i cilja kojeg je potrebno postići.

Sukob interesa

Pravila u točki 3. donose i novu definiciju sukoba interesa, navodeći da NOJN ne smije nabavljati radove, robu i/ili usluge od srodnika po krvi do 3. stupnja, srodnika po tazbini do 2. stupnja, osnivača, vlasnika te od povezanih i partnerskih poduzeća i osoba. Za razliku od prethodnih pravila ovdje nije predviđena potreba potpisivanja Izjave o nepristranosti, objektivnosti i nepostojanju sukoba interesa od strane svih članova Odbora za nabavu i pravnog zastupnika NOJN-a.

Objava postupaka nabave

Točkom 4. novih pravila propisano je da stupanj potrebnog oglašavanja postupka nabave, kao i mjesto i način oglašavanja, mora biti razmjeran prirodi i opsegu nabave, a uključuje najmanje objavu Obavijesti o nabavi (OoN) na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr, odnosno na pripadajućoj podstranici nabava za NOJN. OoN prema novim pravilima sadržava najmanje: naziv i kontakt podatke NOJN-a; referentni broj ugovora i naziv projekta u sklopu kojeg se provodi nabava; kratki opis predmeta nabave; rok za dostavu ponuda (datum); komprimiranu mapu s popratnom dokumentacijom nabave u elektronskom obliku. Ovo pravilo praktično znači da će NOJN morati za svaki postupak nabave objaviti Oon i to bez obzira na procijenjenu vrijednost nabave.

Nedorečena pravila

Praksa će pokazati da li je ovaj normativni minimalizam koji se svodi na obvezu objave svih postupaka bez obzira na njihovu procijenjenu vrijednost te obvezu primjene općih načela, dovoljan za pripremu i provedbu kvalitetnih postupaka nabave koji će „dobiti pozitivnu ocjenu“ u revizijskim postupcima. Nova pravila pred NOJN stavljaju izazov (obvezu) ispravnog tumačenja općih načela te samostalno pronalaženje odgovora na niz pitanja koja su nova pravila propustila urediti. Pitanja za čijim će odgovorima NOJN zasigurno tragati su između ostalog: razrada vrste postupaka, sadržaj dokumentacije za nadmetanje, određivanje i opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, uvjeti i dokazi sposobnosti, jamstva, kriteriji za odabir ponude, podizvoditelji, rokovi za dostavu ponuda, javno otvaranje ponuda, sastav i postupanje odbora za nabavu, odluka o odabiru/poništenju, žalbeni postupak.

Financijske korekcije

U točki 5. propisano je da kod postupaka nabava gdje je utvrđeno postupanje koje nije u potpunosti usklađeno s pravilima i načelima nabave, PT2 može donijeti odluke o financijskim korekcijama.

[1] Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je u dva Poziva na dostavu projektnih prijedloga i Prilog 04: Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici ZJN

[wpfilebase tag=file id=23 tpl=simple /]

Najnoviji članci iz iste kategorije